Harakan saaren taiteilijan työhuoneen vuokrahyvitys vesivahingon vuoksi

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-007489
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Harakan saaren taiteilijan työhuoneen vuokrahyvitys vesivahingon vuoksi

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti, että taiteilija ********** myönnetään vapautus Harakan saaressa olevan työhuoneen nro 213 vuokrasta yhden kuukauden ajalta. Vuokrahyvityksen kokonaismäärä on 105,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Harakan saaressa sijaitsevassa kiinteistössä on ollut 23.3.2018 vesivahinko, mistä lähtien kiinteistöstä taiteilijalle vuokrattua työhuonetta ei ole voitu käyttää täysimääräisesti.

Kulttuurijohtaja on 04.07.2018, 9 § myöntänyt hakijalle vapautuksen huhti- ja toukokuun vuokrista vesivahingon vuoksi.

Hakija on esittänyt 06.07.2018 ja 07.8.2018 saapuneissa asiakirjoissa vaatimuksen vuokravapauden jatkamiseksi yhden kuukauden ajalta. Hakijan selvityksen mukaan tila on ollut kuivattavana vielä kesäkuun alussa ja tilaan on asennettu tänä aikana myös uusi lattia. Lisäksi hakija esittää, että vesivuodon korjauksen jälkeen työhuoneeseen on jäänyt edelleen vettä tihkuva vuotokohta.

Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 2 luvun 21 § mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden selvityksen mukaan vesivahinko on korjattu siten, että tila on ollut hakijan käytössä kesäkuusta lähtien. Tämän jälkeen huoneessa on korjattu 20.08.2018 kesäkuussa havaittu pieni vesivuoto ja huone on maalattu. Näin ollen, kulttuuripalvelukokonaisuus katsoo, että vuokralaiselle voidaan myöntää jatkohakemuksen mukaisesti vesivuodosta ja sen jälkeisistä korjaustoimenpiteistä aiheutuneen haitan perusteella vapautus yhden kuukauden vuokrasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.6.2017 (4 §) vahvistanut 5 000 euroa rajaksi, jonka mukaan vapautuksen kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta myöntää palvelukokonaisuuden johtaja (hallintosääntö 10 luku 1 §).

Detta beslut publicerades 05.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Michaela Stenbäck, kulttuurituottaja, puhelin: 09 310 37003

michaela.stenback@hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Haavisto
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Vaatimus vuokravapautuksesta
2. Vuokrasopimus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.