Kunnan asukkaan aloitteet, heinäkuu - joulukuu 2019, kaupunginvaltuuston käsittelyyn

HEL 2019-008624
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 123 §

Initiativ från kommuninvånare 1.7–31.12.2019

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från kommuninvånare och de åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Behandling

Ledamoten Katju Aro föreslog följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder möjligheten att ansluta sig till WHO:s globala nätverk av åldersvänliga kommuner i början av följande fullmäktigeperiod. Nätverket kan erbjuda nya sätt att förbättra de äldres delaktighet och likabehandling i Helsingfors. Nätverket har ett helhetsbetonat sätt att närma sig åldersvänligheten: det är inte bara fråga om hälso- och välfärdstjänster för äldre, utan hänsyn till åldersvänlighet i hela stadsstrukturen, inklusive planeringen av en tillgänglig stadsmiljö. Medlemskapet i nätverket och delningen av erfarenheter kan stödja det arbete som staden hittills har utfört åldersvänligheten till fromma och göra det mer konsekvent i all verksamhet inom staden.

Ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm understöddes inte, varvid det förföll.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Under perioden 1.7–31.12.2019 antecknades sammanlagt fyra initiativ inlämnade av kommuninvånare.

De initiativ som kommit in och svaren med anledning av dem utgör bilaga.

Av initiativen gäller tre stadsmiljösektorn och ett social- och hälsovårdssektorn. Initiativtagarna har fått svar i form av brev från biträdande borgmästaren. Vid behov har ett utlåtande från sektorn i fråga begärts om initiativen med tanke på svaret.

Enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Utöver de initiativ som hör till stadsfullmäktiges befogenheter, så kommer det till registratorskontoret och stadens responssystem också andra initiativ och annan respons, som hänskjuts till sektorerna för svar.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare eller servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Vid behandlingen av kommuninvånarnas i 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan avsedda initiativ tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Stäng

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 218

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.04.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi