Asemakaavan muutos, Kamppi kortteli 4412/1, Simonkatu 7, Kampin hiljentymiskappeli, nro 12611, Helsingin seurakuntayhtymä

HEL 2018-010343
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 115 §

Detaljplaneändring för Kampens kapell (nr 12611)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 4012 och torgområde i 4 stadsdelen (Kampen) enligt ritning nr 12611, daterad 14.1.2020 och korrigerad 16.3.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller för Kampens kapell som ligger vid Narinken i Kampen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ut kapellets kundlokaler och förbättrar kapellets förutsättningar att ta emot kunder och ordna tillställningar. Utbyggnaden påverkar inte träkapellets självständiga ställning i stadsrummet.

Planeringsområdet omfattar 425 m². Genom detaljplanelösningen ökar tomtens våningsyta med 70 m². Tomtens exploateringstal eₜ är 0,95.

Genomförandet av detaljplanelösningen har en särskild inverkan på att fundamentdelen blir större och trapporna till Simonsskvären hamnar bakom byggnaden.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål så att centrums livskraft stärks och utvecklingen av segregering förebyggs när verksamhetsförutsättningarna för de sociala tjänster som kyrkan producerar blir bättre.

Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors med rättsverkningar. I generalplanen tas området upp som ett område för centrumfunktioner och för området gäller även beteckningen för en järnväg, dvs. centrumslingan.

Områdets utgångspunkter och nuläge

I området finns Kampens kapell och dess kundlokaler. Kapellet blev färdigt år 2012 och är i nuläget en viktig del av kyrkans sociala arbete i mitten av staden. För området gäller en detaljplan från år 2010.

Området ägs av Helsingfors stad. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter i sammandrag och bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har samarbete bedrivits förutom med olika parter inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters vattenförsörjning (HRM), Helen Elnät Ab, Trafikledsverket och kultur- och fritidssektorn.

Myndigheterna hade ingenting att invända mot detaljplaneändringen i sina ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning. I ställningstagandena framfördes centrumslingans planeringsmaterial, effekterna av vattenledningarna i området och beaktandet av den byggda kulturmiljön av riksintresse. Det som ingår i ställningstagandena har beaktats i planläggningen så att de utarbetade planernas inverkan på planeringen av utbyggnadsdelen preciseras under den fortsatta planeringen.

Åsikter

Bara en skriftlig åsikt lämnades in. Åsikten om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde nybyggnadens form och läge. Nybyggnadsdelen får enligt åsikten inte täcka kundingången till Danske Bank eller forma en skuggig plats i trappornas nedre ända. Åsikten har beaktats i planläggningen och nybyggnaden har planerats om till en mer öppen form så att trapporna syns på ett något mer inbjudande sätt från Narinkens håll.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 27.9–28.10.2019, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Myndigheternas utlåtanden kom in medan förslaget hölls offentligt framlagt. Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stadsmuseet gav utlåtanden om förslaget till detaljplaneändring. De hade ingenting att påpeka i utlåtandena. HRM meddelade att detaljplaneändringen inte förutsätter flyttande av allmänna vattenledningar eller avlopp i området.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Stadsmiljönämnden föreslog stadsstyrelsen att detaljplaneändringen nr 12611, daterad 14.1.2020, ska godkännas. Efter behandlingen i stadsmiljönämnden har små tekniska justeringar gjorts på detaljplanekartan: en överflödig gräns på en del av byggnadsytan har strukits och kvartersområdets gräns justerats så att det inte bildas ett nytt torgområde och så att tomtens böjda gränser har snyggats upp av kalkylmässiga skäl. Justeringarna inverkar inte på planens innehåll.

Närmare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 217

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan Kampin korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 14.1.2020 päivätyn ja 16.3.2020 korjatun piirustuksen nro 12611 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

09.03.2020 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Esteelliset: Laura Rissanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 2 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 3.10.2019

Narinkan vieressä sijaitsevaa Kampin hiljentymiskappelia laajennetaan. Laajennusta varten laaditaan asemakaavan muutos, koska voimassa oleva asemakaava vuodelta 2010 ei mahdollista laajennusta. Kaavaehdotuksessa puinen kappeli säilytetään ja laajennus koskee sen matalaa siipiosaa. Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle paikalla Helsingin ydinkeskustaan. Kampissa sijaitseva Narinkkatori rakennettiin nykyiselleen Kampin keskuksen rakennustöiden yhteydessä ja valmistui vuonna 2005. Tällöin se sai myös nimensä. Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009): kohde Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi ja Rautatalo osana. Kampin kappeli valmistui vuonna 2012. Sen suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto K2S. Toimisto on suunnitellut myös kappelin laajennuksen.

Kaupunginmuseo lausui 14.1.2019 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan valmisteluaineistosta todeten, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kaavaehdotus on luonnoksen mukainen eikä museolla ei siihen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 14.1.2019

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2019 § 52

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12611 pohjakartan kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12611
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 25/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.6.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 15.04.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi