Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-010108
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 420 §

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om utredning av mätning av hållbar välfärd

Helsingfors stadsfullmäktige

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Amanda Pasasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 16 valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin on selvitettävä kestävän hyvinvoinnin mittaamista. Kehitystä on mitattava myös muilla tavoin kuin bruttokansantuotteen kasvun avulla. Kansainvälisesti on selvitetty vaihtoehtoisten mittarien kehittämistä ja käyttöä päätöksenteon tukena. Ympäristökriisit, sosiaalinen eriarvoisuus ja köyhyyden torjunta edellyttävät vaikuttavia toimia ja uusia seurantavälineitä. Uudenlaiset mittarit kuvaavat arvostuksen muutoksia kaupungin toiminnan seurannassa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.3.2018 (§ 153) kaupunkistrategialle mittaristokokonaisuuden sekä merkinnyt tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Strategian mittareiden ja indikaattoreiden valmistelussa olivat osallisina kaikki kaupungin toimialat sekä kaupunginkanslian suunnittelutoiminnot. Mittariston valmistelua johti kaupungin johtoryhmä.

Strategiamittaristo on luokiteltu kaupunkistrategian teemakokonaisuuksien mukaan kolmeen pääryhmään: Kestävän kasvun turvaaminen, Uudistuvat palvelut sekä Vastuullinen taloudenpito. Jokaiselle teemakokonaisuudelle on strategian sisällön pohjalta muodostettu 1-8 alateemaa.

Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan sisältyviä alateemoja ovat yleinen viihtyvyys ja turvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot, lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, liikunnan edistäminen, ekologisesti kestävä kehitys, kaupunkirakenteen toiminnallisuus sekä elinvoimaisuus ja matkailu. Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan kuuluu 26 mittaria mittaristokokonaisuuden yhteensä 49 mittarista.

Kaupunkistrategian toteuttamisen mittaristokokonaisuutta tarkennetaan seurannan kestäessä.

Kaupunginhallitus on edelleen ilmoittanut vastauksessaan valtuutettu Jenni Pajusen aloitteeseen 26.9.2018 (§ 242), että Helsinki ryhtyy toisena kaupunkina maailmassa raportoimaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta kaupunkitasolla. Tämä tavoiteohjelma on laaja-alainen kokonaisuus, joka jakautuu 17 päätavoitteeseen ja nämä puolestaan noin kymmeneen alatavoitteeseen. Vapaaehtoinen raportointi YK:n maailmanlaajuisiin mittareihin perustuvin tiedoin avaa päätöksentekoon näköalan kaupungin tilanteesta kestävää kehitystä edistävänä toimijana.

Valmistelutyö kevään 2019 aikana julkaistavaa ensimmäistä raporttia varten on käynnissä. Raporttia on edelleen tarkoitus kehittää seuraavina vuosina strategiamittariston tarkentuessa ja myös perustuen kansainvälisen yhteistyön ja verkottumisen antamaan tietoon.

Edellä kuvatut toimenpiteet täyttävät laajasti aloitteen pyrkimyksen sosiaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden huomioimisesta päätöksentekoa varten tuotetussa tiedossa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Stäng

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 768

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Amanda Pasasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

19.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

Kaupunginhallitus

Mer information fås av

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi