Kaupunkiympäristön toimiala, talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 24.4.2018

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004502
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Kaupunkiympäristön toimiala, talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 24.4.2018

Kommunal parkeringsövervakare

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti myydä 62 406 eurolla lain ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) perusteella kunnan omaisuudeksi siirtyneet 78 ajoneuvoa suurimpien tarjousten perusteella yrityksille, joilla on voimassa oleva ympäristölupa.

Autonkorjaus ja osamyynti **********

Erät: 35 ja 37 yhteensä 1588.00

Euroteli Oy
Erät: 16, 19 ja 32 yhteensä 1355.00

Konehuolto M. Kippo Oy
Erät: 11, 12, 13, 23, 28, 30, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 68, 71, 72, 74, 75 ja 78 yhteensä 20 111.00

Kuusakoski Oy
Erä: 3 yhteensä 116.00

Malmin Valio-Osa Oy
Erä: 67 yhteensä 1201.00

Onkiniemen Autopurkaamo
Erät: 5, 10, 14, 18, 27, 40, ja 76 yhteensä 1590.00

Pikkutalli
Erät: 24 ja 77 yhteensä 650.00

Sapoma Oy
Erät: 9 ja 20 yhteensä 3191.00

Sinisalon Auto Oy
Erät: 39, 43, 59 ja 66 yhteensä 1243.00

Suomen Uusiokone Oy
Erät: 22, 34, 44, 45 47, 62, 69, 73 ja 79 yhteensä 5385.00

Usa-Osa Oy
Erät: 2, 4, 6, 33, 36, 38, ja 41 yhteensä 13 823.00

Valko Oy
Erät: 1, 7, 15, 17, 21, 25, 26, 29, 31, 42, 56, 63, 65, 70, 80 yhteensä 12153.00

Päätöksen perustelut

Siirtopäällikkö ehdotti erien myymistä suurimpien tarjousten perusteella. Tarjouksia pyydettiin 28 kappaletta ja tarjouksia saatiin 15 kappaletta. Erät 8 ja 64 poistettiin myynnistä. Malmin Valio-Osa Oy:tä, Usa-Osa Oy:tä ja Valko Oy:tä pyydettiin täydentämään tarjouksiaan puutteellisten ympäristölupien vuoksi. Yritykset täydensivät ympäristöluvat puuttuvilta osin ja ne todettiin voimassaoleviksi.

Detta beslut publicerades 17.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 09 310 39867

pekka.k.holopainen@hel.fi

Beslutsfattare

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Bilagor

1. Avauspöytäkirja
2. Talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 20180424 vertailutaulukko

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.