Valtuustoaloite, kaupungin matkaohjeistuksen päivitys

HEL 2019-000648
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 162 §

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om uppdatering av stadens reseanvisningar

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Leo Stranius och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska utreda möjligheten att kompensera utsläpp som resor med flyg medför och komplettera sina reseanvisningar så att de uppmuntrar till att man vid tjänsteresor väljer färdsätt som orsakar små eller inga utsläpp.

Beaktande av miljösynpunkter kommer att införas i Helsingfors stads reseanvisningar, som håller på att skrivas om. På tjänsteresor ska man tillämpa utsläppsminskningsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 bland annat i fråga om flygresor.

Då tjänsteresans totalkostnad bedöms, ska man beakta resekostnader, inbesparad arbetstid och miljöeffekter. Enligt de nya anvisningarna ska den som är på tjänsteresa färdas på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt med beaktande av kolneutralitetsmålet.

Resor i hemlandet ska man i regel göra på annat sätt än med flyg. Reser man i tjänsten inom Helsingfors ska man primärt nyttja kollektivtrafiken eller åka cykel. Dessutom ska man som alternativ till resande nyttja distansförbindelse då det är möjligt.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att stadskansliet i anslutning till anbudsförfarandet om resetjänster kommer att beakta kompensation av utsläpp som orsakas av flygresande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 301

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Sari Kuutamo, arbetsmarknadsexpert, telefon: 09 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi