Tupakointikielto, Mellunmäentie 20, Asunto Oy Helsingin Lintukallio

HEL 2019-008901
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Päätös Asunto Oy Helsingin Lintukallion tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Helsingin Lintukallion huoneistoparvekkeille ja huoneistoihin kuuluville kattoterasseille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Mellunmäentie 20, 00970 Helsinki, kaikkien huoneistoparvekkeiden ja huoneistoihin kuuluvien kattoterassien haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 23.8.2019. Asunto-osakeyhtiö on täydentänyt hakemusta 27.8.2019 ja 13.5.2020.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Helsingin Lintukallio
Y-tunnus 1927919-5

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Helsingin Lintukallion tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille osoitteessa Mellunmäentie 20, 00970 Helsinki. Yhtiö on täsmentänyt lisäselvityksessään, että hakemus kattaa myös huoneistoihin kuuluvat kattoterassit. Huoneistoihin kuuluvia kattoterasseja voidaan pitää parvekkeita vastaavina tiloina.

Kuuleminen

Asunto Oy Helsingin Lintukallio on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastustajien mukaan tupakointikielto ei ole tarpeellinen ja vuokrasopimuksissa on sovittu polttamisen olevan sallittua parvekkeilla.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 12.3.2020. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli kaksi vastinetta, joissa molemmissa vastustettiin tupakointikieltoa. Vastineissa tuotiin esiin muun muassa huoli tupakoinnin siirtymisestä sisätiloihin sekä se, että yhtiön hallitukselle on yhtiökokouksessa annettu toimivaltaa hakea tupakointikieltoa vain huoneistoparvekkeille.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto Oy Helsingin Lintukallion kuulemisessa tupakointikieltoa on ehdotettu haettavaksi huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Yhtiö on kokouksessaan 29.4.2019 päättänyt hakea parveketupakointikieltoa. Päätöksessä ei ole mainittu huoneistopihoja. Päätöstä vastaan ei nostettu moitekannetta kolmen kuukauden kuluessa. Yhtiökokouksen päätös antaa yhtiölle toimivaltuuden hakea tupakointikieltoa. Yhtiön hakemuksen tulee perustua yhtiökokouksen päätökseen.

Asunto Oy Helsingin Lintukallioon kuuluu kaksi elementtirakenteista vuonna 2006 valmistunutta rakennusta. Rakennuksissa on koneellinen ilmanvaihto ja tuloilma otetaan katolta. Kummassakin rakennuksessa on kaikissa kerroksissa lasitettuja parvekkeita, jotka sijaitsevat linjoissa päällekkäin ja muuten lähekkäin. Osassa huoneistoja on kattotasanteella huoneistoterassi, johon kuuluu lasitettu ja lasittamaton osa. Asunto Oy Lintukallion yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistoihin A6, A7, B26, B27, B31 ja B32 kuuluvat lasittamattomat ulkotilat ovat piha-alueita.

Ympäristöpalvelujen näkemyksen mukaan yhtiön parveketupakointikieltohakemus kattaa rakennusten kaikissa kerroksissa olevat lasitetut parvekkeet, sekä huoneistoihin kuuluvat kattoterassit, joiden voidaan katsoa olevan parvekkeita vastaavia tiloja. Lasitetut kattoterassit ovat rakenteeltaan samanlaisia, kuin huoneistoparvekkeet. Lasitettujen kattoterassien jatkeina on lasittamattomia terasseja, joiden katsotaan kuuluvan samaan tilaan. Myös rakennusvalvonnassa parvekkeeksi katsotaan kaiteellinen, maanpinnan yläpuolinen rakennuksen ulkotila, johon on yhteys rakennuksen sisältä. Lisäksi hakijan antaman selvityksen mukaan yhtiö on hakenut kieltoa myös kattoterasseille.

Mikäli yhtiö haluaa viranomaisen määräämän tupakointikiellon kattavan myös huoneistoihin A6, A7, B26, B27, B31 ja B32 kuuluvat piha-alueet, tulee niistä tehdä erillinen hakemus ympäristöpalveluille.

Asunto Oy Helsingin Lintukallion huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja kattoterassit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta ja terasseilta toisille parvekkeille tai terasseille tai tuuletuksen yhteydessä sisään asuntoihin. Parvekelasitukset eivät estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, lisäselvitykset hakemukseen, yhtiökokouksen 29.4.2019 päätös, lainvoimaisuustodistus, yhtiön kuulemiskirje, vastineet yhtiön kuulemiseen, pohjapiirrokset ja kaaviot, yhtiöjärjestys, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 713,80 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 19.05.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Outi Seppälä, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 31032084

outi.k.seppala@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö