Asemakaavan muutos, Paloheinä tontti 34168/3, Välitalontie 71, asemaavan numero 12675, Kiinteistö Oy Helsingin Välitalontie 71

HEL 2019-010157
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 259 §

Detaljplaneändring för Mellangårdsvägen 71 i Baggböle (nr 12675)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 34168 och gatuområden i 34 stadsdelen (Baggböle, Västra Baggböle) enligt ritning nr 12675, daterad 26.1.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Baggbölevägens omgivning utvecklas i samverkan med tomtägarna till en levande centralgata i Västra Baggböle, längs med vilken det finns tätare byggande, tjänster och boende än i omgivningen.

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller en tomt som ligger i Västra Baggböle, i närheten av Baggbölevägen, nära gränsen till stadsdelen Domarby (Svedängen). Detaljplanelösningen gör det möjligt att omdisponera lagertomten för boende och för byggande av ett flervåningshus i tre våningar och tre radhus i två våningar på tomten. I syfte att utveckla vägnätet i Västra Baggböle ansluts ett smalt område i tomtens södra kant till gatuområdet. För att detaljplaneändringen ska kunna genomföras krävs att de byggnader för verksamhetslokaler som finns på tomten rivs.

Genom detaljplaneändringen bildas totalt 3 350 m² ny våningsyta. Genom ändringen försvinner 4 933 m² våningsyta på lagertomten. Antalet invånare ökar med ca 84. Det beräknade exploateringstalet i kvartersområdet för bostadshus är e = 0,70.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål i och med att den främjar bostadsproduktionen.

Planeringsområdet är enligt Generalplan 2016 för Helsingfors delvis bostadsdominerat område av kategori A3 eller A4, så detaljplanelösningen är i överensstämmelse med generalplanen.

Detaljplaneändringen är utarbetad i enlighet med planeringsprinciperna för markanvändningen vid Baggbölevägen, godkända 11.11.2014 av stadsplaneringsnämnden.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Tomten ligger i ett småhusområde och har med åren allt mer förvandlats från lagerområde till område för verksamhetslokaler. Tomten hyser två byggnader vars användningssyfte officiellt är butikslager samt övriga produktionsbyggnader inom industrin. Byggnaderna är uppförda så att de uppfattas som en enda byggnadskropp. De högsta delarna av byggnadsgruppen är i två våningar. Den nuvarande användningen som verksamhetslokaler anknyter inte till det befintliga området för sådana lokaler, och den faller sig inte naturligt mitt i ett småhusområde.

För området gäller en detaljplan från 1960. Enligt detaljplanen är tomtens användningssyfte lagertomt.

Kvartersområdet är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden. Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Beslut om ett markanvändningsavtal och ett föravtal för fastighetsaffären har fattats av tomtchefen 17.5.2021, § 32. Avtalet undertecknades 14.6.2021.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter vilka inkommit under beredningen av detaljplanen i sammandrag, liksom också bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanen har man samarbetat förutom med olika aktörer inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: Vattenförsörjningen vid Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). HRM meddelade att detaljplaneändringen inte förutsätter att ytterligare vatten- och avloppsledningar byggs.

Åsikter

Inga skriftliga åsikter kom in om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet. Kommentarerna vid invånarträffen har beaktats under arbetet på detaljplanen på så vis att de delar av tomten som bebyggs med radhus inte förläggs nära tomtens östgräns, och dessutom möjliggör detaljplanelösningen en växtlighetszon vid östgränsen.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 26.10–24.11.2020, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det kom in en enda anmärkning mot detaljplaneförslaget. Den gällde beaktande av levnadsförhållandena för fåglar.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Helen Ab, Helen Elnät Ab och HRM. Anmärkningarna gällde elnätet sålunda att byggandet inte kräver någon ny transformatorstation men att innehavaren måste säga upp abonnemangsavtalet skriftligt innan rivningsarbetet inleds.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hållits offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Då målen för detaljplanen beaktas är det inte ändamålsenligt att ändra detaljplaneförslaget med anledning av de påpekanden som framfördes då förslaget hölls offentligt framlagt.

Det gjordes inga ändringar i detaljplanekartan eller bestämmelserna efter att förslaget hade hållits offentligt framlagt. De övriga kompletteringarna till materialet anges i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.

Närmare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 549

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34168 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 26.1.2021 päivätyn piirustuksen nro 12675 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.01.2021 § 31

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 26.1.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12675 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34168 tonttia 3 ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen.  Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Kiinteistö Oy Helsingin Välitalontie 71 ; 
   5 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Ann Charlotte Roberts. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2020 § 48

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12675 pohjakartan kaupunginosassa 34 Pakila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12675
Kaupunginosa: 34 Pakila
Kartoituksen työnumero: 28/2020
Pohjakartta valmistunut: 1.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.09.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi