Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan tehtävä, suomi toisena kielenä opetus, työavain 5-3611-18

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-013520
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan tehtävä, suomi toisena kielenä opetus, työavain 5-3611-18

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston suomi toisena kielenä –tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään filosofian maisteri ********** määräajaksi 14.1.2019 – 31.7.2019. Määräaikaisuuden syynä on tilapäinen lisäopettajatarve.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 29.11. – 13.12.2018 haettavana suomi toisena kielenä –tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2019 – 31.7.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3611-18. Määräaikaan 13.12.2018 klo 16.00 mennessä tehtävään haki 21 henkilöä. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat kutsuttiin ryhmähaastatteluun. Heistä valittiin yksi hakija henkilökohtaiseen haastatteluun.

********** täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevan 14 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot sekä tehtävälle asetetut lisäedellytykset.

********** on suorittanut tehtävään soveltuvan filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan suomen kieli sekä opettajan pedagogiset opinnot.

********** täyttää tehtävän lisäedellytykset sekä eduksi luettavat seikat koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Hänellä on tuoretta kokemusta suomen kielen opetuksesta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa, kokemusta ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä käytännön kokemusta opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelusta. Hän on toteuttanut suomen kielen opetusta työskennellen monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa.

Kokonaisarvion perusteella ********** on tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Detta beslut publicerades 03.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6