Hankinta, Staran luonnonkivityöt, alue 3, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-000711
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Hankinta, Staran luonnonkivityöt, alue 3, itäiset kaupunginosat, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1, Rakentamispalveluliikelaitos

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 11.7.2019 antaman Kahvikadun suojatien nupukivet lisätyötarjouksen.

Nupukivet Korpilahden musta 50 m2 444 € m2 22 200 €

Nupukivet Viitasaaren valkea 50 m2 350 € m2 17 500 €

Nupukivien (n.100 m2) saumaus S-06 kuivabetonilla 64 €/ m2 6 400 €

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 46 100 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran luonnonkivityöt urakan ajalle 1.4 -30.11.2019. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan alkuvuodesta 2019 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 28.2.2019/ § 20.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vai-kuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Kahvikadun suojatie kivityöstä, joka tulee tehdä kiviladuilla joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 46 100 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän päätöksen johdosta.

Detta beslut publicerades 15.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.