Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, rakennusvalvontapalvelut, lupayksikkö 2, rakennusmestarin virka, työavain 6-66-19

HEL 2019-004577
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2. rakennusmestarin viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2. va. yksikön päällikkö päätti valita rakennusmestarin virkaan (017627) ********** 1.6.2019 alkaen 2943,58 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi va. yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä
tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan
ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran vastaanottoon ei sisälly koeaikaa, koska valittu henkilö on hoitanut rakennusmestarin virkaa Helsingin kaupungilla vuodesta 2018 alkaen.

Päätöksen perustelut

Rakennusmestarin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 1.6.2019 alkaen.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan muu kuin esimiestasoinen henkilöstö otetaan palvelussuhteeseen yksi yli -periaatteella, joten päättäjä on yksikön päällikkö.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 8.-23.4.2019. Hakuilmoitus on
julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Tehtävänä on rakennus-, toimenpide- ja purkulupien käsittely sekä käsittelyyn liittyvä asiakasneuvonta. Rakennusmestari vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset kaupunkikuvaa, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien. Rakennusmestari tekee työtä moniammatillisen tiimin osana. Työllä on vaikutusta kaikille yhteisen kaupunkiympäristön laatuun.

Rakennusmestarin kelpoisuusvaatimuksena on rakennusmestarin (AMK) tutkinto tai aiempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu teknikon (rakennusmestari) tutkinto ja kokemusta käytännön rakennussuunnittelutehtävistä.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan erittäin hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä sovitella eri tahojen tavoitteita toisiinsa. Päivittäiset asiakaskontaktit edellyttävät hyvää palveluasennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Rakennusmestarin virkaa haki hakuajan kuluessa yksi henkilöä. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon
tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Haastatteluun kutsuttiin ********** Hakijaa haastattelivat 2.5.2019 **********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Rakennusmestarin tehtävässä korostuu rakennus-, toimenpide- ja purkulupien käsittely sekä käsittelyyn liittyvä asiakasneuvonta ja vastuu siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset koskien kaupunkikuvaa, terveellisyyttä sekä turvallisuutta.

Va. yksikön päällikkö katsoo hakijan työkokemuksen, koulutuksen sekähaastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että ********** on rakennusmestarin virkaan soveltuva.

Hänellä on tehtävään vaadittava tutkinto ja hän on hoitanut virkaa määräaikaisena yli vuoden, minkä aikana hänelle on kertynyt arvokasta kokemusta ja osaamista.

Detta beslut publicerades 03.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Salla Mustonen, va. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Beslutsfattare

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, työavain 6-66-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.