Valtuustoaloite, Äänestysluettelojaon muuttaminen A-L ja M-Ö

HEL 2019-005583
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 870 §

Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Otto Meri ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että käytössä oleva äänestysluetteloiden jakaminen äänestäjän sukunimen mukaisesti ryhmiin A–K ja L–Ö muutetaan jaoksi ryhmiin A–L ja M–Ö.

Oikeusministeriö huolehtii vaaliluetteloiden tulostamisesta äänioikeustietojärjestelmästä ja niiden toimittamisesta keskusvaalilautakunnille. Vaaliluettelot on ositettu kirjaimin A–K ja L–Ö. Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta on tiedostanut aloitteessa mainitun ongelman ja esittänyt oikeusministeriölle, että ositus tehtäisiin kirjaimin A–L ja M–Ö. Asia otettiin viimeksi esille kuluvan vuoden lokakuussa oikeusministeriön järjestämässä vaalitietojärjestelmän kehittämistä koskevassa keskustelutilaisuudessa. Ministeriö otti asiakseen selvittää asiaa ja harkita voisiko jakoa muuttaa tai osittaa vaaliluetteloa aina jokaisen kirjaimen jälkeen, jolloin joka kirjaimen jälkeen tulisi tyhjä väli. Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta pyrkii vaikuttamaan asian käsittelyyn siten, että seuraavissa vaaleissa olisi mahdollista jakaa luettelo aloitteessa esitetyin tavoin.

Vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien vaaliluettelo on tulostettu A4-koon irtopapereille paperin molemmin puolin, jolloin luettelon osittaminen sukunimen alkukirjaimen mukaisesti ei onnistu. On epätodennäköistä, että sukunimen alkukirjain vaihtuu sivun vaihtuessa. Ennen vuotta 2017 tulostus tapahtui ketjulomakkeelle, jolloin luettelon on voinut katkaista mistä kohdasta tahansa. Oikeusministeriön mukaan muutos johtui siitä, ettei Suomessa ole enää painotaloa, joka pystyisi tulostamaan vaaliluettelot ketjulomakkeelle.

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta on ehdottanut oikeusministeriölle vuoden 2017 vaaleista lähtien, että vaaliluettelot ositettaisiin jaolla A–L ja M–Ö. Oikeusministeriön mukaan sukunimien jakautuminen on erilaista eri kunnissa ja kaikkia palvelevaa ositusta on hankala löytää. Suurelle osalle kunnista jako A–K ja L–Ö on hyvä.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi