Vuokrausperiaatteet, Honkasuon Perhosniityn asunto- ja autopaikkatontit 33358/2-4 ja 33357/2-10 sekä korttelit 33362 – 33365 ja 33367 - 33368

HEL 2018-011801
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 113 §

Arrendeprinciper för vissa tomter i Kårböle (Hongasmossa, Fjärilsängen)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper i enlighet med bilaga 1 för de planerade tomterna, eller de bostads- och bilplatstomter som senare bildas av dessa, från en senare bestämd tidpunkt till 31.12.2080.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Uppgifter om detaljplanen

Gällande detaljplan för Hongasmossa, nr 11870, godkändes av stadsfullmäktige 29.8.2012 och vann laga kraft 24.4.2015. Området har planlagts för småhusdominerat boende. Enligt detaljplanebestämmelserna ska principerna för lågenergibyggande följas och förnybara energiformer utnyttjas i hela detaljplaneområdet. Dessutom gäller en detaljplanebestämmelse som förpliktar till byggande i trä för hela detaljplaneområdet.

Enligt detaljplan nr 11870 hör kvarteren 33357, 33358, 33362, 33363, 33364, 33365, 33367 och 33368 till kvartersområden för bostadshus (A) och småhus (AP, AP-1). I kvarteren ingår också bilplatstomter (LPA) och tomter för gemensam gård (AH) som betjänar boende. På tomten 33367/1 har det dessutom betecknats en byggnadsyta på vilken en butik får byggas. Avsikten är att de kopplade småhusbostäderna (AP-1) ska förverkligas dels i bolagsform, dels som stadssmåhus med egen tomt.

Tomternas byggrätter anges i detaljplanen i form av siffror eller sifferserier som omvandlade till tomtexploateringstal motsvarar storleksklassen 0,50–0,60 (AP-1) eller 0,40–0,50 (AP) på småhustomterna. På bostadstomterna (A), på vilka det är möjligt att bygga hus i två, tre och/eller fyra våningar är tomtexploateringstalen 0,4–0,8.

En karta över läget finns som bilaga 2. Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 3.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 5.11.2018 (691 §) reservera de planerade tomterna 2–9 i kvarteret 33357, de planerade tomterna 1–7 i kvarteret 33362 och de planerade tomterna 1–8 i kvarteret 33363 för upplåtelse genom ett särskilt anmälningsförfarande och ett förhandlat förfarande för självbyggande och/eller byggentreprenad i grupp.

Samtidigt reserverade stadsstyrelsen tomterna 33358/2–4 (AP) till Mangrove Oy, tomten 33363/10 (AP-1) till Rakennusliike Rogel Oy, tomterna 33364/1–6 (AP) till Kastelli-talot Oy, tomten 33365/3 (A) till Sajucon Oy och tomten 33365/4 (A) till Jukkatalo Oy. Bostadstomterna ovan reserverades för planering och byggande av prisreglerade bostäder (s.k. halvhitas).

För tomterna 2–4 i kvarteret 33358 gäller en ändring av tomtindelningen enligt vilken tomterna har slagits samman till en ny tomt nr 5. Den nya tomten är ännu inte antecknad i fastighetsregistret men arbetena i terrängen är färdiga och enligt en uppskattning blir tomten antecknad i registret i början av april 2019.

Inga reserveringar gäller för tomterna i kvarteren 33367 (A) och 33368 (A).

Tomterna för gemensam gård och bilplatstomterna överlåts till de ovannämnda mottagarna av bostadstomtsreserveringar. Enligt vedertagen praxis fattas det inga separata reserveringsbeslut om dessa tomter, utan de överlåts på basis av reserveringarna av bostadstomter i enlighet med vad som anvisas i detaljplanen.

Förslag till arrendeprinciper

Arrendet har bestämts med beaktande av tidigare fastställda arrendeprinciper för samma eller motsvarande område, och en enhetlig och konsekvent prissättning har eftersträvats. I fråga om tomterna för gemensam gård och bilplatstomten har man i sin tur följt den prissättning som staden allmänt följer.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige beslutade 12.9.2018 (§ 232) till 31.12.2080 utarrendera bostadstomterna 33400/1–2, 33401/2–3 och 33403/1, vilka ingår i detaljplaneändring nr 12166 för Sydbranten i Kungseken och på vilka det ska genomföras produktion av hitasbostäder eller produktion av hyres- eller bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 25 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om bostadshus (A) och 28 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om småhus (AP).

Stadsfullmäktige beslutade dessutom till 31.12.2080 utarrendera tomterna 33401/1 och 33403/2, vilka ingår i samma detaljplan och på vilka det ska genomföras produktion av oreglerade ägar- eller hyresbostäder, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 30 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om bostadshus (A) och 33 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om småhus (AP).

Stadsfullmäktige fastställde 17.6.2015 (§ 173) arrendegrunder för bostadstomten (A) 33366/1 i Fjärilsängen i Hongasmossa, enligt vilka årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 26 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om bostadsproduktion utan reglering och 23 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd.

Stadsfullmäktige fastställde 25.9.2013 (§ 289) arrendegrunder för området Aspfjärilen i Hongasmossa, enligt vilka årsarrendet för tomter för bostadshus (A) och småhus (AP) bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 28 = 100” motsvaras av priset 26 euro/m² vy (A) och 28 euro/m² vy (AP) i fråga om oreglerad bostadsproduktion.

Enligt ett beslut av stadsstyrelsen tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Arrendeprinciper

Bostadsområdena Kungseken och Hongasmossa avviker något från varandra bland annat i fråga om byggandets täthet, trafikförbindelserna och utbudet av motions- och idrottsmöjligheter och grönområden på nära avstånd. Med beaktande av faktorerna ovan föreslås det att arrendegrunderna för tomterna i Hongasmossa ska vara ca 10 % lägre än för dessa i Sydbranten i Kungseken. Därför föreslås det i fråga om den oreglerade bostadsproduktionen att arrendegrunderna för tomterna i Hongasmossa ska vara 2–3 euro lägre än för motsvarande tomter i Kungseken.

Årsarrendena för bostadstomterna 33357/2–9 och 33358/2–4 (tomten 33358/5 som bildas) och bostadstomterna i kvarteren 33362, 33363, 33364 och 33365, på vilka prisreglerad bostadsproduktion ska genomföras, bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro/m² bostadsvåningsyta (nuvärde 549 euro) i fråga om bostadshus (A), 30 euro/m² bostadsvåningsyta (nuvärde 588 euro) i fråga om småhus (AP) och 28 euro/m² bostadsvåningsyta (nuvärde 549 euro) i fråga om tomter för stadssmåhus (AP-1).

Årsarrendena för bostadstomterna (A) 33367 och 33368 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro/m² bostadsvåningsyta (nuvärde 549 euro) för produktion av bostäder med prisreglering och oreglerad bostadsproduktion på tomterna för bostadshus (A). Årsarrendet för tomterna i kvarteren 33367 och 33368 för produktion av hitasägarbostäder, bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd (långfristigt räntestöd) eller hyresbostäder med statligt räntestöd (långfristigt räntestöd) bestäms så att poängtalet 100 för levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 24 euro/m² bostadsvåningsyta (nuvärde 470 euro).

Årsarrendet för butiks- och affärsloker, kontor eller arbetslokaler som eventuellt byggs på bostadstomterna och för lokaler för offentlig service bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro/m² (nuvärde 549 euro) i fråga om lokaler för dagligvarubutiker och 14 euro/m² (nuvärde 274 euro) i fråga om övriga lokaler.

Årsarrendet för tomterna för gemensam gård (AH) och för bilplatstomterna (LPA) fastställs enligt vedertagen praxis så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro/m² tomtyta (nuvärde 19,60 euro/m² våningsyta, index 10/2018).

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår då till ca 2,2 euro/m² lägenhetsyta i månaden på tomterna med beteckningen A och A-1 och 2,4 euro/m² lägenhetsyta i månaden på småhustomterna. Under en eventuell Ara-nedsättning blir effekten 1,8 respektive 1,9 euro/m² lägenhetsyta i månaden.

Arrendetiden föreslås vara ca 60 år, så att arrendeavtalen är i kraft ända fram till 31.12.2080.

Till slut

Stadsmiljönämnden har 4.12.2018 (§ 624) föreslagit stadsstyrelsen att arrendeprinciper för bostadstomterna, tomterna för gemensam gård och bilplatstomterna i Fjärilsängen i Hongasmossa i Kårböle ska fastställas. Det framgår av nämndens framställning att framställningen gäller för tomterna 33357/2–10, 33358/2–4 och för kvarteren 33362–33365, 33367 och 33368, vilka ingår i detaljplan nr 11870. I bilaga 1 till nämndens föredragningslista med förslaget till arrendeprinciper för de tomter som är objekt för detta förslag har dock arrendeprinciper för tomterna för s.k. stadssmåhus fallit bort. Nämndens framställning har till denna del kompletterats så att den omfattar även arrendeprinciper för tomterna 33357/2–9 och för kvarteren 33362 och 33363.

Stäng

Kaupunginhallitus 18.03.2019 § 195

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti siitä ilmeneville suunnitelluille tonteille tai niistä vastaisuudessa muodostettaville asunto- ja autopaikkatonteille myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 624

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Honkasuon asemakaavaan nro 11870 sisältyville liitteestä 1 ilmeneville suunnitelluille tonteille tai niistä vastaisuudessa muodostettaville asunto- ja autopaikkatonteille vahvistetaan vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.04.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi