Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan virka (välinehuoltoalan perustutkinto), työavain 5-1546-19

HEL 2019-006084
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, määräaikainen tuntiopettajan tehtävä, välinehuoltoalan perustutkinto, työavain 5-1546-19

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston välinehuoltoalan määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020 terveystieteiden maisteri **********

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 26.4. – 10.5.2019 haettavana välinehuoltoalan perustutkinnon tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2019 – 21.7.2020. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-1546-19. Määräaikaan 10.5.2019 klo 16.00 mennessä tehtävään haki neljä henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin kolme, joista yksi perui hakemuksensa.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaisesti.

Lisäksi valittavalta edellytettiin:

- Työkokemusta välinehuollon tai hoitotyön tai suun terveydenhoidon tehtävistä

- Kokemusta opiskelijoiden opetuksesta tai ohjauksesta

- Vahvaa tiimityöskentelyn osaamista

********** suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon, tutkinto sisältää opettajan pätevyyden. Hän on suorittanut myös suuhygienistin ammattikorkeakoulututkinnon. Hänellä on kokemusta opettajan tehtävästä. Lisäksi hänellä on kokemusta suun terveydenhoidon sekä välinehuollon tehtävistä. ********** osaaminen täyttää lisäedellytykset parhaiten.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Pöytäkirjanote ja oikaisuvaatimusohje lähetetään tehtävään hakeneille Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Detta beslut publicerades 27.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 334 5784

elina.tirinen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5