Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan (matemaattis-luonnontieteelliset aineet) virka, työavain 5-2254-19

HEL 2019-006840
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan (matemaattis-luonnontieteelliset aineet) virka, työavain 5-2254-19

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon määräaikaiseen tuntiopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen filosofian tohtori (FT) **********

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Haku tuntiopettajan virkaan oli avoinna 31.5.-14.6.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkaa haki 13 hakijaa, joista yksi veti hakemuksensa pois. Hakijoista 12 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimukseen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa, valmiuden suunnitella ja kehittää monimuotoisia oppimisen mahdollisuuksia sekä henkilökohtaisia oppimisen polkuja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti-ja aikuisopistossa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastattelut pidettiin 13.-26.6.2019 ja haastattelijoina toimivat rehtori ********** ja koulutuspäällikkö ********** (5 haastattelua) sekä koulutuspäälliköt ********** (2 haastattelua).

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 7 henkilöä, joilla hakemusten perusteella on tehtävän edellyttämä pätevyys ja opetuskokemus. Haastateltavat olivat **********

********** on filosofian tohtori (FT), fysiikka, valmistumisvuosi 1999. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus fysiikassa, matematiikassa ja kemiassa. Tutkijakokemuksen lisäksi hänellä on 2 v 6 kk opetuskokemusta perusopetuksesta sekä vahva digipedagoginen ja ilmiölähtöinen pedagogiikka sekä oppijan monialaisen ohjauksen kokemus.

********** on filosofian maisteri (FM), matematiikka, valmistumisvuosi 1995. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa, fysiikassa ja tilastotieteessä. Hänellä on 9 v opetuskokemusta perusopetuksesta, lukiosta, ammattikorkeakoulusta sekä maanpuolustuskorkeakoulusta 15 v 9 kk.

********** on diplomi-insinööri (DI), tuotantotalous, valmistumisvuosi 1999. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa. Yrityksen asiantuntijatyön lisäksi hänellä on 4 kk opetuskokemusta perusopetuksesta.

********** on diplomi-insinööri (DI), teknillinen fysiikka, valmistumisvuosi 2007. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa sekä suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Hänellä on 2 v 6 kk opetuskokemusta ammatillisesta opetuksesta. ********** on myös näyttöä kestävän kehityksen opetuksen ja ohjauksen tavoitteellisesta kehittämisestä.

********** on filosofian maisteri (FM), tähtitiede, fysiikka ja fysiikan opettaja, valmistumisvuosi 1991. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa ja fysiikassa. Hänellä on yritystoiminnan lisäksi n. 9 v opetuskokemusta lukiosta ja ammatillisesta opetuksesta.

********** on filosofian maisteri (FM), matematiikka, valmistumisvuosi 2005. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. Hänellä on monialaisen työkokemuksen lisäksi n. 5 v opetuskokemusta lukio- ja perusopetuksesta.

********** on tekniikan tohtori (PhD), tietojenkäsittelyteoria, valmistumisvuosi 1993. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa. Hänellä on monialaisen työkokemuksen lisäksi 17 v 6kk opetuskokemusta korkeakoulusta.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja.

Eniten kokemusta monimuotoisten oppimisen mahdollisuuksien suunnittelusta ja kehittämisestä viran kannalta vastaavissa tehtävissä on ********** Opiskelijan monialaisesta ohjauksesta vahvin näyttö on **********

********** valintaa tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan puoltaa haastattelun jälkeen tehty hakijoiden ansioiden kokonaisarviointi: valitun vahva pedagoginen osaaminen sekä näyttö tehtävänkuvaan liittyvästä tavoitteellisesta kehittämisosaamisesta.

Valittu henkilö on ilmoittanut ottavansa paikan vastaan.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 03.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 6411308

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6