Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisätyö

HEL 2018-011737
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 335 §

Höjning av maximipriset för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulus skolhus

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulu skolhus höjs så att de sammanlagda kostnaderna för projektet uppgår till högst 17 000 000 euro exklusive mervärdesskatt på den kostnadsnivå som rådde i april 2019.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Den godkända projektplanen

Stadsfullmäktige godkände 22.5.2019 (§ 149) projektplanen för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulus skolhus enligt vilken projektet omfattar högst 4 329 m² bruttoyta och byggnadskostnaderna för projektet uppgår till högst 15 400 000 miljoner euro exklusive mervärdesskatt på den prisnivå som rådde i september 2018.

Projektplanen gäller en omfattande funktionell och teknisk ombyggnad som innebär att elevkapaciteten ökar och att lokalerna görs tidsenliga enligt det som verksamheten kräver. Hälsosam inneluft garanteras genom att man ska reparera de fukttekniskt bristfälliga konstruktionerna, bygga ett dräneringssystem, avlägsna de skadliga ämnena i bottenbjälklaget, fylla ut bjälklagskonstruktionerna och byta ut de hustekniska installationerna. Fasadrappningen ska ersättas med ny, fönstren iståndsättas eller bytas ut, yttertaket byggas om och byggnadens energieffektivitet förbättras.

Kostnadsändringarna och deras orsaker

Enligt kostnadskalkylen i översiktsplanestadiet uppgår projektkostnaderna till 17 000 000 euro exklusive mervärdesskatt på den prisnivå som rådde i april 2019. Då man indexjusterar det tidigare godkända maximipriset för projektplanen till kostnadsnivån i april 2019 kommer man upp till ca 15 268 000 euro. Översiktsplanens kostnadskalkyl överstiger således projektplanens indexjusterade maximipris med ca 1 732 000 euro.

En tredjedel av kostnadsöverskridningarna beror på att det vid översiktsplaneringen har kommit fram preciserad information, en tredjedel på att man har ökat reserveringen för mer- och tilläggsarbeten och en tredjedel på förändringar i den prislista som utnyttjas av kostnadsinformationsprogrammet för husbyggande.

I översiktsplanestadiet utredde man frågan om kostnadsgallring så att projektet skulle ha kunnat hållas inom det av fullmäktige godkända maximipriset. Man avstod från gallringsförslagen därför att de hade förutsatt en avsevärd sänkning av elevantalet eller att man hade avstått från planerade reparationsåtgärder, något som skulle medföra ökade risker för hälsa och trygghet.

Kostnadsökningen har följande orsaker:

 • Projektplanestadiets ventilationsplaner har visat sig orealistiska, och man har varit tvungen att ändra placeringen av ventilationsmaskinerna. Det ventilationsrum som förslagsvis ska byggas på vinden ska utvidgas, i de lägre våningarna ska man lägga till ett andra ventilationsrum och ventilationsschakten ska förstoras. Till följd av detta har översiktsplanestadiets kostnader stigit med ca 300 000 euro.
 • Enligt de noggrannare undersökningarna i översiktsplanestadiet ligger den Toja-skiva (träfibercementskiva) som ska avlägsnas från väggkonstruktionerna, då den utgör ett skadligt material, djupare än vad som framgick av de utredningsrapporter som gjordes i projektplanestadiet. Till följd av den ökade svårighetsgraden när det gäller avlägsnandet av skivan har kostnaderna stigit med ca 70 000 euro.
 • Bland annat nämnda revideringar har medfört ett utökat planeringsbehov, vilket höjer kostnaderna med ca 150 000 euro.
 • Preciseringen av planer och kvantiteter i översiktsplanestadiet höjer kostnaderna med ca 100 000 euro.
 • I projektplanestadiet hade man räknat med en 12 procents reservering för mer- och tilläggsarbeten. I översiktsplanestadiet har det uppdagats kostnadsrelaterade riskfaktorer som med större noggrannhet klarnar först när det blir möjligt att öppna konstruktionerna. Reserveringen för mer- och tilläggsarbeten har därför höjts till 15 procent, vilket höjer kostnaderna med ca 600 000 euro.
 • Av kostnadshöjningen är ca 600 000 kalkylmässig och beror på att anbudsprisindex (THI) har sjunkit efter projektplanestadiet, medan Haahtelabolagens prislista i kostnadsinformationsprogrammet för husbyggande (TAKU) i sin tur har gått upp. Att anbudsprisindex har sjunkit har lett till att maximipriset i projektplanen kalkylmässigt har minskat med 132 000 euro. Prislistans höjda nivå har för sin del medfört att översiktsplanestadiets kostnader kalkylmässigt har stigit med 454 000 euro.

Finansiering av projektet och tidtabell

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2019–2028, som bifogats budgeten för år 2019, har det reserverats 10 miljoner euro åren 2020–2021 för att planera och genomföra ombyggnaden. Det finansieringsbehov på 17 miljoner euro som projektet kräver har beaktats i beredningen av förslaget till nytt byggnadsprogram.

Genomförandet av projektet delas upp i en separat rivningsentreprenad och den egentliga ombyggnadsentreprenaden. Rivningsentreprenaden påbörjas när verksamheten har flyttat över till tillfälliga lokaler, vilket uppskattas ske i april 2020. Det är meningen att ombyggnadsentreprenaden ska börja i november 2020 och bli klar i juni 2022.

Lokalkostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Projektets uppskattade lokalkostnad, dvs. interna månadshyra uppgår till ca 33,43 euro/m² lägenhetsyta, sammanlagt 108 246 euro i månaden och 1 298 956 euro om året. Grunden för hyran per kvadratmeter är 3 238 m² lägenhetsyta. Kapitalhyrans andel är 29,42 euro/m² lägenhetsyta, underhållshyrans andel 4,01 euro/m² lägenhetsyta och kostnaden för tillfälliga lokaler 3,78 euro/m² lägenhetsyta. Den slutliga kapitalhyran justeras efter de verkliga kostnaderna. Underhållshyran justeras så att den motsvarar underhållshyran vid tidpunkten då projektet slutförs.

Ombyggnadsinvesteringen har ett avkastningskrav på 1,5 procent, och den har en avskrivningstid på 30 år. Det sägs i anvisningarna för behandling av lokalprojekt att man beträffande kulturhistoriskt värdefulla byggnader i undantagsfall kan föreslå ett avkastningskrav som understiger 3 procent. Med ett avkastningskrav på 3 procent skulle den interna månadshyran uppgå till ca 43,02 euro/m² lägenhetsyta, totalt 139 299 euro i månaden och 1 671 585 euro om året. Kapitalhyrans andel vore 39,01 euro/m² lägenhetsyta.

För de tillfälliga lokalerna betalar fostrans- och utbildningssektorn under byggnadstiden en hyra som motsvarar hyran för de befintliga lokalerna. Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna har i enlighet med anvisningarna för behandling av lokalprojekt beaktats i den kommande kapitalhyran. Den i projektplanen presenterade uppskattningen av kostnaderna för de tillfälliga lokalerna har visat sig otillräcklig efter att anbudsförfarandet har avgjorts och efter att den tid som ombyggnaden kräver har preciserats, varför de tillfälliga lokalernas andel av lokalkostnaderna har stigit.

Tehtaankadun ala-asteen koulus nuvarande månadshyra är 16,90 euro/m² lägenhetsyta, sammanlagt 58 911 euro i månaden och 706 929 euro om året, varav kapitalhyrans andel är 13,06 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans andel 3,84 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran är 3 485 m² lägenhetsyta.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande 22.10.2019 (§ 346) tillstyrkt höjningen av maximipriset i projektplanen. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.

Behörighet beträffande projektplaner

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 729

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 346

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 1 600 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteensä 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 217 000 euroa) kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voidaan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida toimialan talousarviossa.

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 § 80

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muutoksen.

10.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen@hel.fi

Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen@hel.fi

Stadsfullmäktige 22.05.2019 § 149

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulu, daterad 3.12.2018, enligt vilken projektet omfattar högst 4 329 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 15 400 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för september 2018.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Tehtaankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än planerat. (Daniel Sazonov)
 
 
2
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden dessutom utreder hur anmälningarna om inneluftssymtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaankadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Helsingfors. (Ted Apter)
 
 
3
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ansvarsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som överskrider sektorsgränserna.
 
 
 
Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituationen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation eller ändrade budskap.
 
 
 
Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sektorerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsgränserna och som kräver snabb invånarkommunikation. (Matti Parpala)
Behandling

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Petra Malin föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Tehtaankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än planerat.

Ledamoten Ted Apter understödd av ledamoten Dani Niskanen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden dessutom utreder hur anmälningarna om inneluftssymtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaankadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Helsingfors.

Ledamoten Matti Parpala understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ansvarsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som överskrider sektorsgränserna.
 
 
 
Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituationen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation eller ändrade budskap.
 
 
 
Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sektorerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsgränserna och som kräver snabb invånarkommunikation.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Daniel Sazonovs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Tehtaankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än planerat.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 85
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Daniel Sazonovs förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Ted Apters förslag till hemställningskäm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att staden dessutom utreder hur anmälningarna om inneluftssymtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaankadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 81
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 4
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Ted Apters förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Matti Parpalas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ansvarsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som överskrider sektorsgränserna. Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituationen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation eller ändrade budskap. Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sektorerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsgränserna och som kräver snabb invånarkommunikation.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 3
Pentti Arajärvi, Joonas Kolehmainen, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Matti Parpalas förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, projektchef, telefon: 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 22.11.2018 § 16

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata Arkkitehdit NRT Oy:ltä lisätyönä Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomana yhteensä 6 250 eurolla.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdit NRT Oy:ltä on 30.5.2017 tilattu (T201705417) voimassa olleeseen pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimukseen 2016-2017  
Klk § 497 12.11.2015 perustuen Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomaan kattohintaan 75 606 euroa. Nyt tehtävän lisätyötilauksen jälkeen työtä on tilattu yhteensä arvonlisäverottomaan kattohintaan
81 856 euroa.

Hankesuunnittelun aikana koulun laajennusta koskevaan pää- ja arkkitehtisuunnittelutoimeksiannon sisältöön on tullut seuraavia, työmäärää lisänneitä muutoksia:

• Tilaajan toimesta laaditun lähtötietomallin puutteiden korjaaminen 
(80 h)

• Viime hetken muutokset hankesuunnitelma-aineistoon: paljeovien lisäys aulatiloihin sekä iv-kanavistojen muutokset opetus- ja aulatiloissa (20 h)

Päätös perustuu hankintalain 136 §.

Sen mukaan lisätilaus voidaan tehdä, mikäli alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisätiedot

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 20.11.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, projektchef, telefon: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Bilagor

1. Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.