Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004921
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 14 §

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om kvartersbestämda bilplatser för anställda inom hemvården och hemtjänsten

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen tillsammans med stadsmiljösektorn utreder social- och hälsovårdsnämndens förslag om att underlätta parkeringen för hemvårdare genom att de får sätta upp en skylt i bilfönstret om att de är på kundbesök. (Sirpa Asko-Seljavaara)
 
 
 
Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna, innan en utredning och åtgärder på stadsnivå har gjorts, att genom diskussioner förhindra att felparkeringsavgifter ges åt hemvårdare, exempelvis med en skylt i vindrutan som visar att det är fråga om ett fordon för kundbesök inom hemvården eller hemsjukhuset. På så sätt kan åtminstone stadens parkeringsövervakare låta bli att ge en felparkeringsavgift, såvitt det parkerade fordonet inte utgör ett trafikhinder eller en fara. (Mari Rantanen)

Behandling

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Seija Muurinen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen tillsammans med stadsmiljösektorn utreder social- och hälsovårdsnämndens förslag om att underlätta parkeringen för hemvårdare genom att de får sätta upp en skylt i bilfönstret om att de är på kundbesök.

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Eveliina Heinäluoma föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna, innan en utredning och åtgärder på stadsnivå har gjorts, att genom diskussioner förhindra att felparkeringsavgifter ges åt hemvårdare, exempelvis med en skylt i vindrutan som visar att det är fråga om ett fordon för kundbesök inom hemvården eller hemsjukhuset. På så sätt kan åtminstone stadens parkeringsövervakare låta bli att ge en felparkeringsavgift, såvitt det parkerade fordonet inte utgör ett trafikhinder eller en fara.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Stadsfullmäktige godkände de av ledamöterna Sirpa Asko-Seljavaara och Mari Rantanen föreslagna hemställningsklämmarna enhälligt.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Arja Karhuvaara och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden reder ut erfarenheterna om parkering hos de anställda som utför hembesök, och vid behov utvecklar ett parkeringssystem för kundkvarter.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens och social- och hälsovårdsnämndens utlåtanden och konstaterar att parkeringsproblemet i samband med hemvårdens kundbesök tidigare har utretts av en sektorarbetsgrupp tillsatt av stadsdirektören. Arbetsgruppens slutrapport blev färdig 31.1.2011. Man har försökt lösa parkeringsproblemet, men det behövs fortfarande utredningar och utveckling.

Hemvårdens anställda gör i dagsläget hembesök hos kunder till fots, med cykel, med kollektivtrafik och med Staras leasingbilar eller också har de beviljats rätt att använda egen bil. Man väljer färdsätt till ett hembesök på basis av kundens adress, besökets orsak eller den anställda. Alla som jobbar inom hemvården har inte körkort eller tillgång till bil. I södra innerstaden används bilar inte alls eftersom det inte finns parkeringsplatser eller öppna platser för att parkera bilen. Det är meningen att hemvårdarnas rutter från en kund till en annan ska redas ut under 2019.

I juni 2018 gjordes en primär kartläggning bland hemvårdsledarna där man redde ut parkeringsproblem i samband med de dagliga kundbesöken.

Det är en daglig utmaning för hemvårdspersonalen att söka parkeringsplatser och detta tar tid från kundarbetet. De som jobbar inom hemvården har fått felparkeringsavgifter när besöket hos en kund drar ut på tiden på grund av kundens behov. Dessutom har man gett felparkeringsavgifter bl.a. för att husens invånare kan kalla på ett parkeringsövervakningsföretag på grund av en bil som lämnats på fel plats.

Man har inte avtalat centralt om parkering på privata eller stadens fastigheter, utan vissa närserviceområden har separat avtalat om parkering med vissa husbolag och kunder. Det finns ytterst få sådana avtal och det tar mycket tid att göra upp dem. Med varje kund bör man ingå separat avtal och fastigheternas lösningar varierar. Vissa kunder har gett hemvården lov att använda deras egna p-platser.

På nätterna gör hemvårdarna vanligen sina besök ensamma och då är husens parkeringsplatser upptagna. Lediga platser finns vanligen så långt borta att nattskötarna ofta parkerar på trottoaren, men inte på räddningsvägarna. Dessutom finns det områden i staden där det inte är säkert att gå ensam på natten med hemvårdens ryggsäck.

Hemvårdspersonalen har själv betalat sina felparkeringsavgifter. En anställd som fått en avgift gör en reklamation till parkeringsövervakningsföretaget, och ibland tas avgiften tillbaka. I vissa särskilt oskäliga fall har staden ersatt avgiften. Personalen anser att de nuvarande parkeringsproblemen och felparkeringsavgifterna är oskäliga i allmänhet.

Som ett alternativ för bil önskar personalen skotrar, elmopeder och elcyklar. Enligt utredningen poängterar hemvårdsledarna att man bör sträva efter en lösning på hemvårdsbesökens parkeringsproblem som gäller hela staden. I utredningen har man även funderat över olika transportformer och taxi som lösning på problemet, samt föreslagit att staden för dessa uppgifter utrustar leasingbilarna med en GPS-positionerare.

Social- och hälsovårdsnämnden anser att det är viktigt att hitta en lösning på hemvårdsbesökens parkeringsproblem som gäller hela staden. Skötare och läkare gör hembesök även i hemsjukhuset. Parkeringsproblemet bör lösas som en helhet för både hemvårdens och hemsjukhusets personal.

Enligt 48 § i vägtrafiklagagen får fordon som används i vägarbete, vid trafikövervakning eller i polisens, gränsbevakningsväsendets eller Tullens tjänsteuppdrag trots parkeringsreglerna tillfälligt stannas eller parkeras på det sätt som uppdraget kräver, under förutsättning att trafiken inte uppenbart utsätts för fara.

Det är inte tillåtet att parkera hemvårdens fordon på trottoaren eftersom det strider mot vägtrafiklagen. Parkeringsövervakarna kan observera stadens hemvårdsbilar som parkerats på trottoaren en längre tid än normalt innan de skriver ut en felparkeringsavgift. Skyltningen som föreslås av social- och hälsovårdsnämnden för att undvika felparkeringsavgifter är i princip inte möjlig. Parkeringsövervakningen kan inte ge stadens bilar särbehandling eftersom alla ska behandlas likvärdigt enligt princip. Det kan inte anses motiverat att reservera separata parkeringsplatser för hemvården, eftersom antalet parkeringsplatser generellt inte motsvarar efterfrågan.

Samarbetet mellan sektorerna för att underlätta hemvårdens och hemsjukhusets parkeringsproblem i staden fortsätter. Social- och hälsovårdsnämnden och stadsmiljönämnden tillställs senast 31.5.2019 en rapport om hur det är tänkt att saken ska avgöras. Samtidigt är parkeringen av hemvårdens fordon även något som granskas nationellt. Den nya vägtrafiklagen (729/2018) träder i kraft 1.6.2020. Finlands kommunförbund har kartlagt arrangemangen för hemvårdens parkering i samband med behovet av att utveckla lagstiftningen och skickat sitt arbete till kommunikationsministeriet.

Stäng

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 395

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stadsfullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 745

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluosan viimeiseen kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkeen lisätään seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle raportoidaan viimeistään 31.5.2019 miten asiaa on tarkoitus ratkaista."

Kannattaja: Terhi Koulumies

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 200

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien korttelikohtaisia parkkipaikkoja kotihoidon ja -palvelun työntekijöille:

”Helsingin kotihoidon palvelu koostuu kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja yökotihoidon käynneistä ja kotihoidon lääkäreiden käynneistä asiakkaiden koteihin.

Kotihoidon asiakaskäynteihin liittyviä pysäköintiongelmia on selvittänyt kaupungin toimialojen välinen työryhmä, jonka kaupunginjohtaja asetti 2010. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja (rakennus- ja ympäristötoimen) Pekka Sauri ja sen loppuraportti valmistui 31.1.2011. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mitä mahdollisuuksia tieliikennelainsäädäntö antaa kotihoidon henkilökunnalle pysäköinnin helpottamiseksi ja tehdä ehdotus. Työryhmän raportin johtopäätöksenä todettiin, että Staran leasing-autojen käyttö oli karkeiden kustannusarvioiden perusteella taloudellisesti tehokkain tapa hoitaa kotihoidon palvelun toteuttamiseksi tarvittavat kuljetukset, ja sen arveltiin olevan myös joustavin liikkumistapa.

Nykytilanne

Kotihoidon työntekijät tekevät tällä hetkellä kotikäyntejä asiakkaiden luokse jalkaisin, polkupyörillä, julkisilla liikennevälineillä, Staran leasing-autoilla tai heille on myönnetty oman auton käyttöoikeus. Liikkumistapa kotikäynnille valitaan asiakkaan osoitteen, asiakkaan käynnin syyn mukaan tai työntekijän mukaan. Kaikilla kotihoidon työntekijöillä ei ole ajokorttia eikä omaa autoa käytettävänä. Eteläisen kantakaupungin alueella autoja ei käytetä lainkaan, koska parkkipaikkoja tai avointa tilaa ei ole auton pysäköintiin. Kotihoidon optimointiohjelma osaltaan korjaa kotihoidon työntekijöiden reittejä asiakkaalta toiselle, kun se otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Kotihoidon ohjaajille tehty alustava kartoitus pysäköintitilanteesta

Kotihoidon ohjaajille tehtiin alustava kartoitus kesäkuussa 2018, mitä ongelmia nykyinen pysäköintikäytäntö aiheuttaa kotihoidon henkilökunnalle päivittäisessä asiakaskäyntien suorittamisessa.

Kotihoidon henkilökunnalle jokapäiväinen parkkipaikkojen etsiminen asettaa aikatauluhaasteita, työaikaa kuluu parkkipaikan etsimiseen asiakastyön sijasta. Kotihoidon työntekijöitä on sakotettu, koska asiakkaan luona käynti venyi asiakkaan tarpeiden takia. Lisäksi sakkoja on saatu mm. siksi, että taloyhtiöiden asukkaat voivat kutsua pysäköinninvalvontafirman sakottamaan asukkaiden mielestä väärälle paikalle jätetystä autosta.

Pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen kesken ei ole sovittu keskitetysti, vaan jotkut lähipalvelualueet ovat sopineet erikseen eräiden taloyhtiöiden ja asiakkaiden kanssa pysäköinnistä. Näitä sopimuksia on kuitenkin erittäin vähän. Käytäntö vie paljon aikaa, ja on haavoittuva, jokaisen asiakkaan kohdalla tulee sopia erikseen ja kiinteistöjen ratkaisut vaihtelevat. Jotkut asiakkaat ovat antaneet kotihoidolle luvan käyttää omia parkkipaikkojaan.

Erityisen hankalaa on yökotihoidon työntekijöillä. Yöaikainen käynti tehdään usein yksin ja yöaikaan talojen parkkipaikat ovat täynnä. Parkkipaikka löytyy usein niin kaukaa, että yöhoitajat parkkeeraavat usein jalkakäytävälle, mutta eivät pelastustielle. Lisäksi kaupungissa on alueita, jotka ovat turvattomia kävellä kotihoidon repun kanssa yöaikaan.

Kotihoidon henkilökunta on maksanut itse pysäköintisakkonsa. Sakon saanut työntekijä tekee reklamaation pysäköinninvalvontafirmaan ja toisinaan saa peruttua sakon, mutta ei aina. Joissakin erityisen kohtuuttomissa tapauksissa kaupunki on korvannut sakon. Yleisesti ottaen henkilökunta pitää nykyisiä pysäköintiongelmia ja sakkomaksuja kohtuuttomina.

Selvityksessä ratkaisuvaihtoehdoiksi henkilökunta toivoo auton käytön sijaan myös skoottereita, sähkömopoja ja sähköpolkupyöriä. Selvityksen mukaan kotihoidon ohjaajat painottavat, että hoitotyön kotikäyntien pysäköintiongelmiin on saatava koko kaupunkia koskeva ratkaisu. Lisäksi selvityksessä on ratkaisuksi pohdittu erilaisia kuljetusmuotoja ja taksin käyttöä sekä ehdotetaan, että jokaisessa ao. tehtävään käytettävässä kaupungin leasing-ajoneuvossa olisi GPS-paikannin.

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Hallitus on tehnyt hallituksen esityksen HE180/2017 tieliikennelaiksi ja siihen liittyviksi laiksi. Eduskunta hyväksyi 26.6.2018 hallituksen esityksen. Tieliikennepakettiin liittyvässä eduskunnan vastauksessa todetaan uudenlainen tulkinta kotihoidon pysäköintiin kaupungeissa. Tämä tulee huomioida etsittäessä ratkaisuja kotihoidon pysäköintiongelmiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kokonaisratkaisua kotihoidon hoitajien pysäköintiongelmiin etsitään koko kaupungin laajuisesti. Hoitajien ja lääkäreiden kotikäyntejä tehdään myös kotisairaalassa. Ratkaisuja pysäköintiin tulee käsitellä kokonaisuutena sekä kotihoidon että kotisairaalan henkilökunnan osalta.

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan 14.8.2018 esittänyt, että Helsinki selvittäisi hoitajien kotona tehtävän asiakastyön kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta ja että Helsinkiin kehitetään asiakkuuskortteleihin asioimispysäköintipaikkajärjestelmä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on samaa mieltä selvityksen tekemisestä ja yhteisestä ratkaisujen etsimisestä. Lautakunta katsoo, että selvitykseen ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä.

Lautakunta katsoo myös, että kunnes kaupungin tasoinen selvitys ja toimenpiteet on tehty, kotihoitajien sakottamista tulisi voida neuvotteluteitse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää kyseessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan auton. Tällöin ainakin kaupungin pysäköinninvalvonta voisi jättää sakottamatta, mikäli auto ei ole liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jokapäiväinen parkkipaikan hakeminen on ylimääräinen ja turha paineen aihe kotihoidon kotikäynnillä. Sillä on negatiivisia työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia hoitajille, jotka tekevät asiakastyötä asiakkaiden kotona. Pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika on aina pois asiakkaiden luona käytetystä ajasta.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Lautakunta katsoo, että selvitykseen ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä.

Lautakunta katsoo myös, että kunnes kaupungin tasoinen selvitys ja toimenpiteet on tehty, kotihoitajien sakottamista tulisi voida neuvotteluteitse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää kyseessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan auton. Tällöin ainakin kaupungin pysäköinninvalvonta voisi jättää sakottamatta, mikäli auto ei ole liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity."

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.08.2018 § 364

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on ollut kotisairaalan ja kotipalvelun pysäköintimahdollisuuksia selvittänyt työryhmä, jonka kaupunginjohtaja asetti syksyllä 2010. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja sen loppuraportti valmistui 31.1.2011.

Työryhmän tehtävänä oli

  • selvittää mitä mahdollisuuksia nykyinen tieliikennelainsäädäntö, liikennemerkkien käyttö ja kaupungin käytäntöjen muuttaminen antavat kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamiseksi.
  • tehdä ehdotus tarvittavista toimenpiteistä.

Työryhmä teetti konsulttityön, jonka tavoitteena oli vertailla toiminnalliselta ja taloudelliselta kannalta, mitä mahdollisuuksia on luopua rakentamispalveluliikelaitos Staran leasing- ja omista autoista ja siirtyä käyttämään kuljetusjärjestelmää, jossa kuljettaja vie ja hakee työntekijän asiakkaan luota. Vaihtoehtoisena kuljetusmuotona tutkittiin Staran leasing-autojen korvaamista takseilla.

Johtopäätöksenä on, että Staran leasing-autojen käyttö kotihoidon kuljetuksissa on karkeiden kustannusarvioiden perusteella taloudellisesti tehokkain kotisairaanhoidon ja -palvelun kuljetusten hoitamisessa. Se on myös joustavin liikkumistapa. Taksien käyttö Staran leasing-autojen sijasta kasvattaa kustannuksia selvästi, kuten myös yhteiskyytien järjestäminen Staran leasing-autolla ja kaupungin palkkaamalla kuljettajalla.

Jatkotoimenpidesuosituksiksi esitettiin seuraavaa:

  • selvitykset virka-autoille osoitettujen paikkojen lisäämisestä ja/tai niiden pysäköintioikeuksien laajentamisesta esim. nykyisillä aika- tai muuten rajoitetuilla paikoilla.
  • tarkemmat selvitykset mahdollisuuksista viranomaisyhteistyön parantamiseksi ja hallinnollisista toimenpiteistä sakotuskäytännön muuttamiseksi.
  • selvitys pysäköintiyhteistyöstä kaupungin eri toimijoiden (koulut, päiväkodit) ja yksityisten tahojen kanssa (taloyhtiöt, pysäköintilaitokset, kaupat).
  • pienparannustoimenpiteet Töölön ja Kivelän sairaalan pysäköintijärjestelyissä.

Tieliikennelain 48 §:n poikkeussäännöksessä on esitetty, että ajoneuvo, joka on tienpidossa, liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolaitoksen tai tullin virkatehtävissä, saa pysäköintisäännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun lisäämistä kyseiseen lainkohtaan pidetään käytännössä mahdottomana, koska kysymyksessä olisi aiempiin poikkeusryhmiin verrattuna täysin poikkeava ryhmä. Lisäksi on olemassa myös lukuisia muita tärkeinä pidettyjä ammattiryhmiä, jotka tällöin tulisi tai haluttaisiin tasapuolisuuden nimissä ottaa säännökseen mukaan.

Kaupunki ei voi myöskään sallia pysäköintiä jalkakäytävällä tieliikennelain vastaisesti. Pysäköinninvalvonta voi tarkkailla jalkakäytävällä olevaa kaupungin autoa normaalia pidempään ennen kuin antaa pysäköintivirhemaksun. Se ei voi kuitenkaan antaa kaupungin autoille erityiskohtelua, koska kaikkia pitäisi lähtökohtaisesti kohdella tasapuolisesti.

Maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä muutettiin vuonna 2016 siten, että kallein I -vyöhyke laajeni. Viime vuosina myös asukaspysäköinnin hintaa on nostettu. Nämä toimenpiteet voivat osaltaan helpottaa vapaan pysäköintipaikan löytymistä. Tonteilla ja kiinteistöjen piha-alueilla voi päivisin olla vapaata pysäköintitilaa. Pysäköintipaikkojen tarvitsijoiden tulisi tällöin sopia erikseen asianomaisten tahojen kanssa mahdollisten vapaiden paikkojen käytöstä.

Kotikäyntiasiakastyötä tekevien työntekijöiden kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta

Kaupunkiympäristön toimiala selvitti lausuntoa varten kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta sen kokemuksia nykyisestä pysäköintitilanteesta. Tämän lisäksi tiedusteltiin, onko kokeiltu tai otettu käyttöön kotipalvelun pysäköintipaikkatilannetta selvittäneen työryhmän ehdotuksia.

Kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta vaihtelevat. Täysin ongelmatonta se ei ole missään ja esimerkiksi eteläisessä kotihoitoyksikössä autoja ei käytetä vaikeiden liikenneolosuhteiden vuoksi lainkaan. Pysäköintilupakaan ei välttämättä auttaisi, jos paikkoja ei ole tarjolla. Maksutonta pysäköintiä on esitetty kotihoidon, yökotihoidon ja kotisairaalan autoille. Virka-autojen korvaamista kuljettajalla ja leasing-autolla ei ole kokeiltu Helsingissä.

Pysäköintivirhemaksujen maksamisessa on jonkin verran eroja eri kotihoidon yksiköiden välillä. Jotkin yksiköt maksavat sakkoja, jos ne aiheutuvat hoitotilanteen pitkittymisestä. Osa yksiköistä ei maksa sakko-ja, vaan jokainen maksaa sakkonsa itse, vaikka se koetaan monesti kohtuuttomaksi. Käyttöön toivottiin työajo-kylttiä, jonka käyttö huomioitaisiin pysäköinninvalvonnassa.

Taloyhtiöt ovat antaneet vaihtelevasti pysäköintipaikkoja kotihoitotyöntekijöiden käyttöön. Tällä keinolla onkin joillain alueilla saatu helpotusta pysäköintiongelmaan. Sopimusten laadinta ja niiden hallinta on kuitenkin lisännyt työmäärää melkoisesti.

Kyselyn vastauksissa ehdotettiin myös sähkömopojen ja skoottereiden käyttöä, koska ne ovat autoja helpompi pysäköidä.

Kotihoidon henkilökunnalle ei ole perusteltua merkitä erikseen pysäköintipaikkoja yleisillä alueilla, vaikka selvitys osoitti, että kotihoidon yhtenä ongelmana on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Kotihoidolle merkittyjä pysäköintipaikkoja tarvittaisiin paljon, koska asiakkaita on kaikkialla kaupungin alueella. Lisäksi asiakkaat vaihtuvat, jolloin uusien paikkojen merkitseminen ja vanhojen poistaminen olisi työlästä. Koska varsinkin kantakaupungissa pysäköintipaikoista on muutenkin pulaa, kotihoidolle merkityt paikat vaikeuttaisivat asukkaiden, heidän vieraidensa, yritysten sekä yritysten asiakkaiden pysäköintiä. Merkittyjenkään paikkojen vapaana oloa ei voida taata. Erilaiset pysäköintikyltit ovat ongelmallisia, koska niiden oikeaa käyttöä on vaikeaa valvoa.

Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiongelman helpottamiseksi jatketaan kotisairaalan ja kotipalvelun pysäköintimahdollisuuksia selvittäneen työryhmän suositusten jatkokehittämistä ja soveltamista käytäntöön yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.01.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi