Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, työavain 5-2265-19

HEL 2019-006864
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, työavain 5-2265-19

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2019-31.7.2020 alkaen terveystieteen maisteri (TtM) **********

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Haku tuntiopettajan virkaan oli avoinna 31.5.-14.6.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkaa haki 35 hakijaa, joista 8 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimukseen. Neljä hakijaa perui hakemuksensa. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa ja kiinnostuksen ohjata opiskelijatoimintaa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti-ja aikuisopistossa.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastattelut pidettiin 13.-26.6.2019 ja haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö ********** sekä lehtori **********

Haastatteluihin osallistui hakemusten perusteella kutsutut 7 henkilöä, joista kaksi haastateltiin Skype-yhteydellä ja puhelimella. Haastatelluilla oli hakemusten perusteella kokemusta ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja. Haastateltavat olivat **********

********** on liikuntatieteen maisteri (LitM), liikuntapedagogiikka, valmistumisvuosi 2012. ********** on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus liikunnassa ja terveystiedossa. Hänellä on 8 v opetuskokemusta perusopetuksesta ja lukiosta sekä 2 v 5 kk hankekokemusta valtakunnallisista liikunnan eri osa-alueiden ja toimintaympäristöjen kehittämisestä. Hänellä on myös liikunnanohjaajan tutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto.

********** on terveystieteen maisteri (TtM), terveyskasvatus, valmistumisvuosi 2012. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus liikunnassa ja terveystiedossa. Hänellä on 9 v opetuskokemusta lukiosta ja ammattioppilaitoksesta sekä yli 12 v työfysioterapeuttikokemus. Lisäksi hänellä on suoritettuna erityispedagogian perusopinnot.

********** on liikuntatieteen maisteri (LitM), liikuntapedagogiikka, valmistumisvuosi 1987. ********** on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus liikunnassa ja terveystiedossa. Hänellä on n. 22 v opetuskokemusta ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoulusta ja vapaan sivistyksen tehtävistä. Lisäksi hänellä on FAF -personal trainer –pätevyys sekä Asahi- ja Fitness Pilates – ohjaajan koulutus.

********** kasvatustieteen maisteri (KM), kasvatustiede, valmistumisvuosi 1992. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus liikunnassa ja terveystiedossa. Lisäksi hänellä on laaja-alaisen erityisopettajan pätevyys. Hänellä on 9 v 7 kk opetuskokemusta perusopetuksesta, lukiosta ja ammattioppilaitoksesta.

********** liikuntatieteen maisteri (LitM), liikunnan yhteiskuntatieteet, valmistumisvuosi 2019. Hänellä on pedagoginen pätevyys sekä liikunnanohjaajan amk-tutkinto. Lisäksi hänellä on suoritettuna erityispedagogian perusopinnot. Hänellä on n. 4 v opetuskokemusta perusopetuksesta ja lukiosta. Lisäksi hänellä on kokemusta projektityöstä liikunnan saralla sekä harrasteryhmien ohjauskokemusta.

********** on terveystieteen kandidaatti (TtK), terveyskasvatus, valmistumisvuosi 2016 sekä sairaanhoitaja-amk. Hänellä on pedagoginen pätevyys.

********** on suorittanut liikuntakasvatus ja urheilu –tutkinnon 1986 jolla hän on saanut pedagogisen pätevyyden ja aineenopettajan kelpoisuuden liikunnassa ja terveystiedossa. Hänellä on 31 v 8 kk opetuskokemusta perusopetuksesta, lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus valmennus- ja ohjaustehtävistä.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa ja kiinnostuksen ohjata opiskelijatoimintaa.

Neljällä haastatellulla hakijalla on kokemusta ammatillisen koulutuksen opetustehtävistä ********** ********** on vahvin kokemus monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa ja edellä mainituista ********** on eniten kokemusta lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijatoiminnan hallituksen ohjauksesta (yli 3 v).

********** valintaa tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen puoltaa haastattelun jälkeen tehty hakijoiden ansioiden kokonaisarviointi: valitun työkokemus ammatillisessa koulutuksessa, vahva erityisopetuksen ja digipedagogian osaaminen sekä näyttö tehtävänkuvaan liittyvästä tavoitteellisesta kehittämisosaamisesta.

Valittu henkilö on ilmoittanut ottavansa paikan vastaan.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 29.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 6411308

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6