Toivomusponsi, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) raporttiin olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit

HEL 2018-006281
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 37. / 329 §

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi olennaisista ilmasto- ja ympäristömittareista AM-ohjelman seurantaraportissa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Leo Stranius) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportin 2018 käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Selvitetään mahdollisuus lisätä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman (AM-ohjelman) seurantaraporttiin olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit." (Leo Stranius)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Ilmasto- ja ympäristömittarit AM-ohjelman seurannassa

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) on ilmasto- ja ympäristötavoitteita, joiden kehittymistä seurataan AM-ohjelman seurantaraporteissa ohjelman voimassaolokaudella. AM-ohjelman lisäksi kaupungilla on muita eritasoisia ohjelmia, joihin sisältyy ilmasto- ja ympäristömittareita. Näiden kehittymisestä raportoidaan asianosaisissa ohjelmissa ja kaikkien mittarien tuontia AM-ohjelman seurantaan ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Olennaisimmat mittarit sisällytetään kaupunkistrategian ja sen kärkihankkeiden seurantaan.

Voimassa olevassa AM-ohjelmassa ilmasto- ja ympäristötavoitteita on sisällytetty kolmeen tavoitekokonaisuuteen, joiden toteutumisesta on kerrottu kevään 2019 seurantaraportissa

Tavoitteen kaksi mukaan kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrostalotonttien osalta, että rakennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuusvaatimus täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi. Tontinluovutusehtoja on kuitenkin tältä osin tiukennettu, ja nykyisin ehdoissa vaaditaan energialuokkaa B.

Tavoitteen 10 mukaan kaupungissa edistetään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä sekä mahdollistetaan kiinteistökohtaisten energialähteiden käyttöönotto.

Tavoite 11 koskee kaupungin omaa asuntokantaa ja linjaa, että asuntokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti D-energialuokkaan. Energian ominaiskulutusta vähennetään kaksi prosenttia vuodessa.

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat muut ilmasto- ja ympäristötavoitteita sisältävät ohjelmat

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta vuosille 2017–2021 27.9.2017. Sen seurannassa seurataan kolmen ympäristö- ja ilmastotavoitteen toteumaa:

  • Helsingin kasvihuonekaasupäästöt, 
  • pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä ja 
  • ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä. 

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain Talouden ja toiminnan seurantaraportin yhteydessä. Tämän vuoksi strategiaohjelman ympäristö- ja ilmastomittareiden tuomista AM-ohjelman seurantaraporttiin ei nähdä tarkoituksenmukaisena.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, sopeutumislinjaukset ja ympäristöpolitiikka – raportointi osana ympäristöraportointia

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2018. Sen keskeinen seurantakanava on ympäristöraportointi. Ympäristöraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuustolle annetaan vuosittain kokonaiskuva toimenpideohjelman etenemisestä: miten Helsingin päästöt kehittyvät ja kuinka hyvin toimenpiteet ovat toteutuneet. Ympäristöraportointia varten kerätään tiedot kaupungin toimialoilta, liikelaitoksilta, tytäryhteisöiltä sekä osalta kuntayhtymistä, ja niiden pohjalta muodostetaan käsitys kaupungin ympäristötyön kokonaisuudesta. HSY tuottaa vuosittaisen päästövähennystiedon.

Vuosittaisen ympäristöraportoinnin lisäksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteitä tullaan seuraamaan jatkuvasti toimenpidetyökalun avulla. Toimenpideohjelman seurannan lähtökohtana tulee olemaan kaiken tarpeellisen tiedon tuottaminen osana toimintaa, jalostaminen avoimeksi dataksi ja jakaminen toimenpidetyökalun kautta vapaaseen käyttöön.

Ympäristöraportti seuraa päästövähennysohjelman lisäksi myös kaupungin ympäristöpolitiikan ja sopeutumislinjausten toteutumista niille luotujen ympäristöindikaattoreiden avulla. Lisäksi raportissa on useita muita ympäristön tilasta kertovia indikaattoreita ja ympäristötilastosta löytyy yhteensä yli 200 ympäristöindikaattoria.

Kaupunginhallitukselle raportoivat ilmasto- ja ympäristötavoitteita sisältävät ohjelmat

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kaupungin talousarvioon sisältyy kaupunkia koskevia toiminnallisia tavoitteita, joihin kuuluu myös keskeisinä pidettäviä ympäristötavoitteita, kuten energiansäästötavoitteet. Vuoden 2019 talousarviosta kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2018. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa ja tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle.

Helen Oy:n kehitysohjelma

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, että Helenin kehitysohjelma toteutetaan mallilla, jossa investoidaan vaiheittain biopolttoaineiden lisäämiseen lämmöntuotannossa. Samalla huomioidaan uusien teknologioiden mahdollisuudet sekä mahdolliset muutokset asiakkaiden energiankäytössä. Esimerkiksi aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja lämpöpumppujen laajamittaista hyödyntämistä selvitetään.

Helen Oy:n kehitysohjelma sisältää toimenpiteet, joilla Helsingin energiantuotanto saatetaan sellaiseen tilaan, että hiilineutraalisuustavoitteisiin päästään. Kehitysohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan muun toiminnan ohessa kaupunginhallituksen konsernijaostolle neljännesvuosittain.

Viherkattolinjaus

Helsingin kaupunginhallitus päätti 19.12.2016 Helsingin kaupungin viherkattolinjauksesta. Linjauksen tavoitteena on kaupunkiympäristön mukautumiskyky eli yleistyvien ääriolosuhteiden vaikutusten lieventäminen, joustavuus ja nopea palautuminen. Linjauksella pyritään hulevesien parempaan hallintaan rankkasateiden aikana, kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön hillitsemiseen, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen sekä kattojen aktiiviseen hyödyntämiseen toiminnallisena, taloudellisena ja esteettisenä voimavarana.

Viherkattolinjaus sisältää 14 toimenpidettä. Linjauksen mukaan viherkattoryhmä raportoi toimenpiteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle vuonna 2020.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle raportoitavat ilmasto- ja ympäristötavoitteita sisältävät ohjelmat

Ilmansuojelusuunnitelma 2017–2024

Helsingin ympäristölautakunta hyväksyi 1.11.2016 kaupungin ilmansuojelusuunnitelman 2017–2024. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi niin, että ilmanlaatuasetuksen ja EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvojen alle päästään. Lisäksi suunnitelman tavoitteena on parantaa yleisesti ilmanlaatua Helsingissä ja vähentää ilman epäpuhtauksille altistumista sekä terveyshaittoja.

Toimenpiteitä suunnitelmassa on yhteensä 48 kappaletta, joista 24 koskee liikennettä, 18 katupölyä ja 6 pienpolttoa. Tiedot ilmansuojelusuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta kootaan vuosittain seurantaraporttiin, jonka kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto hyväksyy ja lähettää Uudenmaan ELY-keskukseen sekä ympäristöministeriöön.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti 18.5.2018 hyväksyä Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018–2022. Meluntorjunnan toimenpiteet suunnitelmakaudella jakautuvat kolmeen teemakokonaisuuteen: suunnitteluun ja ohjaukseen, melulähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan. Näiden alla on 14 toimenpidekorttia eri teemoista, joihin on kirjattu yhteensä 53 konkreettista toimenpidettä vastuutahoineen ja toteutusaikatauluineen. Toimenpiteistä 15 on merkitty meluntorjunnan kärkitoimenpiteiksi. Näiden vaikuttavuus on katsottu merkittäväksi ja toteutettavuus hyväksi. Kärkitoimenpiteiden edistämiseen ja seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Toimenpiteistä kootaan seurantaraportti, joka toimitetaan tiedoksi kaupungin ilmansuojelu- ja meluntorjuntatyöryhmän jäsenille sekä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

Muille tahoille raportoitavat ilmasto- ja ympäristötavoitteita sisältävät ohjelmat

Ekologisen rakentamisen toimenpideohjelma

Kaupunkiympäristötoimialan asuntotuotantopalvelut-yksiköllä (Att) on käytössään Ekologisen rakentamisen toimenpideohjelma 2017-2021, joka on kehitetty yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa. Ohjelmaa toteutetaan Att:n sisäisissä prosesseissa ja sen toteutumisesta raportoidaan Att:n ja Hekan johdolle.

Toimenpideohjelman kehityshankkeet ovat kestävän kehityksen vaatimustason asettaminen – RTS-ympäristöluokituksenkäyttöönotto, taloteknisen toiminnanvarmistuksenkehittäminen, energiatehokkuusvaatimusten ja toteutusratkaisujenkehitys, työmaan kosteudenhallinnan ohjeistuksen kehittäminen ja riskikohteidenhallintamalli, käytön aikaisen energiajohtamisen kehitys ja energiatehokkuusprojektien edistäminen sekä innovatiivisten hankintojen kilpailutusmalli.

Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.11.2018 Helsingin ja Turun kaupunkien kolmannen yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman Helsingin kaupungin osalta vuosiksi 2019–2023. Itämerihaasteeseen liittyvien toimien seuraamista ja kehittämistä varten on perustettu kaupungin sisäinen työryhmä.

Toimenpideohjelman 2019–2023 päämäärät – viisi toiminnan aaltoa Itämeren hyväksi ovat kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö ja
aktiivinen Itämeri-kansalaisuus.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys

Helsingin luonnonsuojeluohjelma sisältää 47 uutta luonnonsuojelualuetta, jotka on tarkoitus perustaa kymmenvuotiskaudella 2015–2024. Niiden yhteispinta-ala on noin 650 hehtaaria. Luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys laadittiin samanaikaisesti Helsingin yleiskaavan kanssa. Suojelualueiden rauhoitusesitysten ja niiden hoito- ja käyttösuunnitelmien määrät ovat olleet sitovina talousarvion tavoitteina ja niitä seurataan sitä kautta. Metsäverkosto on yleiskaavaan skemaattisesti viivoina kuvailtu järjestelmä, jota toteutetaan asemakaavoituksessa.

Energiatehokkuussopimus (KETS) 2017–2025

Kiinteistöalalla työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja RAKLI ovat sopineet energiankäytön tehostamisesta koskien vuokra-asuinkiinteistöjä ja toimitilakiinteistöjä. Helsinki on mukana vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa (VAETS).

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017–2025 syyskuussa 2016. Tavoitteena on 7,5 prosentin energiansäästö vuoteen 2015 verrattuna vuoteen 2025 mennessä. Toteumasta raportoidaan vuosittain kaupungin energiansäästötyöryhmälle ja Motivalle.

Helsingin ympäristötietoisuuden yhteistyösuunnitelma

Helsingissä toimii myös poikkihallinnollinen virallisesti nimeämätön ympäristötietoisuuden yhteistyöryhmä, joka on vuosina 2014–2015 laatinut ympäristötietoisuuden yhteistyösuunnitelman. Sen tavoitteena on yhteistyön kehittämisen kautta luoda edellytyksiä kokonaistaloudellisesti viisaalle, yhteisiä resursseja tehokkaammin hyödyntävälle ja yhä vaikuttavammalle ympäristötietoisuustyölle Helsingissä. Tavoitteena on myös, että ympäristötietoisuustyö vastaisi kaupunkilaisten odotuksia ja tarpeita.

Yhteistyötä ohjaa ympäristöpolitiikan ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta koskevat keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka tähtäävät noin vuoteen 2020. Seuranta tapahtuu ympäristöraportoinnin kautta. Myös poikkihallinnollinen ympäristötietoisuuden yhteistyöryhmä seuraa suunnitelman toteutusta, tosin epäsäännöllisesti.

Hulevesiohjelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin hulevesiohjelman 21.5.2018. Hulevesiohjelmalla edistetään pitkällä aikavälillä suunnitelmallista ja kestävää hulevesien kokonaishallintaa Helsingissä. Valmistelussa on huomioitu kaupungin tiivistämistavoitteet ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä uudistuneet lainsäädäntö ja kaupunkiorganisaatio. Hulevesiohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat huleveden hyödyntäminen kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa, kuivatuksen varmistaminen ilmastonmuutos huomioiden, hulevesivirtaamien ja huleveden laadun hallinta, huleveden vähentäminen sekaviemärijärjestelmässä sekä sisäisen yhteistyön ja toimintatapamallien kehittäminen ja osaamisen ja resurssien turvaaminen kaupunkiorganisaatiossa. Hulevesiohjelmassa on 38 toimenpidettä, joiden toteutumisen seurannasta vastaa ohjelman seurantaan nimetty hulevesiryhmä, joka raportoi vuosittain kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmälle.

Yhteenveto

Helsingin kaupungilla on yli kymmenen erillistä ohjelmaa, sopimusta ja suunnitelmaa, joihin on sisällytetty ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Ohjelmien ja vastaavien muiden asiakirjojen päätöksenteko on viety tarkoituksenmukaiselle tasolle tavoiteasetannan ja tarvittavien toimenpiteiden laajuudesta riippuen. Kaikkien ympäristö- ja ilmastomittareiden tuomista AM-ohjelman seurantaraporttiin ei nähdä tarkoituksenmukaisena, mutta olennaisesti asumiseen ja asuntorakentamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet on ohjelmassa huomioitu ja tullaan huomioimaan seuraavan kauden ohjelman valmistelussa kuluvan vuoden aikana.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 286

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 25712

anu.turunen@hel.fi

Bilagor

1. Stranius Leo, toivomusponsi, Kvsto 16.5.2018

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.