Valtuustoaloite harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamisesta kaikki sukupuolet huomioiviksi

HEL 2018-009104
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 29. / 62 §

Den av ledamoten Nelli Ruotsalainen väckta motionen om könsneutrala omklädningsrum vid hobby- och motionsanläggningar

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Nelli Ruotsalainen väckta motionen som slutbehandlad.

Stäng

Ledamoten Nelli Ruotsalainen och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska kartlägga hur man beaktar mångfalden av kön då det gäller hygienutrymmen vid hobby- och motionsanläggningar som staden upprätthåller. På basis av kartläggningen ska man utarbeta en sammanfattning om vad för slags ombyggnad och kostnader som krävs för att ändra omklädnings-, tvätt- och wc-utrymmen till platser där alla kön beaktas.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen har med anledning av motionen fått utlåtanden från kultur- och fritidsnämnden, stadsmiljönämnden och jämställdhetskommittén.

Vid planeringen av rumsdispositionen ska man beakta lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, som förbjuder diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. De fastigheter som är i stadens besittning ska vara ställen där service ordnas under hälsosamma och trygga former och på ett kundorienterat sätt. På basis av bestämmelserna om tillgänglighet finns det redan i dagens läge i regel en könsneutral toalett i stadens alla lokaler, men denna är primärt avsedd för rörelsehindrade personer.

Jämställdhetskommittén har i sitt utlåtande konstaterat att det med tanke på strävan att åstadkomma en öppen, jämlik och fungerande stad är viktigt att alla gemensamma och offentliga lokaler också i verkligheten är öppna för stadsbor företrädande alla kön. Frågan är särskilt viktig för barn och ungdomar som tillhör sexuella minoriteter, och en ombyggnad av utrymmena skulle gagna möjligheterna för personer som annars lätt hamnar i marginalen att jämlikt ta del i de fritidstjänster som staden har att erbjuda.

Kulturtjänsterna verkar i ett antal byggnader av varierande åldrar, där lösningarna är ett uttryck för respektive tids tänkesätt. Toaletter och omklädningsrum för flera personer är i regel uppdelade efter kön, men enkeltoaletterna kan vara könsneutrala. Kraven på tillgänglighet innebär att det i alla lokaler ska finnas också större enkeltoaletter för rullstolsburna, småbarnsfamiljer och andra brukare som behöver mera utrymme och/eller privat avskildhet. Dessa toaletter är könsneutrala och kan vid behov också användas som omklädningsrum. För kulturella hobbyer behövs det i allmänhet inte någon grundlig omklädning.

Utövande av motionshobbyer förutsätter däremot större omklädnings- och tvättrum, varför det av ekonomiska skäl och beroende på den begränsade mängden disponibelt utrymme kan vara mera krävande att bygga könsneutrala utrymmen. I september 2018 lyckades man ändå få till stånd könsneutrala utrymmen i Östra centrums simhall genom att ett rum som förut enbart hade stått till spädbarnsfamiljers förfogande också öppnades för sexuella minoriteter.

Då det gäller kultur- och fritidssektorns byggnadsprojekt, så är till exempel största delen av centrumbiblioteket Odes kundtoaletter könsneutrala utan könsbeteckningar på dörrarna. Toaletterna i nybygget Dansens hus planeras på samma sätt. Det nya stadsmuseets toaletter är i huvudsak gemensamma för alla. Bland annat Oulunkylän ala-asteen koulu har i anslutning till ombyggnaden av fastigheten fått könsneutrala toaletter, där könsuppdelade grupptoaletter byggdes om till enkeltoaletter.

Då man bedömer omdisponeringar av toaletter samt tvätt- och omklädningsrum ska man beakta det ombyggnadsarbete som krävs och vilka kostnader dessa medför. Dessutom ligger toaletterna och omklädnings- och tvättrummen ofta i samma konstruktionsmässigt avskilda utrymme, eftersom det av kostnadsskäl är ändamålsenligt att placera vatten- och avloppsledningar och de funktioner som utnyttjar dessa i samma del av byggnaden. Den fastighetsstrategi som offentliggörs nästa år fastslår bland annat att rumsdispositionen ska effektiveras och att mängden lokaler och utrymmen inte ska få öka från nuvarande nivå.

Samtidigt är det med hjälp av innovativa lösningar möjligt att främja en ombyggnad av hygienutrymmen så att alla kön beaktas: tillgängliga, könsneutrala toaletter kan utrustas så att de kan användas även som tvättrum och därigenom betjänar alla kunder oavsett kön. En omdisponering av skolornas och övriga offentliga lokalers enkeltoaletter så att alla kön beaktas låter sig göras enkelt genom ommärkning.

Utifrån motionen görs det en kartläggning om vad för slags ombyggnad och kostnader som krävs för att ändra alla stadens motionsanläggningar så att alla kön beaktas.

Stäng

Kaupunginhallitus 04.02.2019 § 99

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteluun. On syytä huomioida, että edelleen suurin osa ihmisistä mieltää itsensä nais- ja miespuoleisiksi jolloin heidän intimiteettitarpeensa on syytä huomioida kaupungin toiminnassa siten ettei mahdollisuutta asioida intiimitiloissa oman sukupuolensa mukaan oteta pois. Mikäli halutaan muunsukupuolisten omia tiloja, on ne rakennettava naisten ja miesten intiimitilojen lisäksi mikäli kaupunki katsoo, että se on kustannuksiltaan järkevää. Lisäksi on syytä huomioida ettei sukupuolineutraaliuden nimissä lisätä esimerkiksi lasten riskiä joutua seksuaalirikosten kohteiksi.

Kannattaja: Wille Rydman

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Esittelijän perustelujen loppuun lisätään:

"Aloitteen pohjalta tehdään kartoitus, minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla kaikki kaupungin liikuntapaikat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi."

Kannattaja: Maria Ohisalo

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mari Rantasen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 2
Mari Rantanen, Wille Rydman

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Mari Rantanen, Wille Rydman

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 13.

28.01.2019 Pöydälle

27.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.01.2019 § 25

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta sekä käytettävyydestä. Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen tulee tarjota terveelliset ja turvalliset puitteet palvelujen asiakaslähtöiselle järjestämiselle. Kaupungin ensi vuonna julkaistavassa kiinteistöstrategiassa on myös yhtenä strategisena linjauksena määritelty tilankäytön tehostaminen, eikä tilojen kokonaismäärän tulisi kasvaa nykyisestä.

Tilankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, joka kieltää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Kaupunki on toteuttanut sukupuolineutraalit wc-tilat muun muassa keskustakirjasto Oodissa ja Oulunkylän ala-asteen peruskorjauksessa, jossa sukupuolittain jaotellut ryhmäkäymälät muutettiin yksittäisiksi vessaeriöiksi. Esteettömyyssäännös myös takaa sen, että lähes kaikissa kaupungin tiloissa on jo nyt ainakin yksi sukupuolineutraali wc.

Intiimitilojen muuttaminen kaikki sukupuolet huomioiviksi voi johtaa kustannusvaikutuksiin. Wc- ja peseytymistilojen sekä pukuhuoneiden tilamuutoksia arvioidessa tulee huomioida tiloihin vaadittavat muutostyöt ja niistä syntyvät kustannukset. Wc-, pukuhuone- ja peseytymistilat sijaitsevat usein myös samassa rakenteellisesti erotetussa tilassa, sillä vesi- ja viemäriputkistot ja niitä käyttävät toiminnot ovat kustannussyistä tarkoituksenmukaista sijoittaa samaan osaan rakennusta. Toisaalta innovatiivisilla tilaratkaisuilla voidaan edistää intiimitilojen muuttamista kaikki sukupuolet huomioiviksi: esteettömät sukupuolineutraalit wc-tilat voidaan varustella niin, että ne toimivat myös peseytymistiloina ja näin palvelevat henkilöitä sukupuolesta ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Kouluissa wc-tilat ovat taas usein yksittäisiä vessaeriöitä, joten uudelleenmerkinnöillä on mahdollista muuttaa wc-tilat kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloitteessa ehdotettua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloitteessa ehdotettua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloitteessa ehdotettua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Jaa-äänet: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen

Ei-äänet: 10
Eveliina Heinäluoma, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Poissa: 1
Kaisa Hernberg

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 10-2 (1 poissa).

15.01.2019 Pöydälle

27.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Lotta Hakanpää, projektiasiantuntija: 310 21397

lotta.hakanpaa@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018 § 228

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. valtuustoaloitteessa esitetyn kartoituksen ja yhteenvedon tekemistä harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamisesta kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Aloitteessa viitataan myös kaupunginvaltuustossa 3.5.2017 hyväksyttyyn kaupunginhallituksen lausuntoon valtuutettu Anna Vuorjoen 16.11.2016 valtuustoaloitteesta, johon on kirjattu periaate pyrkiä sukupuolineutraaleihin WC-tiloihin kaupungin korjaus-ja uudisrakennushankkeissa.

Valtuutettu Ruotsalaisen aloitteen intiimitiloilla tarkoitetaan harrastus- ja liikuntapaikkojen pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tiloja. Nämä tilat on aiemmin toteutettu valtaosin sukupuolinormatiivisesti, joten ne on jaettu stereotyyppisen olettaman mukaan miesten ja naisten tiloiksi huomioimatta sukupuolivähemmistöjä.

Lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 7 §:ssä on kielletty sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Esimerkiksi sukupuolitunnukset WC-tilojen ovilla voidaan nähdä sekä perinteisinä sosiaalisina normeina että tilan omistajan määräyksinä tilan käyttäjille, ja norminvastaisen WC:n valitsemisesta voi seurata muiden paheksuntaa.

Pääsääntöisesti kaupungin kaikissa tiloissa on jo nyt esteettömyyssäännösten perusteella ainakin yksi - vain yhden henkilön käytössä oleva - sukupuolineutraali WC, mutta nämä WC:t on tarkoitettu liikuntaesteisille. Vastaavissa muissa tiloissa neutraalius voidaan saavuttaa yksinkertaisesti poistamalla sukupuolitunnukset WC-tilojen ovilta.

Liikuntatiloissa pukeutumis- ja peseytymistilojen koko on melko suuri, mistä johtuen tällaisten muutosten toteuttaminen voi olla haasteellista sekä taloudellisesti että käytössä olevien tilojen rajallisuuden vuoksi. Itäkeskuksen uimahallissa sukupuolineutraalit tilat saatiin kuitenkin aikaan syyskuussa 2018 avaamalla aiemmin vain vauvaperheiden käytössä ollut tila myös sukupuolivähemmistöjen käyttöön.

Liikuntatiloissa ei ole edellä mainittua Itäkeskuksen uimahallia lukuun ottamatta tehty toiminnallisia perusparannustöitä pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tiloissa vuosina 2017–2018.

Kulttuuripalvelut toimivat useissa eri-ikäisissä rakennuksissa, joiden ratkaisut kuvastavat oman aikansa ajattelua. Usein niissä on tarjolla sekä sukupuolitettuja että neutraaleja WC-tiloja. Useamman kävijän WC-tilat on säännönmukaisesti sukupuolitettu, mutta yksittäisvessat voivat olla sukupuolineutraaleja. Uudessa kaupunginmuseossa toiletit ovat pääosin kaikille yhteisiä. Esteettömyysvaatimusten takia kaikissa tiloissa on myös isompia yksittäisvessoja pyörätuolinkäyttäjien, pienten lasten perheiden ja muiden enemmän tilaa ja/tai yksityisyyttä tarvitsevien kävijöiden käyttöön. Nämä vessat ovat sukupuolineutraaleja ja niitä voidaan tarvittaessa käyttää pukuhuoneina. Kulttuurikohteiden harrastukset eivät yleensä edellytä perusteellista vaatteidenvaihtoa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan rakennushankkeista esimerkiksi keskustakirjasto Oodin asiakas-wc-tiloista valtaosa on sukupuolineutraaleja. Niiden ovissa ei ole sukupuolitunnuksia. Lisäksi myös henkilökunnan pukuhuone- ja suihkutiloissa huomioidaan kaikki sukupuolet. Tanssin talon suunnittelussa on myös lähdetty siitä, että uudisrakennuksen wc-tilat ovat sukupuolineutraaleja. Hanke ei ole vielä rakennuslupavaiheessa.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä 12:nnen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Vastaehdotus:
Mika Ebeling: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että sukupuolten tarve yksityisyyteen huomioidaan jatkossakin.

Mika Ebelingin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mika Ebeling jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla:

Yleensä pyritään siihen, että ajattelumme on totuudenmukaista. Jos ajattelumme on tosiasioiden vastaista, pyrimme korjaamaan ajatteluamme. Pyrimme myös auttamaan toisia ymmärtämään asiat totuudenmukaisesti.

Jos esim. 170 cm pitkä nuori nainen painaa 30 kg ja kokee olevansa läski, niin mitä me teemme? Ohjaammeko hänet rasvaimuun, jotta hän pääsee läskeistään eroon, vai toteammeko ystävällisesti, ettei hän on lainkaan läski, pikemminkin aliravittu?

Jos taas joku ihminen kokee olevansa amputoitu ihminen amputoimattomassa ruumiissa, niin ohjaammeko tämän ihmisen amputoitavaksi, vai yritämmekö auttaa häntä muuten?

Kuten Transtukipisteen sivuilta näemme, siellä propagoidaan ajatusta, että sukupuoli ei olisi biologinen tosiasia, vaan asia, jossa ajattelumme ei tulisikaan pyrkiä totuudellisuuteen, vaan jossa tosiasiat muuttuisivat ajattelumme mukaan.

Tähän kielipeliin ei pidä mennä mukaan. Tämän kielipelin voi nähdä myös uskontona, valheellisena uskontona, jota yritetään pakkoistuttaa kaikille. Tähän ei tule suostua.

Riippumatta siitä, millaisia ajatuksia ihmisen päässä liikkuu, pisuaarit soveltuvat niille, joilla on miehen ulkoiset sukupuolielimet, mutta niille, joilla on naisen ulkoiset sukupuolielimet, ne eivät sovi. Naisten pitää päästä istumaan pissatakseen.

Yhteiskunnan ei pidä haaskata rahaansa transuskonnon levittämiseen.

27.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.02.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi