Toivomusponsi, hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutusten painottaminen sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa

HEL 2019-007389
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 254 §

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päätösten hyvinvointivaikutusten painottamisesta sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen (Alviina Alametsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään 19.6.2019 kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: " Selvitetään mahdollisuudet lisätä päätösten pitkän tähtäimen hyvinvointivaikutusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten painottamista sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa." (Alviina Alametsä).

Kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä kärkihankkeena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus, jonka päätavoitteena on vähentää eri väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä löytää vaikuttavimmat eriarvoisuutta ehkäisevät toimintatavat. Yhtenä painoalueena on mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2019 § 213 Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosiksi 2019-2021. Siihen sisältyvät tavoitteet tarkistetaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Lisäksi uutta kansallista mielenterveysstrategiaa hyödynnetään osana kaupunkitasoista HYTE-työtä.

Stadin ikäohjelma on laadittu hyvinvointisuunnitelmaan perustuen. Ikäohjelma toimii kaupungin toimenpidesuunnitelmana ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Ohjelman kokonaisuuteen kuuluvat mm. iäkkäiden henkilöiden tarvitsemat palvelut ja omaishoidon järjestäminen. Tavoitteet, vaikutukset, seuranta ja vastuutahot on otettu huomioon eri toimialojen ja verkostojen näkökulmasta.

Pitkävaikutteiset terveys- ja hyvinvointivaikutukset painottuvat kaupunkistrategian kärkihankkeisiin kuuluvassa liikkumisohjelmassa. Samalla tavalla pitkävaikutteista on esimerkiksi Savuton Helsinki -verkoston toiminta.

Sosiaali- ja terveystoimen talouden suunnittelussa lähtökohtana on määrärahojen ja voimavarojen kohdentaminen hyvinvointia ja terveyttä edistäviin ja tuottaviin palveluihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi suunnitelmien ja päätösesitysten normaalia valmistelua sosiaali- ja terveystoimessa. Vaikutusten arviointiohjeeseen sisältyy myös psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien vaikutusten arviointi.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.04.2020 § 238

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 13.3.2020

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon valtuutettu Alametsän toivomusponteen koskien pitkän tähtäimen hyvinvointivaikutusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten painottamista sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa:

”Helsingin sosiaali- ja terveystoimen ydintehtävä on tuottaa laadukkaita, monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka ovat vaikuttavia ja edistävät asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Myös sosiaali- ja terveystoimen talouden suunnittelussa lähtökohtana on määrärahojen ja voimavarojen kohdentaminen hyvinvointia ja terveyttä edistäviin ja tuottaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimessa on psykiatria- ja päihdepalveluissa vahvistettu palvelujen saatavuutta lisäämällä liikkuvaa ja matalan kynnyksen palveluja sekä yhtenäistämällä näyttöön perustuvien hoito-ohjelmien toimintamallit ja rakenteet koko kaupungissa. Syksyllä aloitti toimintansa nuorille yli 13-vuotiaille ja aikuisille kohdennettu matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste - Mieppi, joka vastaa varhaisen vaiheen mielenterveysongelmiin. Mieppiin voi olla yhteydessä ilman lähetettä ja palvelua saa myös videovälitteisesti. Vuonna 2020 vahvistetaan edelleen matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja avaamalla toinen Mieppi-mielenterveyspiste.

Sosiaali- ja terveystoimi on kohdentanut määrärahoja myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Jatkamme tänä vuonna lasten ja nuorten mielenterveysongelmien tunnistamista ja palveluketjujen kehittämistä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kanssa. Otamme myös käyttöön yhteisen huolen tunnistamisen toimintamallin ja lisäämme näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöä. Lisäksi käynnistämme lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon yhteisen projektin, jossa luodaan intensiivisen avohoidon ja tuen malli paljon palveluita tarvitseville nuorille. Edistämme lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia myös osana kaupungin liikkumisohjelmaa sekä Mukana-ohjelmaa.

Edistämme hyvinvointia ja terveyttä muun muassa Savuton Helsinki –toiminnassa, Sutjakka Stadi-verkostossa ja Hyvä kierre-hankkeessa. Kehitämme haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien ikääntyneiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi yhteistä työtä terveys- ja hyvinvointikeskusten, senioripalvelujen, psykiatria- ja päihdepalvelujen, suun terveydenhuollon liikkuvien tiimien kanssa sekä muiden viranomaisten, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Kaupunkistrategian yhtenä kärkihankkeena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus, jonka päätavoitteena on vähentää eri väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä löytää vaikuttavimmat eriarvoisuutta ehkäisevät toimintatavat. Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhtenä painoalueena on mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen. Kaupungin hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen sekä sen seuranta ja arviointi tuottavat tietoa johtamisen ja suunnittelun tueksi kaikille toimialoille. Lisäksi osana kaupunkitasoista hyte-työtä tullaan hyödyntämään tuoretta kansallista mielenterveysstrategiaa jatkossa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi suunnitelmien ja päätösesitysten normaalia valmistelua sosiaali- ja terveystoimessa. Arviointi nostaa esille kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia asioita. Arviointiohjeeseen on integroitu erilaisia ihmisiin kohdistuvien vaikutuksen arviointeja, joten siihen sisältyy myös psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien vaikutusten arviointi.”

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sosiaali- ja terveystoimialan keskeisin tehtävä. Toimialan käyttösuunnitelmassa ja talouden suunnittelussa voimavaroja kohdennetaan palveluihin ja toimintamalleihin, jotka edistävät kuntalaisten ja asiakkaiden hyvinvointia. Määrärahojen ja voimavarojen kohdentaminen kaikkien väestöryhmien mielenterveyttä tukeviin palveluihin lisää myös kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi