Hankinta, talviasfalttityöt 1.12.2018 - 30.4.2019, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2018-010102
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Talviasfalttityöt 1.12.2018 - 30.4.2019, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1 ja 2

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttikallio Oy:n 22.2.2019 ja 11.3.2019 antamat lisätyötarjoukset:
- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metriä"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/erä, arvioitu tarve 2 erää".

Edellä päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 2 230 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Talvipäällystystöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut talvipäällystystöiden urakan ajalle 1.12.2018 - 30.4.2019. Hankinta tehtiin lokakuussa 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen antanut Asfalttikallio Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 5.11.2018 / 68 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Kummankin lisätyön tarve on aiheutunut Mechelininkadun työmaalla. Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen ja talvipäällystystöiden osalta aliurakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy. Työn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttamisen Infra 1 -yksikkö. Kohteen töistä osa toteutetaan sopimuksen mukaisin yksikköhinnoin. Sopimuksesta poikkeavien töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden töiden osalta.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 2 230,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet:
- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metriä"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/erä, arvioitu tarve 2 erää"
lisätään urakan puitesopimuksille 4700001711 ja 4700001712, ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 18.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous 1
2. Lisätyötarjous 2

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.