Kalasataman liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeuden siirtyminen HKL:lle

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004653
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 70 §

Kalasataman liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeuden siirtyminen HKL:lle

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Kalasataman keskuksen toteutussopimuksen mukaisesti Kalasataman keskuksen kalliopysäköintilaitokseen toteutettujen kolmensadan (300) ajoneuvon liityntäpysäköintipaikan pysyvästä käyttöoikeudesta suoritettavan kertakorvauksen määrältään yhteensä enintään 4.918.032,00 euroa maksettavaksi SRV Yhtiöt Oyj:lle tai tämän osoittamalle taholle.

Vielä johtokunta päätti, että maksu voidaan suorittaa laskua vastaan, kun liityntäpysäköintipaikat on luovutettu HKL:lle liityntäpysäköintikäyttöön.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Asian tausta

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2009, 172 § järjestää Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun julkisena hankintana kilpailullista neuvottelumenettelyä noudattaen. Kilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin 15.9.2009. Kaupunginhallitus valitsi 29.3.2009, 395 § ilmoittautumishakemusten ja alustavien ideasuunnitelmien perusteella neuvotteluihin kolme parhaaksi arvioitua ehdokasta. Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2011, 98 § valita SRV Yhtiöt Oyj:n kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksen tekijänä Kalasataman keskuksen toteuttajaksi ja allekirjoittaa tämän kanssa tarjouspyynnön mukaisen Kalasataman keskuksen toteutussopimuksen kolmen kuukauden (3) kuluessa siitä, kun edellä mainittu hankintapäätös tuli lainvoimaiseksi. SRV Yhtiöt Oyj ja Helsingin kaupunki allekirjoittivat 16.8.2011 hanketta koskevan toteutussopimuksen.

Kalasataman keskuksen toteutussopimuksen mukaan SRV toteuttaa toteutussopimuksessa määritellyn mukaisesti yhteensä 300 (kolmesataa) autojen liityntäpysäköintipaikkaa, joihin Helsingin kaupungilla on pysyvä käyttöoikeus. Kaupungin pysyvä käyttöoikeus turvataan Kalasataman keskuksen tontteihin ja yleisiin alueisiin kirjattavalla yhteisjärjestelysopimuksella.

Kalasataman keskuksen liityntäpysäköintipaikat

SRV on suunnitellut ja toteuttanut Kalasataman keskukseen yhteensä 300 liityntäpysäköintipaikkaa, joiden laatu- ja mittavaatimukset on määritelty Kalasataman keskuksen toteutussopimuksessa. Liityntäpysäköintipaikkoja koskeva vastuunjako ja liityntäpysäköintiaika on määritelty sopimuksessa Kalasataman keskuksen yhteisjärjestelystä. Liityntäpysäköintipaikat sijaitsevat Kalasataman keskuksen kalliopysäköintilaitoksessa, jonka omistaa Kiinteistö Oy Redi Parkki. Liityntäpysäköinti tapahtuu kalliopysäköintilaitoksessa nimeämättömille pysäköintipaikoille. Em. paikat ovat käytettävissä liityntäpysäköintiin arkisin klo 6:00–17:30 välisenä aikana.

HKL päättää liityntäpysäköintioikeuksien osalta pysäköintilaitoksen operaattorin saamista edellä olevan mukaisista aikaan kohdistuvista liityntäpysäköinnin maksuista ja muista ehdoista. Kalasataman keskuksen liityntäpysäköinnistä perittävästä maksusta tehdään erillinen liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös. Muina kuin edellä mainittuina ajankohtina ja muun kuin liityntäpysäköinnin osalta pysäköintilaitoksen operaattori voi periä maksut pysäköintilaitoksen ehtojen mukaisesti.

Pysäköintilaitoksen omistaja vastaa kustannuksellaan paikkojen ja niiden käyttöön tarvittavien ajoyhteyksien, puomien ja laitteiden toteutuksesta, hoidosta, ylläpidosta ja peruskorjauksesta. Kaupungin ja/tai HSL:n vastuulla on toimittaa liityntäpysäköintiin tarvittava matkakortinlukija tai vastaava järjestelmä.

HKL suorittaa kertakorvauksena SRV Yhtiöt Oyj:lle tai tämän osoittamalle taholle toteutetuista liityntäpysäköintipaikoista toteutussopimuksen ehtojen 16.393,44 euroa / paikka (sis. ALV 0 %), johon ei kohdisteta indeksitarkastusta. Yhtiölle suoritettava kertakorvaus 300 autopaikasta on näin ollen yhteensä 4.918,032 euroa.

Maksu suoritetaan sen jälkeen, kun paikat on luovutettu liityntäpysäköintikäyttöön alkusyksystä 2018 kauppakeskus REDI:n avauduttua.

Liityntäpysäköintipaikkojen kustannusjako kaupungin ja valtion kesken

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL-sopimus) vuosille 2016–2019 osapuolet ovat yhteistyössä sitoutuneet toteuttamaan liityntäpysäköinti-investoinnit sopimuksessa esitetyn kustannusjaon mukaisesti. Liityntäpysäköintihankkeiden kustannusjako kuntien ja valtion kesken toteutetaan perustuen hankkeen alueelliseen vaikuttavuuteen. Kalasatama on HSL:n laatimassa liityntäpysäköinnin toimenpideohjelmassa vuonna 2017 luokiteltu paikallisesti merkittäväksi alueeksi, jolloin investointikustannukset jakautuisivat MAL-sopimuksen periaatteiden mukaisesti sijaintikunnan ja valtion kesken siten, että valtion osuus hankkeen investointikustannuksista on 30 – 50 %. Kalasataman liityntäpysäköinnin kustannusjakoa koskevissa neuvotteluissa päädyttiin toteamaan, ettei valtiolla ole osoittaa hankkeelle MAL-sopimuksen periaatteiden mukaista 1,5 miljoonan euron määrärahaa hankkeelle, joten investointi jää kaupungin kustannettavaksi.

Rahoitus ja vaikutus käyttötalouteen

Liityntäpysäköintialueiden ja eräiden terminaalialueiden hallinta on siirretty liikenneliikelaitokselle 1.1.2018 alkaen kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017, § 750. Em. hallinnan siirtoa koskevassa päätöksessä on todettu, että HKL:lle tulee kohdistumaan Kalasataman keskukseen toteutettavien käyttöoikeuskohteiden myötä investointeja noin 5 milj. eur vuonna 2018, minkä vaikutukset investointi- ja käyttötalouteen tullaan ottamaan huomioon vuoden 2018 talousarvion valmistelussa.

HKL:n hyväksytyssä investointisuunnitelmassa 2018-2027 on varattu Kalasataman liityntäpysäköinti-investointiin 5,0 milj. euroa vuodelle 2018.

Liityntäpysäköintipaikkojen 5,0 milj. euron investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 0,25 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Pysäköintipaikat kirjataan HKL:n omaisuuteen muihin pitkävaikutteisiin menoihin.

Liityntäpysäköinti-investointi rahoitetaan lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä 2,4 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 20 vuotta).

HKL laskuttaa liityntäpysäköinnin nettomenon Helsingin kaupungin infratuen kautta suoraan kaupungilta. Nettomeno on keskimäärin noin 0,4 milj. euroa vuosittain 20 vuoden aikana.

Muut liityntäliikennettä palvelevat Kalasataman keskuksen yhteyteen toteutettavat osat

Ajoneuvojen liityntäpysäköintipaikkojen lisäksi SRV toteuttaa kustannuksellaan Kalasataman keskuksen yhteyteen yhteensä 100 (sata) kpl polkupyörien liityntäpysäköintipaikkaa, joista ei suoriteta yhtiölle eri korvausta. Polkupyöräpysäköinti toteutetaan kaksikerrostelineillä. HKL on tilannut edellä määriteltyjen sadan polkupyörätelineen lisäksi erikseen 124 kappaleita polkupyörätelineitä, jotka ovat samanlaiset kuin SRV:n toteuttamat polkupyörätelineet ja sijoittuvat samoihin tiloihin. HKL:n toimesta erikseen tilattujen polkupyörätelineiden kustannus oli 24.180 euroa (ilman ALV). HKL laskuttaa polkupyörien liityntäpysäköintipaikoista tulevan kustannuksen Helsingin kaupungin infratuen kautta suoraan kaupungilta.

Stäng

Detta beslut publicerades 11.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Mer information fås av

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 09 310 35710

heli.hietala@hel.fi