Helsingin kaupungin pyöräpalveluiden kehittäminen 2018-2019

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-005503
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 84 §

Helsingin kaupungin pyöräpalveluiden kehittäminen 2018-2019

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä saamansa informaation tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin pyöräilynedistämisohjelmassa on HKL:n tehtäviksi määritelty kaupunkipyöräpalvelun toteuttaminen, polkupyörien liityntäpysäköinti ja pyöräkeskukset. HSL:n laatimassa Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategiassa ja toimenpideohjelmassa on määritelty tavoiteltavia paikkamääriä liityntäpysäköintiin. Pyöräpysäköinnin toteutustavasta ja tavoitteista on tehty myös Helsingin kaupungin polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma, jossa todetaan turvallisemman pyöräpysäköinnin tarve. Nämä suunnitelmat ovat lähtökohtina HKL:n liityntäpysäköinnin kehittämisessä.

PyöräilynedistämisohjelmaHelsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma (Länk leder till extern tjänst)Helsingin kaupungin polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma 

HKL:ssä on laadittu pyöräilypalveluiden kehittämissuunnitelma, jonka mukaan liityntäpysäköintiä, pyöräkeskuksia ja kaupunkipyöräpalvelua kehitetään. Toimenpiteillä pyritään mm. sujuvoittamaan matkaketjuja, jotka yhdistävät pyöräilyä ja julkisia liikennevälineitä, parantamaan joukkoliikenteen saavutettavuutta ja lisäämään pyöräilyn kulkutapaosuutta.

Asiasta tarkempi selvitys kokouksessa.

Stäng

Detta beslut publicerades 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Mer information fås av

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi