Myynti, Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi -nimisen yhtiön osakkeet, Föreningen Konstsamfundet r.f.

HEL 2019-002136
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 229 §

Försäljning av aktierna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade sälja de aktier (serie C, nr 1–3819) som berättigar till besittning av affärslokalerna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors till Mercator Fastigheter Ab på följande villkor:

 • Köpesumman är trettiotre miljoner femhundratusen (33 500 000) euro.
 • I övrigt gäller villkoren i köpebrevet i bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Bakgrund

Helsingfors stad och Föreningen Konstsamfundet r.f. (nedan Konstsamfundet) har år 2014 inrättat (stadsfullmäktige 21.5.2014, § 198) det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors. Konstsamfundet äger 69,15 % av aktierna i bolaget. Helsingfors stad äger 30,85 % av aktierna. Enligt delägaravtalet (punkt 4.5.) har Konstsamfundet förköpsrätt till aktierna i stadens ägo. Helsingfors stad är skyldig att före ingående av ett bindande överlåtelseavtal ge Konstsamfundet möjlighet att inlösa de aktier i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors som är i stadens ägo. Köparen Mercator Fastigheter Ab är Konstsamfundets dotterbolag.

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors verksamhetsområde är med stöd av ett arrendeavtal att besitta en del av tomten 1 (fastighetsbeteckning 91-4-194-1, adress Mannerheimvägen 22–24) i kvarteret 194 i 4 stadsdelen (Kampen) och äga de byggnader och konstruktioner som är belägna på tomtdelen. Bolaget kan utöva hyresverksamhet i lokalerna och områdena i sin besittning. Konstsamfundets aktier berättigar till besittning av museilokalerna och stadens aktier berättigar till besittning av affärslokalerna.

Enheten fastighetsutveckling i stadsmiljösektorns utvecklingstjänster har under våren 2019 förhandlat med koncernen Konstsamfundet om försäljning av de aktier som berättigar till besittning av affärslokalerna i Glaspalatset för en köpesumma på 33 500 000 euro. Köparen har gett ett preliminärt anbud 8.5.2019 och ett slutligt bindande anbud 28.5.2019.

Köpebrevet finns som bilaga 1. Delägaravtalet finns som bilaga 2.

Uppgifter om köparen

Föreningen Konstsamfundet r.f. är en solid finländsk allmännyttig förening vars stadgeenliga uppgift är att främja bildkonst och svenskspråkig kultur. I detta syfte stöder föreningen förläggande av vissa svenskspråkiga tidningar i Finland, till exempel Hufvudstadsbladet, genom KSF Media Ab. Konstsamfundets dotterbolag Mercator Fastigheter Ab är ett bolag som fokuserar på ägande av fastigheter och affärslokaler.

Detaljplaneuppgifter och uppgifter om byggnaden

För området gäller detaljplan nr 12298 fastställd 20.11.2015. Byggnaden Glaspalatset har i detaljplanen hänförts till ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K). Glaspalatset är i detaljplanen skyddat med beteckningen sr-1. Byggnaden representerar den funktionalistiska stilriktningen. Affärslokalerna i Helsingfors stads besittning ligger i byggnadens första och andra våning. I källaren finns några små förråd och gemensamma socialutrymmen för företagarna i restaurangbranschen. Lokalerna i stadens besittning har en lägenhetsyta på ca 2 500 m² och totala ytan är 2 701 m².

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors har arrenderat tomten 4-218-1 i stadens ägo. Tomtens yta är 7 383 m². Arrendeavtalet gäller till 31.12.2075.

Den senaste ombyggnaden av Glaspalatset genomfördes åren 2016–2018. I en nybyggnad under Glaspalatstorget har utställningslokaler för museet Amos Rex blivit färdiga sommaren 2018.

Affärslokalerna i stadens ägo har hyrts ut. De viktigaste hyresgästerna är företag i restaurang- och kafébranschen. Dessutom är många av de mest betydande aktörerna inom finländsk design verksamma i byggnaden. Hyresgästernas ställning ändras inte i aktieaffären.

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 3.

Försäljning av aktierna

Enligt Helsingfors stads fastighetspolitiska program utövar staden aktiv ägarpolitik genom att avstå från de lokaler som inte är nödvändiga för stadens egen tjänsteproduktion och vilkas ägande inte är motiverat av andra strategiska skäl eller på grund av servicelokalsbehov på lång sikt. Byggnaden Glaspalatset har nyss gått igenom en ombyggnad och försäljningstidpunkten är kommersiellt utmärkt för staden.

I och med aktieaffären överförs besittningen av hela fastigheten till en och samma ägare. Detta är ändamålsenligt på längre sikt.

Köpesumman är ca 13 400 euro per uthyrbar kvadratmeter. Jones Lang LaSalle Finland Oy har 24.4.2019 gett ett utlåtande om objektets värde. Utifrån utlåtandet kan man konstatera att den föreslagna köpesumman stämmer överens med den gängse prisnivån med beaktande av objektets läge och användningsändamål. Köpesumman påverkas dessutom av sänkningen i avkastningsvärdena på marknaden, skyddet (sr-1) av Glaspalatset och nödvändiga kommande renoveringar såsom ombyggnaden av yttertaket med värmeisoleringar och ombyggnaden av hissteknikerna.

Försäljningen av de aktier som berättigar till besittning av affärslokalerna i Glaspalatset verkställer Helsingfors stads strategi för ägande av fastigheter i och med att staden avstår från de fastigheter som inte är nödvändiga för stadens egen tjänsteproduktion.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 11 punkten i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige besluta om överlåtelse av lös egendom i stadens ägo då värdet på egendomen överstiger 5 miljoner euro.

Till slut

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadsstyrelsen för avsikt att bemyndiga chefen för enheten tomter i stadsmiljösektorns tjänst tomter och utveckling av markegendomen eller en av chefen förordnad person att underteckna köpebrevet och vid behov göra smärre ändringar i detta.

Värderingsinstrumentet är en sekretessbelagd handling (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 punkten). De förtroendevalda har tillfälle att ta del av handlingen på stadens registratorskontor när föredragningslistan har publicerats. På sammanträdesdagen finns de tillgängliga hos sammanträdets sekreterare.

Stäng

Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 472

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myy Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin liiketilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet (C-sarja, numerot 1-3819) Mercator Fastigheter Ab:lle seuraavin ehdoin:

 • Kauppahinta on kolmekymmentäkolmemiljoonaa viisisataatuhatta (33 500 000) euroa.
 • Muilta osin noudatetaan liitteenä 1 olevan kauppakirjan ehtoja.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 332

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin liiketilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ( C-sarja, numerot 1 - 3819 ) myymistä Förening Konstsamfundet r.f:n tytäryhtiö Mercator Fastigheter Ab:lle seuraavin ehdoin:

 • Kauppahinta on kolmekymmentäkolmemiljoonaa viisisataatuhatta (33 500 000) euroa.
 • Muilta osin noudatetaan liitteenä 1 olevan kauppakirjan ehtoja.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön päällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Yhteenveto

Helsingin kaupunki ja Föreningen Konstsamfundet r.f. (jatkossa Konstsamfundet) ovat perustaneet vuonna 2014 (kaupunginvaltuusto 21.5.2014, § 198) keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors (suomeksi Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi). Konstsamfundet omistaa yhtiön osakkeista 69,15 % ja Helsingin kaupunki omistaa 30,85 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita osaa Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 194 olevasta tontista nro 1 (kiinteistötunnus 91-4-194-1, osoite Mannerheimintie 22-24) ja omistaa sillä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat. Yhtiö voi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa ja alueilla vuokraustoimintaa. Konstsamfundetin osakkeet oikeuttavat museotilojen hallintaan ja kaupungin osakkeet oikeuttavat ns. kaupallisten tilojen hallintaan.

Kaupunkiympäristön toimialan kehittämispalveluiden kiinteistökehitysyksikkö on osakassopimuksen 4.5. kohdan ”Yhtiön osakkeiden luovutus” perusteella käynyt kaupan kohteen osalta myyntineuvottelut keväällä 2019.

Kiinteistökehitysyksikkö on neuvotellut Konstamfundetin konsernin kanssa Lasipalatsin liiketilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä hintaan 33 500 000 euroa. Ostaja on esittänyt alustavan tarjouksen 8.5.2019 ja lopullisen sitovan tarjouksen 28.5.2019. Neuvottelujen tuloksena on laadittu kauppakirja.

Rakennuksessa on tehty peruskorjaus vuosina 2016–2018. Lasipalatsin aukion alle on uudisrakennuksen myötä valmistunut kesällä 2018 näyttelytilat Amos Rex museon käyttöön.

Kaupungin hallinnoimat liiketilat on vuokrattu. Merkittävimpinä vuokralaisina ovat ravintola- ja kahvila-alan yrityksiä. Lisäksi rakennuksessa toimii useita oman alansa merkittävimpiä suomalaisia designin toimijoita. Vuokralaisten asema säilyy ennallaan tämän osakekaupan jälkeen.

Osakekauppa on kaupungin kannalta perusteltu. Kauppa on valmisteilla olevan kiinteistöstrategian linjausten mukainen. Liiketiloilla ei ole tulevaisuudessa kaupungin omaa palvelukäyttöä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Risto Heikkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23101

risto.heikkinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 12.09.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi