Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-007899
Ärendet har nyare handläggningar
§ 33

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan korvaushakemuksen mukaan yhteensä 2.474,93 euroa.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalvelu liikelaitoksen kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalvelu aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut Mechelininkatua pohjoisen suuntaan henkilöautollaan. Mechelininkatu11-13 kohdalla tuulenpuuskan vuoksi Staran työmaa-aitoja oli kaatunut hakijan ajoneuvon päälle. Hakijan kertoman mukaan aitaa oli kaatunut monta metriä ja aita oli osunut ajoneuvoon pitkittäissuunnassa keulasta perään. Hakija oli noussut autostaan ja työntänyt ohikulkijan avulla aidan paikalleen. Edelleen hakija jatkaa, että paikalle tullut Staran naispuolinen työntekijä oli tiedustellut vahingon laatua, johon hakija oli kommentoinut tarkastuksen jälkeen vahinkoja tulleen. Hakija kertoo joutuneensa jatkamaan matkaa koska käytössä oli vilkkaassa liikenteessä vain yksi kaista. Apollonkadulla kotonaan hakija oli tarkastanut vahingot. Hakija kertoo edelleen, että aidat olivat kolhineet ja naarmuttaneet maalipintoja lokasuojassa, konepellissä, etu- ja takaovessa. Lisäksi etuovessa oli lommo, jonka hakija epäilee aitoja yhdistäneen metallipidikkeen aiheuttamaksi.. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan auton korjauskustannukset saamansa kustannusarvion mukaisesti.

Stara on tehnyt Mechelininkadulla tapahtuma-aikaan kadun perusparannustöitä ja aidannut työmaa-alueen asianmukaisesti muun muassa siten, että jokaisella aitaelementillä oli molemmissa päissä niihin kuuluvat jalat. Kyseisellä alueella 7.6.2018 vallinneen kovan puuskittaisen tuulen seurauksena aitaelementtien liitokset ovat pettäneet ja näin voineet aiheuttaa kyseiset vauriot hakijan henkilöautoon.

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin Staraa korvaamaan autolleen aiheuttamansa vauriot kustannusarvion mukaisesti 2.474,93 euroa. Hakija on ilmoittanut myöhemmin, että summa sisältää myös konepellin maalauksen vastoin kuin hakemuksessa ilmoittaa.

Detta beslut publicerades 07.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Korjauskustannuslaskelma
3. Valokuvat

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.