Kielitietoisuuskoulutuksen hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-010791
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Kielitietoisuuskoulutuksen hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle

Upphandlingschefen

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että kielitietoisuuskoulutus kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle hankitaan HY+ Oy:ltä (Y-tunnus 2764406-8).

Lisäksi hankintapäällikkö päätti, että hankitaan tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet.

Hankinnan kokonaisarvo on enintään 25 500 euroa (alv 0%) sisältäen lisähankintamahdollisuudet.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu kevennettyyn kilpailutukseen kielitietoisuuskoulutuksesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle.

Koulutusten avulla edistetään ja kehitetään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen henkilöstön kulttuurisesti ja kielellisesti vastuullista opettajuutta ja kasvatuskumppanuutta. Hanketta rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö.

Koulutuskokonaisuuden osalta noin 240 varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opettajaa tai muuta henkilökuntaa on osallistunut koulutuksiin. Koulutukset järjestetään aikavälillä tammikuu 2019 - toukokuu 2019 palveluntarjoajalle sopivina aikoina.

Kyseessä on kansalliset kynnysarvot alittava hankinta. Tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia pienhankintaportaalissa 17.10.2018. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 6.11.2018 klo 14.00.

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kaksi (2) kappaletta: HY+ Oy ja Jenni Alisaari Tmi.

Molemmat tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Vertailuperusteena oli halvin kokonaishinta. Tarjoajien antamat kokonaishinnat olivat seuraavat:

- HY+ Oy 25 254 euroa
- Jenni Alisaari Tmi 38 713,44 euroa

Edellä mainitun perusteella HY+ Oy esitetään valittavaksi kielitietoisuuskoulutuksen palveluntuottajaksi.

Lisähankintamahdollisuutena on ennakkotehtävä ja taustatietokysely osallistujille, joka voidaan toteuttaa kaikkiin 6 koulutukseen tai vain osaan.

Lisähankintamahdollisuutena on tarjoilut (lounas + kahvit) koulutukseen osallistujille. Hankittava määrä 240 kpl on arvio eikä sido tilaajaa. Mahdolliset tarjoilut voidaan hankkia joko kaikkiin koulutuksiin tai vain osaan.

Lisähankintamahdollisuutena on tila, jossa koulutukset järjestetään. Mahdolliset koulutustilat voidaan hankkia joko kaikkiin koulutuksiin tai vain osaan.

Tilaaja tekee mahdollisista lisähankinnoista erilliset tilaukset.

Hankinnan kokonaisarvo on enintään 25 500 euroa (alv 0%) sisältäen lisähankintamahdollisuudet.

Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Detta beslut publicerades 03.12.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 21150

satu.paljakka@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö