Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006250
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 293 §

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om ingripande i rasistiska demonstrationer vid skolor och i deras närhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Abdirahim Mohamed och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska ingripa i rasistiska demonstrationer vid skolor och i deras omedelbara närhet. De som väckt motionen föreslår att staden ska utreda på vilka sätt dylika rasistiska demonstrationer kan hindras i framtiden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad och Helsingfors polisinrättning samarbetar tätt i angelägenheter som gäller stadens säkerhet. Demonstrationer som ordnas i skolornas närhet och ingripandet i dessa har behandlats vid mötena mellan staden och polisinrättningens ledning.

Om allmänna sammankomster stadgas i lagen om sammankomster (530/1999). Med allmänna sammankomster avses demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa. Som allmänna sammankomster betraktas dock inte sådana demonstrationer vid vilka avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter. Allmänna sammankomster får enligt lagen ordnas utomhus på allmänna torg, öppna platser, gatuområden eller andra för ändamålet lämpliga allmänna platser utan tillstånd av ägaren eller innehavaren. Ägaren eller innehavaren kan begränsa rätten att använda en sådan plats för en sammankomst, om sammankomsten väntas medföra oskälig olägenhet för ägaren, innehavaren eller miljön.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska ordnas under fredliga former samt så att deltagarnas eller utomståendes säkerhet inte äventyras eller deras rättigheter inte kränks. När sådana tillställningar ordnas ska man se till att sammankomsten inte medför avsevärd olägenhet för miljön.

Polisens uppgift är att trygga utövandet av mötesfriheten. Dessutom ska polisen övervaka att arrangören och ordföranden uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag samt vid behov vidta åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Helsingfors polisinrättning konstaterar i sitt utlåtande att polisen flyttar de demonstrationer som enligt anmälan ska ordnas i närheten av en skola till ett sådant avstånd att demonstrationen inte stör skolarbetet eller medför otrygghet. Dessutom har polisen som mål att med arrangörerna av de demonstrationer som anmälts på förhand komma överens om en annan plats för demonstrationen än områden i närheten av läroinrättningar. Polisinrättningen konstaterar också att om en demonstration som hotar mångkulturalism och som inte har anmälts riktar sig till läroinrättningar, tillämpar polisen som utgångspunkt den ovannämnda principen om demonstrationsplats.

Polisen tillämpar vid behov 21 § i lagen om sammankomster enligt vilken ordföranden för eller arrangören av en allmän sammankomst ska avbryta sammankomsten eller bestämma att den ska avslutas, om det innebär omedelbar fara för människors säkerhet, egendom eller för miljön att sammankomsten fortsätter. Dessutom har en polis som hör till befälet rätt att avbryta en allmän sammankomst eller bestämma att den ska avslutas, om andra åtgärder inte har visat sig vara tillräckliga samt när arrangemangen vid en allmän sammankomst i övrigt väsentligt strider mot lag.

Stäng

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 247

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen@hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 583

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.10.2018

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 09 310 22393

matti.koskinen@hel.fi

Bilagor

2. Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.