Hankinta, keskustakirjasto Oodin toimistokalusteet, minikilpailutus

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-008306
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Hankinta, keskustakirjasto Oodin toimistokalusteet, minikilpailutus

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hankkia keskustakirjasto Oodin toimistokalusteet kaupungin puitejärjestelyyn (H002-16HEL2016-009597/Toimistokalusteet) perustuvassa minikilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Modeo Oy:ltä ennakoituun arvonlisäverottomaan kokonaishankintahintaan enintään 64 000 euroa ja Martela Oy:ltä ennakoituun arvonlisäverottomaan kokonaishankintahintaan enintään 16 000 euroa. Kokonaishankinnan arvonlisäveroton yhteisarvo on yhteensä enintään 80 000 euroa.

Sopimusten sopimuskausi on 27.8. – 31.12.2018.

Sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (Jyse 2014 Tavarat).

Päätöksen perustelut

Hankinnan tausta, kohde ja tarkoitus

Hankinta sisältää Keskustakirjasto Oodin toimistokalusteet Oodin asiakastiloihin arkkitehtitoimisto ALA Oy:n tekemien suunnitelmien mukaisesti. Tässä kilpailutuksessa on otettu huomioon kalusteiden esteettinen yleisvaikutelma, kalusteen suhde vallitseviin muotoilutrendeihin ja arkkitehtuuriin sekä miten kalusteen muotoilu soveltuu tilaan ja käyttötarkoitukseen.

Sopimusten ennakoitu yhteenlaskettu arvonlisäveroton arvo on enintään 80 000 euroa.

Hankintamenettely

Hankinnan toteuttamiseksi hankinta järjestettiin puitejärjestelyn (H002-16, HEL2016-0099597Toimistokalusteet) minikilpailutuksena. Sen perusteella tarjouspyyntö lähetettiin viidelle (5) puitesopimustoimittajalle Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Martela Oy, Modeo Oy ja Tavara Trading TTR Oy.

Määräaikaan 5.6.2018 klo 12:00 mennessä tarjouksia saapui yhteensä neljä (4): Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Martela Oy ja Modeo Oy. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatu suhdetta siten, että hintapisteet muodostavat enintään 30 pistettä ja laatupisteet enintään 70 pistettä. Tarjouksen vertailutaulukko ovat tämän päätöksen liitteenä 3. Tarjouksen vertailutaulukon lisätiedot ovat tämän päätöksen liitteenä 4.

Laatutekijöinä arvioitiin tarjottujen kalusteiden esteettistä yleisvaikutelmaa, kalusteiden mittasuhteita, materiaaleja, tuotannollista laatua sekä toiminnallisuutta ja monikäyttöisyyttä. Hankinnan kohteena olevat kalusteet pisteytettiin tarjousvertailussa laatutekijöiden osalta tarjouspyynnössä olevana kokonaisuutena.

Modeo Oy:n tarjouksen kohteena olevat kalusteet vastasivat täysin tarjouspyynnön laatuvaatimuksia. Martela Oy:n ja Isku Interiorin kalusteiden laatuvaatimukset olivat lähellä kokonaisvaatimuksia. Kinnarps Oy:n kalusteiden laatuvaatimukset täyttyivät osittain.

Tarjouksen vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman ja tarjousvertailun perusteella parhaimmat tarjoukset tekivät Modeo Oy ja Martela Oy.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Detta beslut publicerades 17.08.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka tekemällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa asioissa tärkeää
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupahakemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja valituksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Mikäli markkinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 500 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Haavisto
kulttuurijohtaja