Vahingonkorvaus, autovaurio, 22.8.2019, Atlantinkadun risteys, Lohjan Kuljetus ja Nosto Oy

HEL 2019-010431
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Yksikönjohtajan päätös korvaushakemukseen autovahingosta 22.8.2019 Atlantinkadun ja Bahamankadun risteyksessä.

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvausasiassa ei ole kaupunkia juridisesti sitova oikeudellinen ratkaisu, vaan kaupungin kannanotto hakijan korvausasiaan. Vahingon korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa ja vahingon korvaamista koskevan erimielisyyden osalta asia on sisällöllisesti yksityisoikeudellinen. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kun vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut nosturiautollaan Atlantinkadun ja Bahamankadun risteyksessä olevalla raitiovaunukiskotyömaalla. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan, että asfalttiluiskat raitiovaunukiskojen ylityksessä olivat olleet jyrkät ja nosturiauton tukijalka oli osunut raitiovaunukiskoon. Osuman seurauksena nosturiauton tukijalka oli vaurioitunut. Hakijan ilmoituksen mukaan korkeusero oli noin 40 cm puolen metrin matkalla. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan vahingosta aiheutuneet korjauskustannukset 11.150,00 ja 19.200,00 euroa seisonta-ajalta +alv 24% yhteensä 37.634,00 euroa vaateen mukaan.

Staran työyksikön mukaan Atlantinkadulla on tehty raitiovaunukiskotyötä siten, että Stara on tehnyt kiskojen pohjien kaivutyöt ja päällystykset ja HKL asentanut kiskot. Risteyksessä kiskojen välit ja metrin pituiset luiskat molemmin puolin risteystä on asvaltoitu 14.08.2019. Muutoin kadulla molempiin suuntiin olevat päällysteet on tehty vuoden jo 2017 aikana. Päällystystyön jälkeen risteyksen liikennöinti todettiin toimivan niin henkilö- kuin pakettiautoilla sekä myös alueella liikkuvilla työkoneilla. Luonnollisesti työmaa-alueella vaaditaan huolellisuutta kulkemisessa ja näkemystä oman kulkuvälineen ulokkeista tai rajoitteista, tämä koskee niin henkilöautoja kuin työkoneitakin. Staran lausunto -liitteessä kuvassa 1 on risteysalueen tilanne 22.08.2019.

Atlantinkadun ympäristö poikkikatuineen on työmaa-aluetta, jossa katujen rakentaminen
etenee Ympäristötoimen ohjelmoinnin mukaisesti talojen rakentamisen vaiheet huomioiden.

Kyseisen risteyksen osalta päällystystyöt on tehty aiemman menettelyn mukaisesti luiskaten olemassa olevaan päällysteeseen. Tätä samaa menettelyä on käytetty myös viereisen Välimerenkadun kisko- ja päällystystöiden yhteydessä myös risteysalueilla, jossa on samaan aikaan kulkenut runsaasti erilaisia rakentamiseen liittyviä työkoneita. Kadun päällystekerroksia tehdään vaiheittain Ympäristötoimen ohjelmoinnin mukaisesti ja viimeiset päällysteet on tehty Välimerenkadulle syyskuussa 2019. Kyseisiä vaurioita ei ole tällä Välimerenkadun osuudella tapahtunut, runsaasta ja pitkällisestä henkilöauto- ja työmaaliikenteestä huolimatta.

Liitteessä Staran lausunto, kuva 2 on nähtävissä Atlantinkadun risteysalueen mitattu tasaus, josta voidaan todeta kiskojen ja muun päällysteen pintojen tasoerot. Mittausten mukaan nousu on enintään 20 senttimetriä reilun yhden metrin etenemällä ko. paikassa. Kadun viimeiset kerrokset tulevat vaiheittain ja tällekin osuudelle viimeinen päällyste tulee vuoden 2020 aikana.

Edellä kerrotun perusteella Stara ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Detta beslut publicerades 13.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.