Tietojen luovuttaminen Helsingin sovittelutoiminnasta terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tutkimusta varten

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-013136
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Tietojen luovuttaminen Helsingin sovittelutoiminnasta terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tutkimusta varten

Kommunikationsdirektör

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, ettei Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle luovuteta Helsingin sovittelutoimintaan ohjattujen vuoden 2017 lähisuhdeväkivallan uhrien yhteystietoja.

Päätöksen perustelut

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on pyytänyt kirjeellään 25.10.2018 Helsingin sovittelutoimintaa osallistumaan kyselytutkimukseen, joka koskee kaikkia Manner-Suomessa lähisuhdeväkivaltaan vuonna 2017 ohjattuja uhreja (julkisuuslaki 28 §).

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen pyytämät tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja (julkisuuslaki 24 §). Sovittelutoiminta ei ole saanut näitä tietoja asiakkaan antaman luvan perusteella vaan ne käyvät ilmi joko poliisin tai syyttäjän toimittamasta esitutkintamateriaalista. Joukossa on myös asianosaisia, jotka eivät ole olleet tietoisia asiansa ohjaamisesta sovitteluun. Sovittelutoiminta ei näin olleen ole pystynyt varmistamaan asiakkaiden suostumusta tietojen käytölle tai luovuttamiselle.

Julkisuuslain 28 § ei anna ehdotonta oikeutta saada tutkimuslupaa tai oikeutta saada tutkimukseen tarvittavia tietoja. Lupa voidaan evätä, jos tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Jos tiedot on annettu viranomaiselle sen suostumuksella, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, lupaa ei saa myöntää vastoin suostumusta tiedon käytölle ja luovutukselle asetettuja ehtoja.

Lain rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 20 §:n mukaan sovittelutoimisto päättää tiedon antamisesta sovitteluun liittyvästä asiakirjasta, joka on sovittelijan tai sovittelutoimiston hallussa.

Detta beslut publicerades 19.12.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Seppälä, osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 79780

johanna.m.seppala@hel.fi