Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja asemakaavapäällikön vastuulla

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006366
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja asemakaavapäällikön vastuulla

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus asemakaavapäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
Työntekijän nimi  
Nimike
Hankinnan arvo euroa
 
 
 
Ulla Kuitunen
Yksikön päällikkö
60 000
Antti Varkemaa
Yksikön päällikkö
60 000

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Detta beslut publicerades 05.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 09 310 37329

marja.piimies@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö