Vahingonkorvaus, autovaurio, 10.2.2019, Koskelantie länteen

HEL 2019-002877
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 58 §

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 3.4.2019 § 7

Direktionen för affärsverket byggtjänsten (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan tekemästä päätöksestä 3.4.2019 § 7 koskien korvaushakemusta autovauriosta ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai näyttöä, jonka perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Korvauksenhakija on 18.4.2019 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 3.4.2019 § 7, jolla yksikönjohtaja on hylännyt hakijan korvaushakemuksen.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksen hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 4.4.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut ajoneuvollaan Lahdentietä Koskelantielle, ja saapuessaan tietyömaan kohdalle hakija on kertomansa mukaan hidastanut ajonopeuden lähes kävelyvauhdiksi. Etäisyys edellä ajavaan oli ollut noin autonmitan verran. Hakijan mukaan ajoradalla olevalla kaistan kavennuksen kohdalla vasen etupyörä oli uponnut vesikuoppaan ja auton alta oli kuulunut paukahdus. Ajoneuvon moottorin öljypohja oli ottanut kosketuksen ajoradalla olevaan kaivon kanteen ja sen seurauksena öljypohjaan oli tullut halkeama. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan vahingosta aiheutuneet kustannukset vaatimuksensa mukaan, korjauksesta 999,20 euroa ja korvaus seisontapäivien ajalta 300,00 euroa, yhteensä 1.299,20 euroa.

Korvauksenhakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan Staraa korvaamaan ajoneuvonsa rikkoontumisesta aiheutuneet edellä mainitut kulut ja korvaukset.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu.

Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja sen suuruudesta sekä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä.

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan kyseisessä kohdassa Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kadun perusparantamiseen liittyviä töitä. Työyksikön selvityksen mukaan alueella oli liikenteen ohjaussuunnitelman mukaiset varoitus- ja nopeusrajoitusmerkit (30 km/h) paikallaan. Työmaalla olevien varoitus- ja nopeusrajoitusmerkkien tarkoitus on, että kaikki työmaa-alueella liikkuvat noudattavat varovaisuutta ja nopeusrajoituksia. Suurien liikennevirtojen vuoksi, tuhansia ajoneuvoja vuorokaudessa, ajorata pidettiin työmaa-alueella vähintäänkin hyvässä kunnossa koko työmaan ajan keston. Stara ei ole saanut muilta tienkäyttäjiltä vastaavanlaisia vahinkoilmoituksia samassa paikassa ennen tai jälkeen hakijan korvaushakemuksen vireille tuloa.

Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta hakijaa kohdanneesta vahingosta, sillä kyseinen tietyömaa oli merkitty autoilijoita varoittavilla laitteilla ja liikennemerkeillä koko rakentamisen ajan. Ajoneuvoa tiellä kuljettavalta edellytetään, että hän sovittaa ajoneuvonsa nopeuden muun muassa tien kunnon ja kelin mukaan sekä noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Esittelijä

Johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus perusteluna se, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta, koska hakijalle aiheutuneen vahingon ei katsota johtuneen Staran laiminlyönnistä. Asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Stäng

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 03.04.2019 § 7

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut ajoneuvollaan Lahden tietä Koskelantielle, saapuessaan tietyömaan kohdalle hakija kertomansa mukaan hidasti nopeuden lähes kävelyvauhdiksi. Etäisyys edellä ajavaan oli ollut noin auton mitan verran. Hakijan mukaan ajoradalla olevalla kaistan kavennuksen kohdalla vasen etupyörä oli uponnut vesikuoppaan auton alta oli kuulunut paukahdus. Ajoneuvon öljypohja oli ottanut kosketuksen ajoradalla olevaan kaivon kanteen ja sen seurauksena öljypohjaan oli tullut halkeama. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan vahingosta aiheutuneet kustannukset vaatimuksensa mukaan, korjauskustannukset 992,20 euroa ja korvaus seisontapäivien ajalta 300,00 euroa, yhteensä 1.299,20 euroa

Kyseisessä kohdassa Stara kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kadun perusparantamiseen liittyviä töitä. Työyksikön selvityksen mukaan alueella oli liikenteen ohjaussuunnitelman mukaiset varoitus- ja nopeusrajoitusmerkit (30 km/h) paikallaan. Työmaalla olevien varoitus- ja nopeusrajoitusmerkkien tarkoitus on, että kaikki työmaa-alueella liikkuvat noudattavat varovaisuutta ja nopeusrajoituksia. Suurien liikennevirtojen vuoksi, tuhansia ajoneuvoja vuorokaudessa, ajorata pidettiin työmaa-alueella vähintäänkin hyvässä kunnossa koko työmaan ajan keston. Minkäänlaisia ilmoituksia tapahtuneesta vahingosta tai sen aiheuttajasta ei katupäivystäjille, kohteen vastaavalle työnjohtajalle tai työmaalle ole tullut, ennen vahingonkorvausvaadetta eikä välittömästi tapahtumahetken jälkeen.

Edellä kerrotun perusteella Stara ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.06.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus
2. Alkuperäinen vahingonkorvausvaatimus
3. Kartta vahinkopaikasta
4. Kuvat
5. Vauriotarkastus
6. Kuitti

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.