Valtuustoaloite, kaupunkipyörät Vuosaareen

HEL 2019-011605
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 45 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta kaupunkipyöräverkon laajentamiseksi Vuosaareen

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. Nykyinen kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Espoossa on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 1090 kaupunkipyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva Helsingin kaupunkipyörien kanssa.

Helsingissä kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen on HKL:n vastuulla. HKL suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta.

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin asukaskysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen mukaisesti päätettiin järjestelmää lopulta laajentaa Kehä I:lle asti, painottaen erityisesti Itä-Helsinkiä. Itäisimmät pyöräasemat ovat nykyisin Vartioharjussa ja Myllypurossa. Aikanaan kilpailutetun kaupunkipyöräjärjestelmän kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti on nyt hyödynnetty ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä I:lle. Kaupunkipyöräpalvelun hyvän toimivuuden takaamiseksi pyöräasemaverkosto on suunniteltu tiiviiksi.

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva ratkaisu Vuosaaressa, ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella ei ole nykyisen, kilpailutukseen perustuneen HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa oikeutta hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdollisuudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä järjestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan valmistella.

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyöräverkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin keinoin jo ennen uutta kilpailutusta.

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Käsittely

Vastaehdotus: Jape Lovén

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyöräverkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin keinoin jo ennen uutta kilpailutusta.

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lovénin vastaehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. Nykyinen kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Espoossa on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 1090 kaupunkipyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva Helsingin kaupunkipyörien kanssa.

Helsingissä kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen on HKL:n vastuulla. HKL suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta.

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin asukaskysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen mukaisesti päätettiin järjestelmää lopulta laajentaa Kehä I:lle asti, painottaen erityisesti Itä-Helsinkiä. Itäisimmät pyöräasemat ovat nykyisin Vartioharjussa ja Myllypurossa. Aikanaan kilpailutetun kaupunkipyöräjärjestelmän kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti on nyt hyödynnetty ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä I:lle. Kaupunkipyöräpalvelun hyvän toimivuuden takaamiseksi pyöräasemaverkosto on suunniteltu tiiviiksi.

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva ratkaisu Vuosaaressa, ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella ei ole nykyisen, kilpailutukseen perustuneen HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa oikeutta hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdollisuudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä järjestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan valmistella.

Stäng

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 23 muuta valtuutettua ovat tehneet 6.11.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Vuosaareen on pidemmän aikaan toivottu Helsingissä keväällä 2016 käyttöön otettuja HKL:n kaupunkipyöriä. Lähin pyöräasema sijaitsee tällä hetkellä Puotilassa lähellä Vuosaaren siltaa.

Vuosaaressa päättyi lokakuussa 2019 HSL:n vuokrattavien potkulautojen kokeilu. Tilastojen mukaan potkulautojen käyttö Vuosaaressa jäi melko vähäiseksi. Sosiaalisen median kautta vuosaarelaisille loka-marraskuun vaihteessa 2019 tekemässäni kyselyssä kaupunkipyörät nähtiin potkulautoja toimivampana liikkumismuotona Vuosaareen.

Vuosaari on miltei 40 000 asukkaalla Helsingin suurin kaupunginosa. Kaupunkipyörät soveltuisivat erinomaisesti Vuosaaren kaupunginosan sisäisiin matkoihin ja liityntäliikenteeseen metroasemille sekä pyöräilyyn muihin kaupunginosiin. Pyöräily edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Helsingin päämäärä on kasvattaa pyöräilyn osuutta liikkumisessa. Kaupunkipyöräverkon laajentaminen tukee tavoitetta. Ehdotan valtuustoaloitteella, että kaupunkipyöräverkko pyritään laajentamaan Vuosaareen mahdollisimman pian."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.1.2020 mennessä. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä HKL:n kanssa.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 37

Stäng

Detta beslut publicerades 10.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 09 310 37220

ilari.heiska@hel.fi

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri HKL, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi