Hankinta, pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2018-011129
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Staran pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä PMM-Louhinta Oy:n 18.1.2019 antaman lisätyötarjouksen:
"Kaivinkone >20tn, yksikköhintaan 68 €/h", arvioitu tarve 500 tuntia".

Lisätyöpäätöksen ennakoitu arvo on yhteensä 34 000 euroa.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia erikoisosaamista vaativia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Pienlouhintatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut pienlouhintatöiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt PMM-Louhinta Oy valittiin urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen työmailla jossa urakoitsijan kaivinkoneen käyttö osana louhintatöitä on todettu tarpeelliseksi. Urakoitsijan konekaluston käytön tarve on aiheutunut muuttuneista työtavoista ja palvelutason noston tarpeesta. Tarve ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa, siksi sopimusta joudutaan täydentämään kaivinkonetyön osalta urakka-aikana.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä eikä sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattu työvaihe "LT1 KKH >20tn, yksikköhintaan 68 €/h, arvioitu tarve 500 h" lisätään urakan puitesopimuksen 4700001770 ja se on käytettävissä tarpeen mukaan urakka-aikana 1.1.2019 - 31.12.2020.

Detta beslut publicerades 29.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.