Valtuustoaloite, Hietaniemen ranta ja sen lähialue on rauhoitettava festivaaleilta ym. vastaavilta tapahtumilta

HEL 2018-010588
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 195 §

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om fredning av Sandudds strand från festivaler

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Pia Kopra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden fredar Sandudds strand och dess närområden så att varken festivaler eller andra motsvarande evenemang ordnas i området. Staden utreder samtidigt lämpligare platser för ordnande av evenemang.

I enlighet med Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 vill Helsingfors vara en mångsidig och internationellt attraktiv kultur-, idrotts- och evenemangsstad. De årligen återkommande evenemangen är speciellt viktiga för stadens attraktivitet, trivsel och regionalekonomi.

Säsongen för utomhusevenemang och festivaler är kort, i praktiken juni–augusti på grund av väderförhållandena. Det har ställvis blivit rusning i efterfrågan på lämpliga evenemangsområden för större evenemang och festivaler. Evenemangsområdets karaktär och miljö har blivit en väsentlig del av konserternas och festivalernas helhet.

Staden är i ständig förändring och situationen för de evenemangsplatser som är i bruk lever. Olympiastadions renovering har tillfälligt begränsat utbudet av evenemangsplatser i Helsingfors. Staden strävar att i samarbete med evenemangsorganisatörer hitta olika områden enligt evenemangens profil och samtidigt dela evenemangsbelastningen mellan olika områden.

Området vid Sandudds strand är i stadens idrotts- och motionstjänsters besittning och kultur- och fritidsnämnden har i sitt utlåtande konstaterat att det i första hand är fråga om en allmän badstrand. Strandsäsongen från juni till slutet av augusti är huvudsakligen evenemangsfri. Ett undantag utgörs av småskaliga evenemang som inte skadar området eller medför betydliga olägenheter för den normala användningen av badstranden. Utanför strandsäsongen kan badstranden tidvis användas för evenemangsverksamhet.

Enligt Helsingfors räddningsverk har Sandudds strand och dess närområden bra lämpat sig för de publiksiffror som evenemangen där haft och det har varit möjligt att tryggt placera funktionerna i området. Områdets areal har varit tillräckligt stor i förhållande till publikmängden och publiken har haft bra rum att röra sig i området. I en nödsituation är det vid behov möjligt att flytta sig till en tryggare plats inom området.

Ur räddningsverkets perspektiv är det en utmaning att området ligger på spetsen av en udde. Vid en olycka är området dåligt åtkomligt eftersom ingången, utgångarna och utrymningsvägarna är desamma. I praktiken betyder detta att människor som avlägsnar sig från området gör det svårare för räddningsverket att komma till området. Mobiltelefonnäten i området är inte alltid tillräckliga för alla användare och detta kan fördröja möjligheterna att ringa efter hjälp.

En del av utmaningarna är dock sådana att de kan göras mindre genom förhandsplanering (bl.a. planering av rutter och byggande). Räddningsverket ser inte heller i fortsättningen några hinder för användningen av området för stora evenemang när det fästs avseende vid verksamhetsförutsättningarna för räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården, byggplaneringen och mobiltelefonnätens tillräcklighet.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt utlåtande konstaterat att användningen av området måste preciseras som en del av vägkartan för evenemang som bereds under stadskansliets ledning. Vid bedömningen av evenemangens effekter ska störningar som evenemangen orsakar för kollektivtrafiken, områdets invånare, friluftslivet, båtlivet och begravningsplatserna i området beaktas. Om området utnyttjas för evenemang ska detta planeras i tillräckligt god tid och i samarbete med de övriga användarna av området. På vägkartan ska man förutsätta att arrangörerna av stora evenemang ska fungera så att invånarna i området så långt som möjligt kan fortsätta sitt liv utan störningar. Vägkartorna och åtgärdskorten ska utarbetas i samarbete mellan stadskansliet och professionella inom branschen. Vägkartorna och åtgärdskorten ska vara utarbetade på så sätt att det är möjligt för tjänstemän, räddningsbranschen, polisen, ordningspersonalen och den ansvariga arrangören att planera, förverkliga och leda sitt ansvarsområde även vid ordningsstörningar i området. Man ska sträva att trygga griftefriden på förhand så det inte bryts mot 17 kap. 12 § i strafflagen.

Avsikten är att med hjälp av vägkartan för evenemang, som blir färdig våren 2019, helhetsbetonat utveckla evenemangen i Helsingfors. Utvecklingsarbetet syftar till att evenemangen på bästa möjliga sätt ska stödja och genomföra den nya stadsstrategins målsättningar i fråga om en internationell, levande och attraktiv evenemangsstad. Evenemangslivet gör Helsingfors mer internationellt och evenemangen syns i ett stort område i hela staden.

Förutom utvecklingen av stadens attraktivitet syftar vägkartan för evenemang till att främja ett ansvarsfullt och välfungerande evenemangsliv. Staden har förbundit sig till ansvarsfullhet i all sin verksamhet och detta är av central vikt också i utvecklingen av evenemangen i staden. Stadens mål är att vara en välfungerande plattform för evenemang och en bättre partner för evenemangsaktörer. Evenemang produceras och utnyttjas så att stadsorganisationens kompetens utnyttjas och utvecklas i sin helhet.

I syfte att nå målen har en omfattande helhet av åtgärder som främjar utvecklingen av evenemangslivet ur många olika perspektiv ställts upp för åren 2018−2021. Som en konkret åtgärd uppmuntras bl.a. evenemangsarrangörer att ordna evenemang i ett så omfattande område som möjligt.

Staden förutsätter av alla sina samarbetspartner att de ska förbinda sig till ett ansvarsfullt verksamhetssätt. Dialogen mellan evenemangsarrangörer och staden ökas och stödmaterialet för evenemangsproducenter utvecklas tillsammans med dem. De viktigaste stödmaterialen är evenemangskort i vilka det anges ännu tydligare användningsvillkor för de nuvarande och de nya evenemangsplatserna. Ett evenemangsområdeskort kommer att göras upp också för Sandudds strand.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Stadsfullmäktige 22.05.2019 § 171

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Päivi Munther, sakkunnig, telefon: 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 319

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Perusteluosan kappaleesta 9 poistetaan viimeinen lause: ”Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtumat voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.”

Korvataan lauseilla: "Laadittavat tiekartat ja toimenpidekortit tulee laatia alan ammattilaisten yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Tiekarttojen ja toimenpidekorttien tulee olla niin laadittuja, että virkamiehet, pelastusala, poliisi, järjestyshenkilöstö sekä vastuullinen järjestäjä pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan sekä johtamaan vastuualuettaan myös silloin, kun alueella tapahtuu järjestyshäiriöitä. Alueen hautarauhan turvaaminen on pyrittävä toteuttamaan ennalta siten, että Rikoslain 17 luvun 12. pykälää ei rikota."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.01.2019 § 7

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että Hietaniemen ranta on ensisijaisesti yleinen uimaranta. Rantakauden tulee olla pääosin tapahtumavapaata aikaa (kesäkuu–elokuun puoliväli). Poikkeuksen muodostavat pienimuotoiset tapahtumat, jotka eivät vahingoita aluetta tai aiheuta merkittävää haittaa uimarannan normaaliin käyttöön mm. Beach volley.

Lautakunta katsoo, että rantakauden ulkopuolella uimarantaa voidaan ajoittain käyttää tapahtumatoimintaan. Vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon, että suurtapahtumien rakentaminen ja purku usein jopa yli viikon poikkeusjärjestelyitä liikenteessä. Alue on suosittu ulkoilumaasto ja useiden uskontokuntien hautausmaa. Alueen käytön arvioinnissa on otettava huomioon häiriöt joukkoliikenteelle, alueen asukkaille, ulkoilulle, veneilylle sekä alueella toimiville hautausmaille. Lautakunta näkee, että mikäli aluetta käytetään tapahtumiin, käyttö on suunniteltava riittävän ajoissa yhteistyössä alueen muiden käyttäjien kanssa.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa olla monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tärkeitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja aluetalouden kannalta.

Ulkotapahtumien ja festivaalien sesonkiaika on lyhyt, käytännössä kesä–elokuu sääolosuhteista johtuen. Tästä syystä kysyntä tapahtuma-alueista, jotka soveltuvat isoimmille tapahtumille ja festivaaleille, on paikoin ruuhkautunut. Konserteista ja festivaaleista on tullut kokonaisuuksia, joissa artistit haluavat luoda unohtumattoman elämyksen erityisefekteineen. Tapahtuma-alueen luonne ja sen välitön ympäristö ovat olennainen osa tätä kokonaisuutta. Edellä mainituista syistä johtuen mm. hiekkakentät eivät enää ”myytävissä” isoille kansainvälisille tapahtumille. Lisäksi kilpailu kansainvälisistä artisteista on kireää.

Kaupunki on jatkuvassa muutoksessa ja sitä myöten myös käytössä olevien tapahtumapaikkojen tilanne elää. Helsingin tapahtumapaikkatarjontaa on rajoittanut Olympiastadionin remontti.

Helsinki pyrkii, yhteistyössä tapahtumajärjestäjän kanssa, löytämään erilaisia tapahtuma-alueita paitsi tapahtuman profiilin mukaan, mutta myös jakamaan tapahtumakuormittavuutta eri alueille kuitenkin hyvien ja sujuvien joukkoliikennepalveluiden lähettyville.

Helsingin pelastuslaitokselta saadun näkemyksen mukaan Hietaniemen ranta ja sen lähialueiden käyttäminen suurissa tapahtumissa on sopinut hyvin siellä järjestettyjen tapahtumien yleisömäärälle ja tapahtuman sisäiset toiminnot on voitu sijoittaa alueelle turvallisesti. Alueen pinta-ala on ollut riittävän suuri suhteessa yleisömäärään ja alueen sisällä oleva yleisö on mahtunut hyvin olemaan ja liikkumaan, ja tarvittaessa hätätilanteessä voitaisiin siirtyä myös alueen sisällä turvallisempaan paikkaan.

Alueeseen liittyviä haasteita pelastuslaitoksen näkökulmasta on alueen sijoittuminen nimenkärkeen. Onnettomuustilanteessa alueen saavutettavuus pelastuslaitoksen toimesta on huono, sillä sisäänkäynti ja poistumisreitit sekä pelastustiet ovat samoja. Käytännössä nämä tarkoittavat esimerkiksi sitä, että poistuvat ihmiset hankaloittavat pelastuslaitoksen kulkua alueelle. Toisaalta tapahtuman rakentamisen ja alueen normaalikäytön yhdistäminen, samanaikainen käyttö, on haasteellista. Lisäksi tapahtuma-aikaan matkapuhelinverkot eivät aina riitä kaikille käyttäjille ja tätä myöten esimerkiksi avun hälyttäminen voi viivästyä.

Kuitenkin osa näistä tapahtuma-alueen erityispiirteiden luomista haasteista on sellaisia, joita ennakkosuunnittelun avulla voidaan myös jatkossa pienentää (mm. kulkuteiden ja rakentamisen suunnittelu). Pelastuslaitos ei näe jatkossakaan estettä alueen käyttämisessä suurissa tapahtumissa, kun alueen erityispiirteet huomioidaan tapahtuman suunnittelussa kiinnittäen huomiota erityisesti pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintamahdollisuuksien varmistamiseen, rakentamisen suunnitteluun sekä matkapuhelinverkkojen riittävyyteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää saatujen kommenttien perusteella, että kaupunginkanslian johdolla valmistelussa oleva tapahtumien tiekartta kuvaa tapahtumallisuuden nykytilan ja kehittämistarpeet sekä toimenpiteinä mm. tapahtuma-alueet ja niiden soveltuvuudet sekä reunaehdot tapahtumakäyttöön.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hietaniemen rannan alueen käyttöä pitää täsmentää osana kaupunginkanslian johdolla valmisteltavaa tapahtumien tiekarttaa. Tiekartassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtuma voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mika Ebeling: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun:

Tiekartassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtuma voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Kannattaja: Heimo Laaksonen

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun: Tiekartassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtuma voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Jaa-äänet: 3
Jussi Chydenius, Päivi Meros, Sami Muttilainen

Ei-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Köngäs, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Niilo Toivonen

Tyhjä: 2
Mari Holopainen, Raine Luomanen

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi Mika Ebelingin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3-8 (2 tyhjää, 0 poissa).

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25903

saila.machere@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.06.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Päivi Munther, sakkunnig, telefon: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi