Kaarelan (33.ko) asemakaavan muutos nro 12589, Kaarelankuja 2

HEL 2018-010557
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 326 §

Detaljplaneändring för Kårbölegränden 2 i Kårböle (nr 12589)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 5 och 9 i kvarteret 33079 och gatu- och skyddsgrönområden i 33 stadsdelen (Kårböle) enligt ritning nr 12589, daterad 27.8.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Ett nytt kvarter nr 33063 bildas.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplaneändringen gäller ett kvartersområde för byggnader för undervisningsverksamhet i bostadsområdet Magnuskärrs södra kant, nordost om Tavastehusledens och Murmästarsvägens korsning (Ring I). Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga en ny skola och en sporthall i området. Målet är att förbättra luftkvaliteten i Finsk-ryska skolans lokaler inomhus och utomhus och bullersituationen. Att det byggs en sporthall i området förbättrar servicenivån och enligt planerna förläggs även skolans gymnastiklokaler till hallen. Skolans nuvarande våningsyta på tomten (7 500 m²) ändras inte i och med detaljplaneändringen, men våningsytan för sport- och idrottsfunktioner ökar med 5 650 m². I samband med detaljplanen utarbetades en trafikplan (ritning nr 6966) enligt vilken en huvudcykelled i enlighet med målsatta cykelnätet för ytterstaden anvisas mellan den kommande skolan och sporthallen. Leden bildar en direkt förbindelse mellan Tavastehusledens och Kårbölevägens underfarter.

Stäng

Nuläge och utgångspunkter för planeringen

Området för detaljplaneändringen är beläget mellan stora trafikleder och ett småhusområde. I området finns nu Finsk-ryska skolan. Skolans byggnader är ritade av arkitekt Osmo Sipari. Byggnadens äldsta del byggdes år 1964 och dess utbyggnad år 1985. Enligt undersökningar och utredningar som genomförts är skolans byggnader i behov av en omfattande ombyggnad, och det är inte möjligt att anpassa lokalerna i deras nuvarande form enligt de nya lärmiljöers behov. I kartläggningarna om skadeämnen i byggnaderna har det dessutom konstaterats att konstruktionerna innehåller hälsovådliga ämnen, varför byggnadens flygel för förskoleundervisning och övervåningen för de yngre årskurserna inte är i undervisningsbruk i nuläget. Förskoleundervisningen och de yngre årskurserna har med anledning av symtom hos dem som vistats i lokalerna flyttats till tillfälliga lokaler på tomten. Finsk-ryska skolans lokaler är inte skyddade i den gällande detaljplanen från år 1998.

Detaljplaneändringen stämmer överens med generalplanen 2016 för Helsingfors med rättsverkningar (trädde i kraft 5.12.2018).

Kvartersområdena är i finska statens ägo och detaljplaneändringen baserar sig på markägarens ansökan. Detaljplaneändringens innehåll har utarbetats i samarbete med sökanden. Med anledning av att skolan är i dåligt skick och saken brådskande beviljades 19.3.2019 ett undantagslov för byggandet av en ny skola så att bestämmelserna i utkastet till detaljplan för tomten 33079/5 antecknades som villkor för beslutet om undantagslov. Beslutet om undantagslov trädde i kraft i april 2019 och därefter beviljades bygglov för byggandet av skolan i maj 2019.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen innebär kostnader på ca 0,4 miljoner euro för staden för anläggande av en ny gång- och cykelförbindelse.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter i sammandrag och genmälena till påpekandena i dessa.

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 3.4–2.5.2019, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

En anmärkning gjordes mot detaljplaneförslaget. Påpekandena i anmärkningen gällde detaljplaneförslagets konsekvenser för klimatförändringen samt miljöstörningar och trafikarrangemangen i området.

Utlåtanden om detaljplaneförslaget inhämtades hos Helen Ab, Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Museiverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn. Flera av myndigheterna hade ingenting nytt att yttra i den aktuella beredningsfasen. Påpekandena i NTM-centralens utlåtande gällde beaktandet av utredningen om utveckling av Tavastehusleden i förslaget till detaljplan och efterlevnaden av maximiriktvärdena för bullernivån i skolans gårdsområden för lek och vistelse utomhus. Museiverket konstaterade i sitt utlåtande att det inte är nödvändigt att beteckna fornlämningen i området på detaljplanekartan eftersom fornlämningen undersöks innan förslaget till detaljplan godkänns. Dessutom ansåg Museiverket att det är möjligt att genomföra en detaljplanelösning som bygger på att ersätta den befintliga skolbyggnaden fastän Museiverket betonade att denna har skyddsvärde.

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna till och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till de påpekanden som framförts i dessa.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Ändringarna har diskuterats med de vederbörande parterna, och de vars fördel ändringarna gäller har blivit särskilt hörda per e-post. Med beaktande av målen för detaljplanen har det inte ansetts som ändamålsenligt att ändra förslaget till detaljplan med anledning av anmärkningen eller påpekandena i utlåtandena. Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Detaljplanelösningen medför ingen avsevärd nytta för markägarna och det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvändningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 (§ 685).

Stäng

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 691

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33079 tonttien 5 ja 9 sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen 27.8.2019 päivätyn piirustuksen nro 12589 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Muodostuu uusi kortteli 33063.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.08.2019 § 420

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 27.8.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33079 tontteja 5 ja 9 sekä katu- ja suojaviheralueita (muodostuu uusi kortteli 33063).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Senaatti-kiinteistöt: 6 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Tuomas Eskola ja liikenneinsinööri Taina Toivanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola@hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37433

taina.toivanen@hel.fi

Nimistötoimikunta 10.04.2019 § 24

Arkkitehti Minna Koskinen esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Kaarelankulku–Kårbölegången

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Kaarelan kaupunginosan ja alueen muiden samanalkuisten nimien mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että vireillä olevan asemakaavan muutoksen alueella esiintyvän Etelä-Kaarelan polun nimen ruotsinkielinen vastine Södra-Kårbölestigen korjataan oikeinkirjoitussuositusten mukaiseen muotoon Södra Kårbölestigen. Etelä-Kaarelan polun nimi on tullut voimaan vuonna 1975 asemakaavassa 7145 ja se esiintyy tällä hetkellä kahden voimassa olevan asemakaavan,10310 ja 11285, alueella.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 8.4.2019

Maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelu on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseota antamaan lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589 (Kaarenkuja 2) asiakirjoista. Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon välisen työnjaon mukaan Museovirasto antaa tästä asemakaavaehdotuksesta lausunnon, myös arkeologian osalta.

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.03.2019 § 27

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12589 pohjakartan kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12589
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 41/2018
Pohjakartta valmistunut: 31.10.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.11.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi