Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006250
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 583 §

V 26.9.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin tulee puuttua kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisin mielenosoituksiin. Aloitteen tekijät ehdottavat, että Helsingin kaupunki selvittää, miten tällaiset rasistiset mielenilmaukset voitaisiin estää tulevaisuudessa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Koulujen läheisyydessä pidettäviä mielenosoituksia ja niihin puuttumista on käsitelty kaupungin ja poliisilaitoksen johdon välisissä tapaamisissa.

Yleisistä kokouksista säädetään kokoontumislaissa (530/1999). Yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten. Lain mukaan yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sellaisessa kokoustarkoitukseen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa. Omistaja tai haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä kokoustarkoitukseen, jos kokouksen järjestämisestä on odotettavissa kohtuutonta haittaa omistajalle, haltijalle tai ympäristölle.

Kokoontumislain mukaan yleinen kokous on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle.

Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä. Poliisin tulee myös valvoa, että järjestäjä ja puheenjohtaja täyttävät kokoontumislain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa ja yleisötilaisuudessa.

Helsingin poliisilaitos toteaa lausunnossaan, että poliisi siirtää koulujen lähelle ilmoitetut mielenosoitukset sellaiselle etäisyydelle, etteivät ne aiheuta koulutyön häiriintymistä tai turvattomuuden tunnetta. Lisäksi ennalta ilmoitettujen mielenosoitusten järjestäjien kanssa poliisin tavoitteena on sopia mielenosoituspaikka muualle kuin oppilaitosten läheisyyteen. Poliisilaitos toteaa lisäksi, että mikäli oppilaitoksiin kohdistuu ilmoittamaton monikulttuurisuutta vastustava mielenosoitus, poliisi soveltaa lähtökohtaisesti edellä mainittua periaatetta mielenosoituspaikkaa koskien.

Poliisi soveltaa tarvittaessa kokoontumislain 21 pykälää, jonka mukaan yleisen kokouksen puheenjohtajan tai järjestäjän on keskeytettävä kokous tai määrättävä se päättymään, jos kokouksen jatkamisesta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Edellä mainitun lisäksi päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus keskeyttää yleinen kokous tai määrätä se päättymään, mikäli muut toimenpiteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi sekä silloin, kun yleistä kokousta järjestettäessä muutoin toimitaan olennaisesti lainvastaisesti.

Stäng

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 531

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Ozan Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22393

matti.koskinen@hel.fi

Bilagor

2. Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.