Helsingin kaupunginmuseon Hakasalmen huvilan ja HAM Helsingin taidemuseon yhteislippu Mieliala-Helsinki 1939-45 - näyttelyyn

HEL 2019-010899
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Helsingin kaupunginmuseon Hakasalmen huvilan ja HAM Helsingin taidemuseon yhteislippu Mieliala-Helsinki 1939-45 - näyttelyyn

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja hyväksyy kaupunginmuseon ja taidemuseon yhteisen, kahdessa museossa esillä olevan Mieliala – Helsinki 1939 - 45 -näyttelyn yhteislipun uutena pääsylipputuotteena. Yhteislipun hinta on 15 euroa. Yhteislipputuote on saatavilla näyttelyn alusta taidemuseon näyttelyosion päättymiseen 1.3.2020 saakka. Muu pääsymaksuhinnasto pysyy ennallaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginmuseo ja HAM Helsingin taidemuseo ovat toteuttaneet yhdessä Mieliala – Helsinki 1939 - 1945 -nimisen näyttelyn, joka on esillä kahdessa paikassa, Tennispalatsissa ja Hakasalmen huvilassa. Asiakasnäkökulmasta yhteislippu on tarpeellinen ja edistää näyttelyiden saavutettavuutta.

Detta beslut publicerades 25.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 09 310 36485

tiina.merisalo@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja