Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2018

HEL 2019-004594
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 36. / 328 §

Henkilöstöraportti 2018

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2018.

Seuraavassa henkilöstöraportissa kiinnitetään erityistä huomiota ratkaisuihin, joilla helpotetaan kaupungin työvoimapulaa ja rekrytointia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Päätösehdotukseen lisätään seuraavaa:

"Seuraavassa henkilöstöraportissa kiinnitetään erityistä huomiota ratkaisuihin, joilla helpotetaan kaupungin työvoimapulaa ja rekrytointia."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2018.

Stäng

Vuoden 2018 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään hyvää henkilöstökokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista.

Raportin teksteihin sisältyy vain keskeisimmät tilastotiedot. Pääosa tilastotiedoista ilmestyy kaupungin www.hel.fi – sivuilla erillisenä raporttina toukokuussa.

Vuosi 2018 oli organisaatiolle vakiintumisen aikaa. Vuoden 2017 johtamisjärjestelmäuudistuksen vakiintuminen ja uuden kaupunkistrategian saaminen ovat siivittäneet kaupungin kehittymistä.

Henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 656. Henkilöstömäärä on kasvanut 567 henkilöllä, 1,5 prosentilla. Kasvu selittyy pääasiassa väestönkasvun myötä kasvaneista palveluista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Toimintakulttuurin muutoksen vaatimiin osaamisen kehittämishaasteisiin vastattiin useilla uraohjelmilla ja valmennuksilla, joiden tarkoituksena on ollut osaamisen laajentaminen ja syventäminen. Johtamiskoulutukset vastasivat eri vaiheessa urallaan olevien esimiesten tarpeisiin.

Henkilöstön osallistumisen edellytyksiä oman työn kehittämiseen parannettiin hankkeella, jossa etsittiin toimivia käytäntöjä osallistumisen lisäämiseen. Yli 3000 kaupungin työntekijää vastasi kyselyyn ja toi esiin näkemyksiään henkilöstön osallistumisesta muun muassa sähköisten alustojen hyödyntämisestä vuoropuheluun.

Kaupungille haettiin henkilöstöä yli 10 600 tehtävään. Kilpailu osaavasta henkilöstöstä kiihtyy. Kaupungille valmisteltiin pidemmän aikavälin palkkakehitysohjelmaa, joka pyrkii varmistamaan palkkakilpailukykyä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Muun muassa lastentarhanopettajien, päiväkodinjohtajien, lastenhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden palkat nousevat. Lisäksi kuntapuolelle neuvoteltiin valtakunnallisesti sovitut palkankorotukset ja niiden kohdentamiset.

Työnantajakuvaa kehitettiin muun muassa Helsinki-lähettiläiden kautta. Kaupungilla oli yli 4000 kesätyöntekijää, joista alle 20-vuotiaita oli noin puolet.

Henkilöstön työhyvinvointi

Sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen osuus kokonaistyöajasta on pysynyt 4,8 prosentissa. Myös työtapaturmien kokonaismäärä on pysynyt samalla tasolla. Vuoden alusta käyttöönotettu Työhyvinvointiohjelma 2018-2021 ohjaa henkilöstön työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja ennakoivan työkykyjohtamisen kehittämistä. Liikkumisohjelman kautta liikuntaa integroitiin arjen käytäntöihin. Korvaavan työn toimintamallin käyttöönotto edistää henkilöstön työkykyä ja vähentää sairaspoissaoloja tulevina vuosina.

Kaupunki osallistui kolmannen kerran Työterveyslaitoksen Kunta10–tutkimukseen, jonka muuttujista osa toimii strategian henkilöstökokemuksen mittarina. Lähes kolme neljästä suosittelisi kaupunkia työnantajana ystävilleen, vaikka työnantajan suositteleminen on laskenut aikaisemmasta kyselystä koko kunta-alalla.

Päätöksenteon oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat kasvaneet. Työelämän paineet ja erityisesti työmäärä haastavat työhyvinvointia. Kuitenkin mielekäs työ, toimivat työyhteisöt ja hyvä lähiesimiestyö tukevat jaksamista työn muutoksissa.

Työyhteisöissä on koettu aiempaa enemmän kiusaamista ja syrjintää (11 prosenttia). Syrjintää koettiin pääasiassa mielipiteiden johdosta. Sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän osuus on noussut lähes kahteen prosenttiin.

Seksuaalista häirintää asiakastilanteissa on kokenut 5,8 prosenttia henkilöstöstä. Työpaikalla häirintää on kokenut prosentti henkilöstöstä. Seksuaalista häirintää kokeneista 14,7 prosenttia on alle 30-vuotiaita, hieman useammin naisia ja töissä hoitoalalla, lääkäreinä, sosiaalityöntekijöinä tai erityisopettajina.

Tasa-arvosuunnitelmaan valmisteltiin koko kaupunkia koskevat periaatteet ja toimenpiteet. Syrjintää tai häirintää ei hyväksytä missään muodossa. Sopuisasti stadissa – toimintaohjelma epäasialliseen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn uudistettiin ja se käydään läpi jokaisella työpaikalla vuonna 2019.

Yhdenvertaisuustyötä jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Työntekijät perustivat Queer Stadi-verkoston seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvalle kaupungin henkilöstölle.

Henkilöstöraporttia on käsitelty henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa henkilöstöpoliittisessa työryhmässä ja henkilöstötoimikunnassa.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 280

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Outi Anttila, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37962

outi.anttila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Outi Anttila, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 37962

outi.anttila@hel.fi