Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-007359
Ärendet har nyare handläggningar
§ 42

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen autovauriosta määrältään ja perusteeltaan selvittämättömänä.

Yksikönjohtajan päätös on Helsingin kaupungin rakentamispalvelun kannanotto korvausasiassa, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan omistamaansa henkilöautoon tulleiden vaurioiden korjauksesta aiheutuvat kulut.

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut Kivikonkaaren työmaa-alueelle josta oli asfaltti kuorittu pois. Hakijan mukaan tällöin hidastetöyssyt olivat jääneet normaalia korkeammaksi jolloin siihen ajettaessa ajoneuvon alusta oli ottanut kiinni töyssyyn ajonopeuden ollessa noin 5 km/h. Tämä on aiheuttanut ajoneuvoon pohjavaurioita, jotka hakija ilmoittaa hakemuksessaan yksilöivänsä myöhemmin.

Hakija ei ole toimittanut kustannusarviota tai muuta luotettavaa selvitystä tarvittavista korjauksesta eikä myöskään syytä viivästymiselle. Vahingonkorvaushakemus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 21.6.2017.

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan kyseisellä kohdalla Stara on suorittanut kadun perusparannustöitä kadun painumista johtuen. Työmaa-alueella oli tapahtuma-aikaan hyväksytyt liikennejärjestelyt sekä nopeusrajoitus 30 km/h. Oletetun vahingon tapahtuessa oltiin poistamassa vanhoja rakennekerroksia. Päällimmäisen asfalttikerroksen poistoon käytettiin sahausta ja hydraulivasaraa.

Hakija ei ole toimittanut korjauskustannusarviota tai alkuperäisiä maksukuitteja toteutuneista korjauksesta aiheutuneista kuluista siitä huolimatta, että niitä on pyydetty ensin puhelimitse 17.7.2018 ja myöhemmin 20.9.2018 sähköpostitse. Määräaikaan 19.10.2018 mennessä hakija ei ole edelleenkään toimittanut pyydettyjä asiapapereita. Koska korvauskäsittelyä varten tarvittavia lisätietoja ei ole pyynnöistä huolimatta saatu kohtuullisessa ajassa, Stara katsoo selvittämättömän korvaushakemuksen tältä erää rauenneeksi.

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Hakijan passiivisuudesta johtuen ei voida luotettavasti ja uskottavasti todeta, että hakijan esittämä ajoneuvovaurio olisi Staran kaupunkitekniikan rakentamisen toiminnasta johtuvaa. Koska asiassa on vahingon määrän ohella jäänyt osoittamatta väitetyn vahingon ja vahingon aiheuttajan välinen syy-yhteys, rakentamispalveluliikelaitokselle ei ole näillä tiedoilla syntynyt korvausvastuuta.

Edellä mainituin perustein yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen.

Detta beslut publicerades 24.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kartta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.