Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätöksestä 10.7.2018 § 26

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004259
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 84 §

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätöksestä 10.7.2018 § 26

Direktionen för affärsverket byggtjänsten (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 10.7.2018 § 26 koskien korvausvaatimusta asuinhuoneiston seinäpintojen vaurioista ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai uutta näyttöä, joiden perusteella Staran yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Staran yksikönjohtaja oli päätöksellä 10.7.2018 § 26 hylännyt hakijan korvaushakemuksen koskien vaatimusta asuinhuoneiston eteisen seinien korjauttamista.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti 24.1.2019 § 3 jättää hakijan oikaisuvaatimuksen yksikönjohtajan päätöksestä tutkimatta, koska hakijan ei katsottu toimittaneen oikaisuvaatimusta määräajassa kaupungin kirjaamoon.

Hakija teki 21.2.2019 Helsingin hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen, jolla hän on vaatinut yksikönjohtajan ja johtokunnan päätöksiä kumottaviksi.

Hakija perustelee kunnallisvalitustaan mm. sillä, että yksikönjohtajan päätös on annettu sähköisesti tiedoksi keskellä heinäkuuta, joka on perinteinen kesälomakuukausi. Valittaja on ollut koko heinäkuun vuosilomalla, eikä hän näin ollen ole pystynyt tekemään oikaisuvaadetta määräajassa.

Hallinto-oikeus katsoo, että hakija ei ole antanut sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua suostumusta siihen, että viranhaltijan päätös voidaan antaa hänelle tiedoksi sähköpostitse. Näin ollen oikaisuvaatimusaika ei ole alkanut kulua. Hallinto-oikeus toteaa, että hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen määräajassa.

Hallinto-oikeus on 14.9.2020 kumonnut päätöksellä 20/0760/2 rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen ja palauttanut asian johtokunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on tämän asian liitteenä 5.

Stäng

Hakijan oikaisuvaatimus

Hakija vaatii alkuperäisessä hakemuksessaan Staraa korjaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa vaurion asunnossaan.

Hakijan mukaan Staran heinä - syyskuussa 2017 tekemien kadunrakennustöiden yhteydessä suoritettujen louhintojen aiheuttamana hakijan huoneiston seinissä on ilmennyt halkeamia. Hakemuksen mukaan halkeamat on todettu Finnrock Consulting Oy:n vauriokatselmuksessa 26.9.2017 sekä loppukatselmuksessa 16.11.2017. Hakijan mukaan 9.3.2017 pidetyssä alkukatselmuksessa näitä vaurioita ei ole ollut.

Työyksikön selvityksen mukaan Stara on tehnyt kyseisenä ajankohtana Mechelininkadun peruskorjaustöitä, joissa Mechelininkatu 2:n kohdalla jalkakäytävällä on suoritettu maaperän louhintatöitä.

Räjäytystöissä käytetään julkaisun RIL 253 - 2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät mukaisia ohjearvoja räjäytystärinöille. Mitattava suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä mitataan lähimpänä olevista rakenteista.

Tärinämittauksia on tehty 14.7. – 7.9.2017 jolloin kiinteistön kohdalla on tehty louhintoja. Kohteesta on mitattu tärinää kolmesta mittauspisteestä (mp09 - mp11). Suurin mitattu tärinäarvo on rekisteröity 10.8.2017 klo 9.00 jolloin heilahdusnopeus oli 58,8 mm/s. Louhintaa on tehty 2 - 10 metrin etäisyydellä kiinteistöstä.

Tämä suurin tulos on mitattu noin kahden metrin etäisyydellä louhinnasta, jolloin tärinän raja-arvo on 127 mm/s. Tärinä on ollut kohteessa maksimissaan alle 47% sallitusta ohjearvosta.

Kyseessä oleva asunto sijaitsee rakennuksen kuudennessa kerroksessa. Tärinä vaimenee rakenteiden rajapinnoissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti.

Finnrock Consulting Oy:n katselmuspöytäkirjassa todetaan, että tehdyn tarkastuskäynnin ja tärinämittausten perusteella, esitettyjen vikaantumisten ja työmaasta aiheutuneiden tärinöiden välillä ei ole syy-yhteyttä.

Hakija toistaa oikaisuvaatimuksessa vaatimuksensa siitä, että Stara korjaa mainitun eteisen seinän halkeaman ja maalauttaa eteisen seinät.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu. Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja vahingon suuruudesta sekä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä.

Hyväkuntoisen rakennuksen tulee kestää ohjearvojen mukainen tärinä. Mikäli rakennevaurioita syntyy ohjearvoa pienemmillä tärinöillä, vaaranvastuu on kiinteistön omistajalla.

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että Stara ei ole teettänyt hakijan kotitalon läheisyydessä sellaista vaikutuksiltaan olennaista tärinää aiheuttavaa maanrakennustyötä, josta olisi voinut aiheutua tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia, ja että näistä olisi voinut aiheutua hakijan asunnon eteisen seinien pintavaurioita kuudennessa kerroksessa. Asiassa tehdyn mittaustuloksiin perustuvan selvityksen sekä katselmusten perusteella voidaan todeta, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta syy-yhteyden puuttuessa.

Stäng

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 24.01.2019 § 3

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 10.07.2018 § 26

Stäng

Detta beslut publicerades 16.10.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Bilagor

1. Alkuperäinen oikaisuvaade yksikönjohtajan päätökseen ja johtokunnan päätös
2. Katselmuspöytäkirjat
3. Tärinämittaustulokset Mec 2-20180705-152538
4. Staran lausunto
5. Hallinto_oikeuden päätös 14.9.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.