Hankerahoitus, Euroopan unionin Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelmasta rahoitettava hanke Cata3Pult

HEL 2019-005469
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle "Cata3Pult –Finnish Russian PPP catalyzing new green business"

Strategidirektör

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 12 952 euroa vuodelle 2020 hankkeen "Cata3Pult – Finnish Russian PPP catalyzing new green business" kuntarahoitusosuuden maksamiseksi Green Net Finland ry:lle (projektinumero 1098065001).

Päätöksen perustelut

Cata3Pult-kehityshankkeen päätavoitteena on auttaa suomalaisten cleantech-alan yritysten liiketoimintaa Pietarissa. Hankkeeseen osallistuu partnereita Suomesta ja Venäjältä. Helsinki osallistuu hankkeeseen osarahoittamalla Green Net Finland ry:n osatoteutusta. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Helsingin osallistumisen osarahoittajana Cata3Pult-hankkeeseen päätöksellään 9.5.2019 § 101. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelmasta 1.2.2019.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Lappeenrannan kaupunki ja partnereina ovat Green Net Finland ry:n lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu, St. Petersburg House Property Owners Association (Venäjä) sekä Environmental Office Kosmos (Venäjä). Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 852 466 euroa, josta EU-tuen osuus on 681 973 euroa. Green Net Finland ry:n osuus hankkeen kustannuksista on 144 790 euroa, josta EU-tuen osuus on 115 832 euroa, Vantaan kaupungin osuus 9 653 euroa ja Helsingin kaupungin rahoitusosuus kolmen vuoden aikana enintään 19 305 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Detta beslut publicerades 12.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö