Staran infratyöt 2017 - 2018, urakkasopimuksen purku EKT Infra Oy:n osalta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011077
Ärendet har nyare handläggningar
§ 43

Staran infratyöt 2017 - 2018, urakkasopimuksen purku EKT Infra Oy:n osalta

Enhetschef

Päätös

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti purkaa urakkasopimuksen "Infratyöt 2017-2018" urakassa EKT-Infra Oy:n osalta jäljempänä mainituin perustein tällä päätöksellä välittömästi ja kokonaisuudessaan.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara kilpailutti 11.10.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä "Infratyöt 2017" -urakan ajalle 1.1. - 31.12.2017. Hankinnasta teki päätöksen Teknisen palvelun lautakunta 17.11.2016. Sopimuksen mukaisesta optiokauden käyttöönotosta ajalle 1.1. - 31.12.2018 teki päätöksen Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 9.11.2017.

Sopimuskautena sopimuskumppanit on liitetty Tilaajavastuu.fi - Luotettavakumppani -palvelun seurantaan. EKT Infra Oy:n Tilaajavastuu-raportit ovat olleet moitteettomia 5.8.2018 saakka. Elokuussa yrityksen työterveydenhuollon järjestämisestä ei ollut saatavilla tietoa palvelun kautta. Syyskuun puolivälistä alkaen Tilaajavastuun tietojen mukaan yritys ei ole kuulunut ennakkoperintärekisteriin.

Tilaajavastuun 7.10.2018 toimitetun raportin mukaan EKT Infra Oy on asetettu konkurssiin. Yrityksestä vastuullisia henkilöitä ei ole tavoitettu lisätietojen pyytämistä varten.

Sopimuksen mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus jos sopimuskumppani joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin.

Stara käyttää sopimuksenmukaista oikeuttaan purkaa 20.12.2016 solmittu urakkasopimus EKT Infra Oy:n kanssa tällä päätöksellä välittömästi ja kokonaisuudessaan.

Detta beslut publicerades 24.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Tilaajavastuuraportti

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.