Valtuustoaloite, päätettäväksi tulevien aloitteiden päätösehdotuksen selkeyttäminen

HEL 2018-010105
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 154 §

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förtydligande av beslutsförslagen för motioner som föreläggs fullmäktige

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Beskrivning av motionen

Mauri Venemies och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att motionssvaren ska förtydligas så att man i beslutsförslaget tar ställning till om staden ska skrida till föreslagna åtgärder.

Ledamöterna har rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. Det ska ske inom åtta månader efter att motionen inlämnats.

Behandlingen av fullmäktigemotioner

Ledamöternas motionssystem är en mekanism som en ledamot kan utnyttja för att lägga fram åtgärdsförslag i ärenden som gäller staden. Motionerna besvaras av stadsstyrelsen. Beredningen av svaret sker i samarbete med aktörer som är av central betydelse med tanke på motionens innehåll.

Stadsstyrelsen framför i sitt motionssvar vilka åtgärder den har för avsikt att vidta med anledning av motionen. Motionssvaret bygger på den uppfattning som hävdas av myndigheter och expertinstanser vilka är av central betydelse för motionens innehåll. Då motionssvaret bereds försäkrar man sig om att svaret är i linje med strategin och budgeten.

Motionssvaret är till sin karaktär stadsstyrelsens viljeyttring beträffande huruvida det är skäl att befordra den helhet som föreslagits i motionen. Utgångspunkten är den att den linje som man har stakat ut i motionssvaret beaktas i stadens verksamhet. Det huvudsakliga avgörandet om definitiva åtgärder fattas emellertid alltid av den behöriga myndigheten. Fullmäktige fattar inget egentligt beslut med anledning av motionssvaret.

Åtgärder som motionen föranleder

Stadsstyrelsen anser att förslaget om att göra motionssvaren tydligare är värt att understödja.

Det är ändamålsenligt att främja saken som en del av arbetet med att utveckla processen för behandling av fullmäktigemotioner. I anslutning till det har man planerat att lägga till ett sammanfattande stycke i slutet av motionssvaret.

Det sammanfattande stycket avses beskriva stadsstyrelsens vilja tydligare än hittills. Samtidigt har man för avsikt att göra motionssvarens struktur enhetligare, förbättra deras läsbarhet och betona motionssvarets karaktär av åtgärd som bereder möjliga egentliga åtgärder.

Med hänvisning till ovan nämnda konstaterar stadsstyrelsen att det inte finns anledning att i motionssvarets beslutsdel innefatta en sådan åtgärdsformulering som nämns i motionen. Motionen föranleder inga åtgärder i övrigt.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 267

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mauri Venemiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi