Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Lihakonttori Oy

HEL 2019-005617
Ärendet har nyare handläggningar
§ 21

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Lihakonttori Oy:lle

Enhetschef

Päätös

Toimija

Lihakonttori Oy, Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki, y-tunnus 2027790-4

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Pakasteena säilytettävät elintarvikkeet on säilytettävä siten, että niiden lämpötila on -18 °C tai sitä kylmempi. Pakastustunnelia ei saa käyttää pakasteiden varastointiin, mikäli lämpötilavaatimukset eivät täyty.

2. Pakkasvarastojen lämpötiloja tulee seurata ja poikkeamiin reagoida. Poikkeamista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä tulee pitää omavalvontakirjanpitoa.

Määräaika

Edellä mainitut epäkohdat on korjattava välittömästi.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuuspäällikkö päätti määrätä, että elintarvikelain 55 §:n mukaista määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Lihakonttori Oy on liha-alan laitos (hyväksymisnumero 1825), jonka hyväksyttyjä toimintoja ovat lihan leikkaaminen sekä jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus.

Lihakonttori Oy:n liha-alan laitokseen on tehty 13.9.2018 - 25.4.2019 välisenä aikana useita valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ja uusintatarkastuksia. Tarkastuksilla on havaittu, että laitos käyttää elintarvikkeiden pakastamiseen tarkoitettua pakastustunnelia pakkasvarastona ja tunnelin lämpötilat eivät ole täyttäneet lainsäädännössä pakastettujen elintarvikkeiden varastoinnille asetettuja lämpötilavaatimuksia.

Laitosta huomautettiin pakastustunnelin liian korkeista lämpötiloista 13.9.2018, 24.10.2018 ja 10.12.2018 tehtyjen tarkastusten pöytäkirjoissa (liitteet 1-3). Laitosta neuvottiin ja ohjeistettiin varmistamaan, että pakastettuna säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilan tulee olla -18 C tai sen alle myös pakastustunnelissa, jos siellä säilytetään pakasteita. Valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella 19.2.2019 (liite 4) havaittiin, että pakastustunnelissa säilytetiin jälleen elintarvikkeita ja tunnelin lämpötila oli noin -15 °C. Laitosta kehotettiin säilyttämään elintarvikkeita -18 °C tai sitä alemmassa lämpötilassa. Laitosta edellytettiin seuraamaan pakkasvarastojen lämpötiloja, ryhtymään toimenpiteisiin poikkeamatilanteissa ja kirjaamaan ylös toimenpiteet. Määräaika toimenpiteille oli välittömästi.

Laitokseen tehtiin uusintatarkastus 25.4.2019 (liite 5). Tarkastuksen yhteydessä tarkastellun lämpötilaraportin mukaan pakastustunnelin keskilämpötila oli 1.3.-25.4.2019 välisenä aikana ollut noin -16 °C (liite 6) eikä poikkeama ollut johtanut korjaaviin toimenpiteisiin. Pakastustunnelia käytettiin edelleen elintarvikkeiden varastoimiseen.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 29.5.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 7 Kuulemiskirje)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muutoin elintarvikemääräysten vastaisia. Valvontaviranomainen voi myös määrätä elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hakijan poistamaan kansallista laatujärjestelmää koskevan epäkohdan. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014) liitteen 1 luvun 3.3 mukaan pakastetut tai jäädytetyt elintarvikkeet, joiden lämpötilasta ei ole muuta säädetty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa, on varastoitava sellaisessa lämpötilassa, että elintarvikkeen lämpötila on -18 °C tai kylmempi. Lihakonttori Oy:n pakkasvarastona käytetyn pakastustunnelin keskilämpötila on pidemmän ajan ollut noin -15 °C. Pakastustunnelin lämpötila-asetuksia tai tilan käyttötapaa ei ole korjattu neuvonnasta ja kehotuksesta huolimatta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen pakasteista (818/2012) 9 §:n mukaan pakasteen lämpötilan on oltava vakaa ja sen on pysyttävä elintarvikkeen kaikissa osissa -18 °C:ssa tai sitä kylmempänä. Varastoinnin, kuljetuksen tai myynnin aikana sallitaan kuitenkin lämpötilan lyhytaikainen muutos enintään -15 °C:seen. Lihakonttori Oy:n pakastustunnelin lämpötilan muutos ei ole ollut lyhytaikainen.

Komission asetuksen (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana 2 artiklan mukaan
1. Pakastettujen elintarvikkeiden kuljetusvälineet, välivarastot ja varastot on varustettava asianmukaisin tallennusvälinein, jotta pakastettujen elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevan ilman lämpötilaa voidaan valvoa tihein ja säännöllisin väliajoin.
2. Tammikuun 1 päivästä 2006 kaikkien mittausvälineiden, joita käytetään lämpötilan seurantaan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on oltava standardien EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 mukaiset. Elintarvikealan toimijoiden on säilytettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joiden avulla voidaan tarkastaa, että edellä mainitut välineet ovat vastaavan EN-standardin mukaisia.
3. Elintarvikealan toimijan on päivättävä lämpötilatallenteet ja säilytettävä ne vähintään vuoden ajan tai kauemmin ottaen huomioon pakastetun elintarvikkeen luonne ja tarjollapitoaika.

Lihakonttori Oy ei ole valvonut pakastustunnelin lämpötiloja riittävän tiheästi ja säännöllisesti.

Ympäristöpalvelut on todennut Lihakonttori Oy:n liha-alan laitoksen tarkastuksilla, että laitoksen pakkasvaraston (pakastustunneli) lämpötilat eivät ole elintarvikelainsäädännön vaatimuksen mukaisia. Lihakonttori Oy ei ole neuvonnasta ja kehotuksesta huolimatta ryhtynyt toimenpiteisiin, minkä takia on tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:n mukainen määräys.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 13.9.2018.
2. Tarkastuskertomus 24.10.2018
3. Tarkastuskertomus 10.12.2018
4. Tarkastuskertomus 19.2.2019
5. Tarkastuskertomus 25.4.2019
6. Lämpötilakäyrä tulostettu 25.4.2019
7. Kuuleminen 29.5.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 32 §, 55 §, 68 §, 74 §, 78 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014), liite 1 luku 3.3

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista (818/2012), 9 §

Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana, artikla 2

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli tarkastuksilla havaitaan, että elintarviketurvallisuusyksikön päällikön päätöksessä asetettuja epäkohtia ei ole korjattu, tullaan Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle esittelemään päätösehdotus, jossa määräystä tullaan tehostamaan uhkasakolla. Mahdollinen uhkasakko voisi olla 5 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Lihakonttori Oy:lle.

Detta beslut publicerades 25.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Eva Marami, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31598

eva.marami@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus 13.09.2018
2. Tarkastuskertomus 24.10.2018
3. Tarkastuskertomus 10.12.2018
4. Tarkastuskertomus 19.2.2019
5. Tarkastuskertomus 25.04.2019
6. Lämpötilakäyrä 25.04.2019
7. Kuuleminen 29.05.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.