Tapahtumayhteistyösopimus, Uinnin Nordic Tour Swim meet -osakilpailu, Suomen Uimaliitto ry

HEL 2019-003346
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Tapahtumayhteistyösopimus, Uinnin Nordic Tour -osakilpailu 'Swim meet 2019'

Motionstjänstchef

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä tapahtumayhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden ja Suomen Uimaliitto ry:n kesken. Sopimus koskee Nordic Tour Suomen osakilpailun, 'Swim meet' järjestämistä Helsingissä, Mäkelänrinteen uintikeskuksessa 1.-2.4.2019. Sopimuksen mukaisesti liikuntapalvelu maksaa Suomen Uimaliitto ry:lle 20 000 euroa Swim meet -kilpailun olosuhdekustannusten tukemiseksi. Muutoin sopimusehdot määritellään liitteenä olevan tapahtumayhteistyösopimuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki solmii Suomen Uimaliitto ry:n kanssa tapahtumayhteistyö-sopimuksen, jotta liitto voi järjestää uinnin Nordic Tourin Swim meet Suomen osakilpailunHelsingissä, Mäkelänrinteen Uimakeskuksessa 1.-2.4.2019. Tällä sopimuksella mahdollistetaan osaltaan kilpailujen toteuttaminen.

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja vahvistaa brändiä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä luoda näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” – kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat, että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Arena Helsinki Swim Meet uintikilpailu on osa pohjoismaista kilpailukiertuetta yhteistyössä Norjan ja Ruotsin kanssa. Kisoihin osallistuu 500 uimaria kymmenestä eri maasta, mukana useita Maailman mestareita ja Olympia mitalisteja.

Suomen Uimaliitto on sopinut järjestävänsä uinnin Nordic Tour -kisakiertueen avausosakilpailun keväällä 2019. Se järjestetään 50 metrin radalla Mäkelänrinteen uintikeskuksessa 1.–2. huhtikuuta. Uimaliitto järjestää tapahtuman yhteistyössä Helsingfors Simsällskapin kanssa.

Nordic Tour laajenee Suomen kilpailujen myötä kolmiosaiseksi. Viime vuonna Tourin muodostivat Tukholman Swim Open sekä Bergenin Swim Festival. Kisasarja televisioidaan EuroSportin välityksellä Euroopan laajuisesti.

Mahdollinen kilpailuista saavutettava voitto käytetään Suomen Uimaliitto ry:n kautta lajin kehitykseen.

Detta beslut publicerades 22.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Beslutsfattare

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö