Valtuustoaloite, Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen

HEL 2018-012501
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 69 §

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av rekreationsanvändningen av Vårdö

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Emma Kari och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors, sedan situationen förändrats efter högsta förvaltningsdomstolens avgörande i ärendet, ska skrida till åtgärder för att utveckla rekreationstjänsterna på Vårdö och för att förbättra öns transportförbindelser. Samtidigt borde främjandet av rekreationsanvändningen av Vårdö göras till en del av Helsingfors havsstrategi.

Stadsstyrelsen återremitterade ärendet för ny beredning utgående från att det ska göras upp en plan om hur rekreationsanvändningen av Vårdö i enlighet med havsstrategin kan främjas genom tillfälliga åtgärder tills områdets planläggningssituation blir klar.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorns markanvändningsdirektör har godkänt åtgärder som främjar den tillfälliga rekreationsanvändningen av Vårdö och havsstrategin åren 2019–2020 utgående från att totalkostnaderna för åtgärderna uppgår till högst 150 000 euro (28.11.2019, 127 §) Följande åtgärder har godkänts för genomförande:

  • Iståndsättning och underhåll av stigarna, inklusive byggande av trappor, skötsel och röjning av kanterna vid huvudstigen och lottområdet samt rensning av ängen
  • Planering och realisering av vägledningen
  • Säkerställande av de nuvarande toaletternas och avfallshanteringens funktionsduglighet
  • Ordnande av service och underhåll
  • Förbättring av åtkomligheten, bl.a. möjlighet för småbåtar att använda de nuvarande pontonbryggorna och markering av landstigningsplatser

Den tillfälliga rekreationsanvändningen av Vårdö som en del av havsstrategin har beretts i en gemensam arbetsgrupp för stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn, projektet havsstrategin och Stara. Beredningen sker i samarbete med Vårdö Sällskapet rf.

Utöver dessa har tjänsten hantering av byggd egendoms enhet infrastrukturegendom utarbetat en översiktsplan om förnyande av förbindelsebåtsbryggorna på Vårdö (på Rävsunds och Vårdös sida). Det är meningen att inleda byggplaneringen våren 2020. Bryggan på Vårdös sida genomgick en nödrenovering sommaren 2018, men det blir aktuellt att förnya bryggan först efter några år. Kostnadskalkylen för ombyggnad av bryggorna till en nivå som motsvarar nuläget uppgår enligt översiktsplanefasen till ca 250 000 euro.

I medborgarbudgeteringens OmaStadi-planer blev förslaget om en solelfärja till Rävsund valt för genomförande i omröstningen för sydöstra stordistriktet. På en soleldriven färja kan man transportera ca 12 personer åt gången. Målet är att underlätta tillträdet till Vårdö genom ett sätt som har ett skäligt pris och som är miljövänligt och tillgängligt. Solelfärjans bryggarrangemang ska lösas antingen med en pontonbrygga eller med en båtramp innan trafikeringen inleds. För samordningen av OmaStadi-förslagen ansvarar kultur- och fritidssektorn i samarbete med stadsmiljösektorn.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. Förslaget har inte blivit färdigt inom den bestämda tiden eftersom beredningen av ärendet tog en längre tid än beräknat med anledning av att ärendet är utmanande och att det kom in ett projektförslag genom medborgarbudgeteringen.

Stäng

Stadsfullmäktige 12.02.2020 § 44

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 78

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

13.05.2019 Palautettiin

06.05.2019 Pöydälle

05.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 38

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa antamiinsa lausuntoihin (13.2.2018, 79 § ja 5.3.2019, 116 §) Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä ja saaren avaamisesta laajempaan käyttöön.

Samalla lautakunta toteaa, että maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevien toimenpiteiden suorittamisen vuosille 2019−2020 siten, että toimenpiteiden enimmäiskustannus on yhteensä enintään 150 000 euroa (28.11.2019, 127 §).

Samalla maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä vuosina 2019−2020 toteutettavaksi seuraavat Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevat toimenpiteet:

  • Reittien kunnostusta ja hoitoa, sisältäen portaiden rakentamista, pääpolun ja palsta-alueen reunojen hoitoa ja raivausta sekä niityn avausta
  • Opastuksen suunnittelua ja toteutusta
  • Nykyisten käymälöiden ja jätehuollon toimivuuden varmistamista
  • Huollon ja ylläpidon järjestämistä
  • Saavutettavuuden parantamista mm. avaamalla nykyisiä ponttonilaitureita pienvenekäyttöön ja rantautumispaikkoja merkitsemällä

Väliaikaista virkistyskäyttöä on valmistellut kaupunkiympäristön toimialan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginkanslian ja Staran yhteinen työryhmä. Valmistelua tehdään yhteistyössä Vartiosaari-seuran kanssa.

Näiden lisäksi rakennetun omaisuuden hallinnan infraomaisuus -yksikössä on laadittu yleissuunnitelma Vartiosaaren yhteysvenelaiturien uusimisesta (Reposalmen ja Vartiosaaren puoli). Rakennussuunnittelu on tarkoitus aloittaa tänä keväänä. Vartiosaaren puoleiselle laiturille tehtiin hätäkorjaus kesällä 2018, mutta laiturin uusiminen on ajankohtaista viimeistään muutaman vuoden kuluttua. Laiturien uusimisen kustannusarvio nykyistä vastaavaan tasoon on yleissuunnitelmavaiheen perusteella noin 250 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmien kaakkoisen suurpiirin äänestyksessä Vartiosaaren aurinkosähkölautta Reposalmeen -niminen ehdotus meni läpi ja toteutetaan tulevien vuosien aikana. Aurinkosähkökäyttöisellä lautalla voi kuljettaa kerrallaan noin 12 henkeä ja se on kohtuuhintainen, ympäristöystävällinen ja esteetön ratkaisu helpottamaan Vartiosaareen pääsyä. Aurinkosähkölautan operointia ei ole suotavaa järjestää yhteysvenelaitureilta, koska se haittaa varsinaisen käyttötarkoituksen mukaista liikennöintiä, Vartiosaaressa olevan yhteysvenelaiturin korkeustaso ei myöskään sovi lautalle. Aurinkosähkölautan laiturijärjestelyt tulee ratkaista ennen liikennöinnin alkua joko ponttonilaiturilla tai veneluiskalla. Omastadi-ehdotuksen koordinoinnista vastaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Vartiosaareen laaditaan pidemmällä aikavälillä virkistyskäyttöä ohjaava hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa metsiä ja avoimia alueita, reitistöä ja yhteyksiä saareen, palveluita, kasvillisuuden kehittämisperiaatteita, ulkoilu- ja virkistystoimintoja, paikallista energiantuotantoa sekä saaren huollon järjestämistä.

05.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Niina Strengell, maisema-arkkitehti: 310 37072

niina.strengell@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.03.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi