Tupakointikielto, Lähdeniityntie 13, Tapaninkylä, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

HEL 2019-007459
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Päätös Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Lähdeniityntie 13:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Lähdeniityntie 13:n huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Lähdeniityntie 13, 00730 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 27.6.2019. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on täydentänyt hakemusta 2.7.2019, 19.11.2019 ja 22.1.2020.

Hakemuksen tekijä

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
Y-tunnus 0787027-9

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Lähdeniityntie 13:n tupakointikiellon hakemista kaikkien huoneistojen parvekkeille sekä huoneistojen käytössä oleville huoneistopihoille osoitteessa Lähdeniityntie 13, 00730 Helsinki. Hakemus ei koske yhteisiä ulkotiloja kuten kerrostalojen sisäänkäyntien puoleisia pihoja eikä rivitalojen sisäänkäyntien puoleisia ulkoalueita.

Kuuleminen

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastaajista osa vastusti tupakointikieltoa. Kieltoa vastustettiin mm. sillä perusteella, että asuntoa hankittaessa tupakointikieltoa ei ollut esitetty. Lisäksi perusteluissa todettiin, että asuntoyhteisön tupakointipaikalta asuntoon sisään kulkeutuu tupakansavua.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemiskirjeet on toimitettu tilojen haltijoille postitse yhtiön antamien osoitetietojen perusteella. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli neljä tupakointikieltoa puoltavaa vastinetta.

Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli lisäksi kolme vastustavaa kannanottoa. Perusteluissa tupakointikiellon vastustajat eivät mm. usko tupakansavun aiheuttavan haittaa muille huoneiston haltijoille. Yksi huoneiston haltijoista vastusti tupakointikieltoa, koska tupakointipaikalta siirtyy häiritsevää tupakansavua tuuletusikkunasta sekä korvausilmaventtiilistä omaan huoneistoon. Tällä perusteella tupakointikiellon vastustaja toivoi tupakointikieltoa koko tontin alueelle.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asuntoyhtiö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa, rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla. (Tupakkalaki 549/2016, 78 §)

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Hakija on toimittanut tarvittavat selvitykset.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Lähdeniityntie 13 sijaitsee Tapaninkylän kaupunginosassa, Tapulikaupungin osa-alueella. Asuntoyhteisöön kuuluu kaksi betonirakenteista kaksikerroksista kerrostaloa ja kaksi puurakenteista rivitaloa. Asuntoyhteisö on valmistunut vuonna 1994.

Kerrostaloissa on yhteensä neljä huoneistoparveketta. Huoneistoparvekkeet sijaitsevat huoneistopihojen puolella kattorakenteen alla. Parvekkeet ovat toisiinsa kytketyt. Kerrostalojen alemman kerroksen huoneistoihin ja kaikkiin huoneistoihin rivitaloissa kuuluu huoneistopihat. Kaikissa rakennuksissa huoneistopihat sijaitsevat sisäänkäynteihin nähden talon vastakkaisella puolella.

Kaikissa rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Osa huoneistokohtaisista korvausilmaventtiileistä sijaitsee huoneistopihan puolella seinässä. Korvausilmaventtiilit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista siirtyä huoneistopihoilta ja –parvekkeilta sisätiloihin.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Lähdeniityntie 13:n kerrostalojen huoneistoparvekkeet ja huoneistojen käytössä olevat huoneistopihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta toisille huoneistoparvekkeille sekä huoneistopihoilta toisille huoneistopihoille, huoneistoparvekkeille ja korvausilman mukana asuntoihin. Rivitalojen huoneistojen käytössä olevat pihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistopihoilta toisille huoneistopihoille ja korvausilman mukana asuntoihin.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, tupakointikieltohakemuksen saate, tupakointikieltohakemuksen täydennys, asukaskokouskutsu ja yhtiön kuuleminen, pohjapiirustukset ja pihasuunnitelma, asukasluettelo, asukaskokouksen 26.6.2019 pöytäkirja ja osallistujalista, vastineet kuulemisiin, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 944,02 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan hakijalle sekä tilojen haltijoille postitse saantitodistusta vastaan.

Detta beslut publicerades 12.03.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö