Toimistotilan vuokraaminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttöön osoitteesta Konepajankuja 1-3, NCC Property Development Oy

HEL 2018-006162
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 142 §

Hyrning av lokaler från NCC Property Development Oy och Swiss Life Asset Management AG för kultur- och fritidssektorns behov

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hyra ”Kultur- och fritidssektorns verksamhetslokaler, Fredriksberg A- och B-huset”, enligt projektplanen i bilaga 1, daterad 11.1.2019. Den kapitaliserade årshyran för lokalerna på totalt 3 121 m² i B-huset uppgår till 7 040 294 euro (exkl. moms) enligt en fast hyrestid på 15 år, och den kapitaliserade årshyran för lokalerna på totalt 1 597,5 m² i A-huset uppgår till 3 564 757 euro (exkl. moms) enligt en fast hyrestid på 17 år, dvs. sammanlagt 10 605 051 euro (exkl. moms) enligt kostnadsnivån 12/2018.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Vid kultur- och fritidssektorns förvaltnings- och stödtjänster samt i expertuppgifter för servicehelheterna jobbar ca 300 personer. I nuläget är medarbetarna utplacerade på fem olika ställen i Helsingfors. Dessa verksamhetsställen finns i Sporthallen på Paavo Nurmis gränd, i Böle bibliotek på Järnvägsmannagatan, i konstmuseet i Tennispalatset, i Helsingfors stadsmuseums lokaler på Alexandersgatan och i Fredriksbergs A-hus på Maskinverkstadsgränden.

Målsättningen har varit att hitta gemensamma och moderna aktivitetsbaserade kontorslokaler i ett stadsområde under utveckling för dem som utför expert-, planerings-, och ledningsarbete i kultur- och fritidssektorn. Projektet har som mål att effektivera kultur- och fritidssektorns lokalanvändning och att få till stånd en ekonomisk besparing inom lokalkostnaderna.

Granskningen av alternativ, projektplaneringen och formuleringen av utkast till hyresavtal har beretts i samarbete mellan kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorn. Enligt sektorernas uppfattning når man målen bäst genom att verksamheten placeras på Vallgårds gamla maskinverkstadsområde, i nybyggnader på Maskinverkstadsgränden 1 och Maskinverkstadsgränden 3. Projektet för hyreslokaler omfattar sammanlagt ca 4 700 m² och effektiverar kultur- och fritidssektorns lokalanvändning med 3 436 m² och minskar de direkta lokalkostnaderna med ca 215 000 euro på årsbasis.

Kultur- och fritidsnämnden har 29.1.2019, § 15, gett sitt samtycke till projektet.

Projektplanen utgör bilaga 1.

Stäng

Fredriksbergs kontorslokaler i Vallgårds verkstadsområde

Projektplanens mål har varit att hitta gemensamma och moderna aktivitetsbaserade kontorslokaler i ett stadsområde under utveckling för dem som utför expert-, planerings-, och ledningsarbete i kultur- och fritidssektorn. Våren 2018 sökte kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorns enhet för uthyrning av verksamhetslokaler tillsammans efter lokaler.

Bland alternativen som granskades fanns fastigheter som staden äger och lokaler som hyrs från utomstående. Även Olympiastadion, som Stadion-stiftelsen förvaltar, granskades men där fanns ändå inte tillräckligt med gemensamt utrymme att hyra. Lokaler att hyra från utomstående granskades i Hertonäs, Sörnäs, Vallgård och Ilmala. De lediga lokaler som hyrs från utomstående hade till en del höga hyror, till en del uppfyllde lokalerna inte helt hyrestagarens behov när det gällde byggtidtabell, storlek, läge eller rumslösningar.

Fredriksbergs kontorslokaler i Vallgårds maskinverkstadsområde framstod i jämförelsen som ett potentiellt alternativ. Kontorslokalerna i Fredriksberg ligger vid goda trafikförbindelser, hyresnivån är lämplig och de nya lokalernas skick i jämförelse med andra tillbudsstående hyreslokaler talar för att de ska väljas.

Projektplanens första fas, A-huset (1 597,5 m²), har förberetts under hösten 2018. Projektplanen är daterad 1.10.2018 och den har godkänts av stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden 23.10.2018, § 116. Enligt beslutet hyr stadsmiljösektorn affärslokalerna i 3 våningen i Fredriksbergs A-hus, sammanlagt 1 597,5 m², för kultur- och fritidssektorn fr.o.m. 1.10.2018. Hyrestiden är tidsbunden de första tre åren, varefter hyresavtalet fortsätter tills vidare. Enligt hyresavtalets villkor upphör avtalet omedelbart om staden beslutar hyra lokalerna för en längre hyrestid. Kultur- och fritidssektorn har tagit A-husets lokaler i användning hösten 2018, då man avstod från lokalerna på Sanduddsgatan 9 och Kalevagatan 6, där personal från ungdomsservicehelheten, sektorns förvaltning och allmänna kulturtjänster arbetade. Stadens lokaler som blir lediga som en följd av detta på Sanduddsgatan 9 har hyrts ut till social- och hälsovårdssektorns hemvård samt till ett daghem inom fostrans- och utbildningssektorn, bortsett från en lokal.

Tillfälliga lokaler

Det finns inget behov av tillfälliga lokaler i projektet eftersom arbetet i de nuvarande lokalerna kan fortgå fram till sommaren 2020 då de nya lokalerna i B-huset blir färdiga, och då blir sektorns lokaler i Sporthallen på Paavo Nurmis gränd, i Böle bibliotek på Järnvägsmannagatan, i konstmuseet i Tennispalatset och stadsmuseets lokaler på Alexandersgatan lediga. Det är meningen att de kontorslokaler som blir lediga ska hyras ut till både interna aktörer och externa företag. T.ex. social- och hälsovårdssektorn har behov av kontor i Böleområdet. I investeringsprogrammet föreslås att den grundliga reparationen av Sporthallsbyggnaden startar år 2023, varmed lokalerna skulle komma att stå tomma under tiden 8/2020–6/2023. I samband med renoveringen av Sporthallen är det meningen att alla kontorslokaler ska försvinna.

Projektplan

I A-husets tredje våning har man byggt ett aktivitetsbaserat kontor för ca 100 medarbetare. B-husets lokaler ligger i tre plan och källare.

 • Entréhallen i första våningen (ca 680 m²) är en offentlig lokal där det finns mötesplatser och kundservice. I entréhallen ordnas både tillställningar som är gemensamma för sektorns personal och verksamhet för kunderna.
 • 2 våningen (1 056 m²) är halvoffentligt utrymme där det finns mötes- och grupprum samt en del av personalens kontor och en uteterrass (196 m²).
 • I 3 våningen planeras ett flexibelt aktivitetsbaserat kontor för personalen.
 • I B-husets källare finns ett lagerutrymme på ca 100 m².

Lokalerna i B-husets 3 våning ska kopplas samman med A-husets 3 våning med en förbindelsebro. Hyreslokalerna i Fredriksbergs A- och B-hus omfattar sammanlagt ca 4 700 m².

Hyreskontrakt och lokalkostnader

Hyreskontraktet för lokalerna som hyrs av NCC Property Development Oy på Maskinverkstadsgränden 3 gäller kontorslokaler på 2 825 m², ett lager på ca 100 m² samt en utomhusterrass på 196 m², från och med att dessa färdigställs 1.6.2020. Hyrestiden är tidsbunden de första 15 åren, varefter hyresavtalet fortsätter tills vidare med sex månaders uppsägningstid. Kapitalhyran för verksamhetslokalerna uppgår till 46 612,50 euro/mån. (16,50 euro/m²/mån.) och kapitalhyran för lagret uppgår till 1 250 euro (12,50 euro/m²/mån.). Underhållshyran för verksamhetslokalerna uppgår till 12 712,50 euro/mån. (ca 4,50 euro/m²/mån.) och för lagret 225 euro/mån. (2,25 euro/m²/mån.). För terrassen betalas en kapitalhyra på 686 euro/mån. (3,50 euro/m²/mån). Kapitalhyran är bunden till levnadskostnadsindex och underhållshyran till de faktiska kostnaderna. Hyran är bunden till levnadskostnadsindex på så sätt att basindex motsvarar det senast publicerade indexet då avtalet undertecknas. Hyresvärden står för planering och byggande samt tillstånd för huset enligt bilagorna i utkastet till hyreskontrakt, bortsett från att användaren står för eventuell specialplanering som hänför sig till sektorns verksamhet (t.ex. planering av mötes- och presentationsteknik, inredningsplanering). Hyresvärden står för eventuella ändrings- och tilläggsarbeten och användaren betalar för dem med extra hyra med betalningstid som separat överenskommits eller enligt faktura i enlighet med villkoren i hyresavtalet inom de gränser som uppskattats i projektplanen.

Utkastet till hyreskontrakt finns som bilaga 2.

Hyreskontraktet för lokalerna som hyrs från Swiss Life Asset Management AG på Maskinverkstadsgränden 1 gäller nybyggda kontorslokaler på 1 597,5 m² som kultur- och fritidssektorn redan använder. Hyrestiden är tidsbunden de första 16,5 åren, varefter hyresavtalet fortsätter tills vidare med sex månaders uppsägningstid. Så här är hyresavtalen för båda husen tidsbundna och upphör samtidigt. Kapitalhyran för lokalerna uppgår till 31 151,25 euro/mån. (16,50 euro/m²/mån.) och underhållshyran uppgår till 7 188,50 euro/mån. (ca 4,50 euro/m²/mån.). Kapitalhyran är bunden till levnadskostnadsindex och underhållshyran till de faktiska kostnaderna.

Utkastet till hyreskontrakt finns som bilaga 3.

Underhållshyrorna jämnas ut en gång per år enligt revisorernas utlåtande för A- och B-husets fastighetsbolag så att de motsvarar föregående års faktiska kostnader och således faktureras retroaktivt enligt realiserade underhållskostnader. Kapitalhyror som betalats till ett för stort belopp återbärs och om det har betalats för lite faktureras detta separat.

A-husets tidigare hyresavtal upphör enligt avtalet utan uppsägning om staden godkänner långvarig hyrning av lokalerna på sammanlagt ca 4 700 m². Det ursprungliga hyresavtalet för A-huset med NCC Property Development Oy har som sådant övergått till en fond som förvaltas av kapitalförvaltningsbolaget Swiss Life Asset Management AG som en följd av en affär.

Till kultur- och fritidssektorns lokalkostnader läggs en allmän kostnad på 0,50 euro/m² lägenhetsyta/mån. (exkl. moms) för servicehelheten byggnader och allmänna områden i enlighet med anvisningarna för hantering av lokalprojekt.

Tidtabell

Enligt planen ska byggarbetet pågå 11/2018–5/2020, och avsikten är att omsätta projektet i praktiken sommaren 2020.

Kultur- och fritidsnämndens utlåtande

Kultur- och fritidsnämnden har 27.11.2018, § 215, godkänt behovsutredningen som gäller projektets andra fas. Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt projektplanen i ett utlåtande 29.1.2019, § 15. Enligt utlåtandet motsvarar projektplanens hyresyta väl mot målsättningen på sammanlagt 4 700 m² som föreslogs i behovsutredningen. Hyreskostnaden har stigit i projektplaneringsskedet men besparingen på årsnivå uppgår ändå till ca 215 000 euro.

Till slut

Enligt 7 kap. 1 § 1 mom. 9 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om förhyrning av affärslokaler då totalvärdet på avtalet beräknas överstiga 10 miljoner euro.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen i samband med att fullmäktigebeslutet verkställs att bemyndiga chefen för enheten för verksamhetslokaler vid stadsmiljösektorns servicehelhet för byggnader och allmänna områden att fatta beslut om att ingå hyresavtal enligt beslutet samt att göra smärre ändringar i hyresavtalen om det behövs.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 264

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 11.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman "Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilat, Fredriksberg A- ja B-talo” mukaiset tilat siten, että B-talosta vuokrattaville 3 121 m² tiloille 15 vuoden määräaikaiselle vuokra-ajalle pääomitettu arvonlisäveroton vuosivuokra on 7 040 294 euroa (alv 0%) ja A-talosta vuokrattaville 1 597,5 m² tiloille 17 vuoden määräaikaiselle vuokra-ajalle pääomitettu vuosivuokra on 3 564 757 euroa (alv 0%). Vuosivuokra on yhteensä 10 605 051 euroa (alv 0 %) kustannustasossa 12/2018.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 15

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilojen Fredriksberg A ja B talo kokonaisuutta koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 11.1.2019. Samalla lautakunta kehotti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa käymään läpi toimialan arkisto- ja varastotilatarpeet vielä tarkemmin. Tietotekniikalle on tarkoituksenmukaista, että on aito mahdollisuus tietoteknisten laitteiden kuljettamiseen ja asennukseen ilman ylimääräistä kantamista ja kerroksissa kuljettamista. Tapahtumia varten tulisi huomioida mahdolliset varastointi ja roudaus. Esitystekniikan huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää.

Aikaisemmat päätökset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimistotilojen vuokrausta koskevan ensimmäisen vaiheen tarveselvityksen 5.6.2018 ja toisen vaiheen tarveselvityksen 27.11.2018.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma koskee tarveselvityksien mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uusia toimitiloja Helsingin Vallilassa, jotka sijaitsevat osoitteessa Konepajakuja 1 ja 3. Tavoitteena on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtamis-, asiantuntija- ja suunnittelutyötä tekevän yhteensä 300 työntekijän keskittäminen yhteisiin tiloihin Fredriksbergin A- ja B-talon toimitiloihin.

Sisällöllisesti hankesuunnitelmassa on huomioitu jo toteutettu monitilatoimisto 115 työntekijälle A-talon 3. kerroksen tiloihin noin 1 600 m². B-talon tilat n. 3 121 m² jakautuvat kolmeen kerroksen. 1. kerroksen aula (n. 680m²) on julkista tilaa, jossa sijaitsevat kohtaamis- ja asiakaspalvelutilat. Aulassa järjestetään sekä toimialan henkilökunnalle yhteisiä tapahtumia että asiakkaille suunnattua toimintaa. 2. kerros (1 056m²) on puolijulkista tilaa, jossa sijaitsevat kokous- ja ryhmätilat sekä osa henkilökunnan toimistotiloista, sekä ulkoterassi (196 m²). 3. kerrokseen (1 060m²) toteutetaan muuntojoustava monitilatoimisto henkilökunnan käyttöön. B-talosta vuokrattavat 3. kerroksen tilat yhdistetään vuonna 2018 valmistuneeseen A-talon 3. kerroksen tiloihin talot yhdistävällä kulkusillalla. Lisäksi hankesuunnitelmassa on huomioitu tarve B-talon kellarikerroksessa sijaitseville varastotiloille (noin 100 m²).

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankesuunnitelman mukainen vuokra-ala on yhteensä noin 4 719 htm², joka vastaa hyvin tarveselvityksissä esitettyä yhteensä noin 4 700 m² yhteenlaskettua tavoitetta. Pinta-ala on toisen vaiheen vuokraneuvotteluissa tarkentunut noin 25 m² ylöspäin talon yhteisten tilojen jyvityksen tarkentuessa. Lisäksi hankesuunnitelma sisältää tiloihin rajautuvat ulkoterassin 196 m² ja hankesuunnittelun yhteydessä esitetyn varastotilan tarpeen kellarikerroksen noin 100 m² varastotiloista.

Vuokrakustannukset hankesuunnitteluvaiheessa ovat kasvaneet, mutta säästö vuositasolla on edelleen kuitenkin noin 215 000 euroa. Vuokra-aika on 15 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin. Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin siten, että perusindeksi on sopimuksen allekirjoittamishetkellä viimeksi julkaistu indeksi (arviolta tammikuu 2019).

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine@hel.fi

Freddy Ekholm, työsuojeluvaltuutettu, puhelin: 310 71580

freddy.ekholm@hel.fi

Ville Mensio, kehittämisasiantuntija, puhelin: 040 486 66 57

ville.mensio@hel.fi

Mustafa Gürler, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 26435

mustafa.gurler@hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 § 9

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:

A
hyväksyy liitteen 1 mukaisen 11.1.2019 päivätyn "Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilat, Fredriksberg A- ja B-talo, Konepajankuja 1 - 3, 00510 HELSINKI ” -nimisen toimitilahankkeen hankesuunnitelman siten, että vuonna 2020 valmistuvasta B-talosta vuokrattaville tiloille 15 vuoden määräaikaiselle vuokra-ajalle pääomitettu arvonlisäveroton vuokrasumma on 7 040 294 euroa ja vastaavasti A-talosta jatkovuokrattaville tiloille 17 vuoden määräajalle pääomitettu arvonlisäveroton vuokrasumma on 3 564 757 euroa, rahoitusvarauksineen lukuun ottamatta käyttäjän kustannuksia, on yhteensä 10 605 000 euroa kustannustasossa 12/2018 ja siten, että hankkeen vuokra-ala on yhteensä noin 4 719 htm² ehdolla, että kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B
hyväksyy vuokrauksen NCC Property Development Oy:ltä Konepajankuja 3, 00520 Helsinki yhteensä noin 2 825 m² suuruiset toimistotilat, noin 100 m²:n suuruisen varaston ja 196 m²:n suuruisen ulkoterassin niiden valmistumisesta noin 1.6.2020 lukien. Vuokra-aika on määräaikainen ensimmäiset 15 vuotta (arvio 31.5.2035 saakka), jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin. Toimistotiloista maksettava pääomavuokra on 46 612,5 euroa/kk (16,5 euroa/m²/kk) ja varaston pääomavuokra on 1 250 euroa (12,5 euroa/m²/kk). Toimistotilojen ylläpitovuokra on arviolta yhteensä 12 712,5 euroa/kk (noin 4,5 euroa/m²/kk) ja varaston 225 euroa/kk (2,25). Terassista maksetaan pääomavuokraa 686 euroa/kk (3,5 euroa/m²/kk). Pääomavuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokra toteutuneisiin kustannuksiin. Vuokrauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaista vuokrasopimusluonnosta.

C
hyväksyy vuokrauksen Swiss Life Ag:ltä osoitteesta Konepajankuja 1, 00520 Helsinki yhteensä 1 597,5 m² suuruiset toimistotilat 1.2.2019 lukien. Vuokra-aika on määräaikainen ensimmäiset 16 vuotta 6 kuukautta, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin. Tiloista maksettava pääomavuokra on 31 151,25 euroa/kk (16,50 euroa/m²/kk) ja ylläpitovuokra arviolta 7 188,5 euroa/kk (noin 4,50 euroa/m²/kk). Pääomavuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokra toteutuneisiin kustannuksiin Vuokrauksessa noudatetaan liitteen 4 mukaista vuokrasopimusluonnosta.

D
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimitilavuokrausyksikön päällikön tekemään edellä mainittuihin vuokrasopimuksiin vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Raija Mäkinen-Stormbom, toimitilatarkastaja, puhelin: 310 40365

raija.makinen-stormbom@hel.fi

Pia Wallin, projektiarkkitehti, puhelin: 09 310 21586

pia.wallin@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tilapalvelut Toimitilavuokraus Yksikön päällikkö 11.10.2018 § 51

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Swiss Life Asset Management AG:lta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön osoitteesta Konepajankuja 1 autohallin paikkaoikeuksia yhdeksän (9) kappaletta 1.10.2018 lukien yhteensä 1 800 euroa/kk (200 euroa/kpl/kk) pääomavuokralla ja 157,5 euroa/kk (17,5 euroa/kpl/kk) ylläpitovuokralla. Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin ensimmäisen mahdollisen irtisanomisajankohdan ollessa 31.4.2021, jolloin sopimus päättyy aikaisintaan 31.9.2021. Muut ehdot liitteen 1 mukaiset.

Samalla yksikön päällikkö päättää vuokrata sisäisellä sopimuksella edellä mainitut autohallin paikkaoikeudet(9 kpl) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle edellä mainituin ja liitteen 1 mukaisin ehdoin. Kaupunkiympäristö ei peri kyseessä olevista paikkaoikeuksista hallintopalkkiota.

Sopimus astuu voimaan, kun kansliapäällikön mahdollinen oikeutus vuokrata on tehty ja kaupungin päätökset asiasta saavat lainvoimaisuuden.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala on ilmoittanut tarvitsevansa kyseiset 9 paikkaoikeutta pääasiassa nuorisopalvelun siirtyessä Hietaniemenkatu 9:stä Konepajankuja 1:een.

Sopimuksen irtisanomisehdot ovat ko. kohteen toimistotilan sopimuksen mukaiset.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tilapalvelut Toimitilavuokraus Yksikön päällikkö 07.06.2018 § 31

Lisätiedot

Raija Mäkinen-Stormbom, toimitilatarkastaja, puhelin: 310 40365

raija.makinen-stormbom@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.06.2018 § 161

Päätös

Kansliapäällikkö oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokraus-yksikön päällikön vuokraamaan osoitteessa Konepajankuja 2 sijaitsevan yhteensä 1597,5 m2 suuruiset toimistotilat NCC Property Development Oy:ltä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön tilojen valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.12.2018 alkaen. Vuokra-aika on määräaikainen ensimmäiset kolme vuotta, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tiloista maksettava pääomavuokra on enintään
31 151,25 euroa/kk (19,50 euroa/m2/kk) ja ylläpitovuokra arviolta
7 188,5 euroa/kk (noin 4,50 euroa/m2/kk). Vuokriin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja vuokrauksessa noudatetaan muutoin liitteenä olevaa vuokrasopimusluonnosta.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on löytää toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville noin 300 henkilölle yhteinen toimitila kehittyvältä kaupunkialueelta, koska nykyiset työpisteet ovat sijoittuneet toimialan muodostaneiden entisten virastojen vanhoihin toimistotiloihin kuuteen eri toimipisteeseen. Saman aikaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on niukkuutta varhaiskasvatuksen tiloista ja kasvuyrityskeskuksen laajentuminen Marian sairaala-alueella edellyttää sosiaali- ja terveystoimialan eteläisen kotihoidon kolmen yksikön siirtymistä uusiin tiloihin.

Kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikkö on etsinyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa soveltuvia tiloja sekä kaupungin omasta tilakannasta että ulkopuolisilta toimitilamarkkinoilta. Kaupungin omasta tilakannasta ei löydetty asetetut tavoitteet täyttäviä tiloja. Ulkopuolisten vuokranantajien tarjoamista tiloista tarkasteltiin yhteensä kahdeksaa eri kohdetta, jotka sijaitsivat Herttoniemessä, Sörnäisissä ja Vallilassa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan yhteisen näkemyksen mukaan yhteisille tiloille asetetut tavoitteet savutetaan sijoittamalla toimistotilat osoitteessa Konepajankuja 1 sijaitsevaan uuteen monitilatoimistoon, jonka tilajakoihin ja pintamateriaaleihin voidaan vielä vaikuttaa.

Vuokrattavaksi esitettäviin tiloihin voidaan sijoittaa yhteensä 100 henkilöä, jotka nyt työskentelevät Hietaniemenkatu 9:ssä, Kalevankatu 6:ssa ja Fredrikinkatu 65:ssä sijaitsevissa toimipisteissä. Näin saadaan vapautettua Hietaniemenkatu 9:sään yksi kerros varhaiskasvatuksen käyttöön ja kaksi kerrosta kotihoidon yksiköille. Kalevankatu 6:n ulkoa vuokratuista toimistotiloista luovutaan vuokrattavien toimitilojen mahdollistamassa aikataulussa. Fredrikinkatu 65:stä vapautuvien tilojen tulevaa käyttöä selvitetään.

Mikäli kaupunki päätyy vuokraamaan lopulle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekevällä henkilöstölle NCC Property Development Oy:ltä erillisellä vuokrasopimuksella saman toimitilahankkeen toisesta vaiheesta arviolta 3 000 m²:n toimitilat 15 vuoden määräajaksi, on pääomavuokraksi sovittu nyt vuokrattavien tilojen osalta 26 358,75 euroa/kk (16,50 euroa/m²/kk) elinkustannusindeksin huhtikuu 2018 tasossa.

Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen tilojen pääomitettu vuokra on neljältä vuodelta on noin 1 500 000 euroa, joten vuokrauksesta päättäminen kuuluu toimitilavuokraus-yksikön päällikön toimivaltaan.

Lisätiedot

Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 22.05.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Bilagor

1. Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119
2. Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 3
3. Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG Konepajankuja 1

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.